Českotřebovský deník 144/2018 (15/5)
Nejdřív stavět, potom sázet. Mohli jsme to ale vědět už dřív... 

Mohl to vědět ten, kdo objednal výsadbu a úpravu záhonu za  více než 150 tisíc. I kdyby to obnovení  záhonu za nás zaplatila  Evropská unie nebo třeba ŘSD, které zajišťuje rekonstrukci komunikace I/14,  tak to budou stejně vyhozené peníze a k tomu ukázka "hospodárnosti", se kterou na úrovni města pracujeme. Snad to je jen jediná výjimka....

Brigáda - pravidelný úklid rodinného domu (Út a Pá) v dopoledních hodinách. Více info na tel.: 602 615 309
U Koupaliště na Dni Země v Javorce

Dne 10. května se naše děti zúčastnily již 11. ročníku Dne Země v parku Javorka. Při startovní cestě parkem děti dostaly kartičku, na kterou sbíraly razítka  za splněné úkoly a soutěže.
Na různých stanovištích děti plnily úkoly z ekologie a přírody, jako např. třídění odpadu, poznávání rostlinek a bylin, život zvířátek a ptáků. Dětem se podařil složit i městský znak a seznámily se s historií města a původem znaku.
Organizátoři akce se zhostili Dne Země na jedničku a patří jim velký dík. Děkujeme za krásné, sluníčkové dopoledne. Děti a učitelky z MŚ U Koupaliště

Nové pracovní příležitosti pro MAS Orlicko  

Výběrové řízení na manažerské pozice v MAS Orlicko
MAS Orlicko hledá administrativního pracovníka
 
Příměstský tábor Taneční školy 

6. – 10. srpna – Příměstský tábor aneb Prázdninová škola tance
Přihlášky:
prossova@atlas.cz
Cena: 1600 Kč (program, oběd, odpolední svačina, pitný režim, pojištění odpovědnosti)
Pro děti od 6 let, program 7:30-16:00. Zábavnou formou výuka tanečních stylů
streetdance, discodance, showdance, základů gymnastiky. Výlet, koupání, opékání, hry, soutěže, výtvarné dílny.
 
Zdravotnícké příspěvkové organizace kraje si vedly ekonomicky dobře

Vedle nemocnic akutní péče je Pardubický kraj zřizovatelem také devíti příspěvkových organizací, které poskytují zdravotnickou péči. Hospodařením těchto zdravotnických zařízení za minulý rok se zabývali radní na svém pondělním jednání. Z výsledků plyne, že téměř všechna zařízení skončila v plusu.
Stejně jako čísla o hospodaření akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, tak dobré výsledky vykazují i hospodaření dalších krajských zdravotnických organizací, které si v roce 2017 vedly velmi dobře a většina z nich vykázala kladný hospodářský výsledek,“ informoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr s tím, že dobrý výsledek byl docílen zejména úsporou nákladů i vyššími vlastními příjmy.
Mezi příspěvkové organizace patří odborné léčebné ústavy v Žamberku a v Jevíčku, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví, Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská Třebová, dětská centra ve Svitavách a Veské a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.
Celkem jsou všechna tato zařízení v zisku přes deset milionů korun,“ uvedl radní Valtr s tím, že výrazně dobře si vedl Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí se ziskem téměř 4,7 milionu korun. Jediná se záporným výsledkem hospodaření byla Nemocnice následné péče Moravská Třebová.
Negativní dopad na hospodaření této organizace měly srážky z úhrad již poskytnuté zdravotní péče provedené na základě kontrol VZP ČR. „Situace nevznikla nějakým jednoznačným pochybením, ale z velké části snahou pomoci pacientovi. Postup pojišťovny byl v dané situaci formálně odůvodněný, lidsky jsou však naši lékaři v každém konkrétním případě postaveni před nelehký úkol, kdy musí rozlišit, zda se jedná o zdravotní či již o sociální službu, kterou následně nikdo neproplatí,“ uvedl radní Valtr a dodal: „V rámci nemocnice  proto došlo k nápravným opatřením a s pojišťovnou byly dojednány postupné vyrovnání formou splátek, které provoz nemocnice nijak ekonomicky neohrozí.“


Kraj zahájil přípravu stavby nové budovy
nemocnice následné péče v Moravské Třebové

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila investiční záměr stavby nové centrální budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové včetně výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Předpoklad zahájení stavby, která by měla vyjít řádově na 150 milionů korun bez DPH, je v podzimních měsících roku 2019 s dokončením koncem roku 2020.
Schválení projektového záměru vnímám nejen jako symbolický krok, který jednoznačně dokazuje, že nám záleží na zachování a vylepšení zdravotnické péče v Moravské Třebové. Definitivně tak opouštíme myšlenku nákupu stávajících budov, což bude ve výsledku nejen levnější varianta s přihlédnutím k jejich nutné rozsáhlé opravě, ale také lepší směrem k pacientům, kteří získají zcela nové, moderní zdravotnické zařízení, jehož součástí bude také stanice záchranné služby,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V současné době je pro upřesnění finančních nákladů celé stavby včetně vybavení zpracovávána studie až do podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpokládáme, že bychom v červnu příštího roku měli mít zpracovanou projektovou dokumentaci s tím, že stavba samotná by měla být zahájena na podzim téhož roku. Pracovní termín pro dokončení, který však chceme jednoznačně dodržet, je prosinec 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Stavba jedné centrální budovy bude obsahovat nemocnici následné péče se všemi navazujícími provozy a výjezdovou stanici posádek ZZS PAK. „Součástí projektu je kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy. Místo nákladné a složité rekonstrukce stávajících objektů, které zdaleka neodpovídají modernímu zdravotnictví, připravíme zařízení, které zdravotnictví v Moravské Třebové posune o několik pater výše,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr.
 
Kraj chce čelit nejen problémům se suchem a nedostatkem vody.
Zakládá specializovaný institut

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání doporučila  krajským zastupitelům schválit založení Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na narůstající problémy se suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je kromě organizace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty především příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky sucha a zabránit jejich rozšíření. Založení institutu bude projednávat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.
„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Ten prozatím nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regionu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997 a následně 2002 zaměřovali na protipovodňovou ochranu, která je podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná. Nyní se setkáváme s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regionální strategii, rozhodl se založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím kterého bude možné cestou dílčích projektů vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale rovněž tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, na základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní změny a případně i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a zajišťoval osvětu v této problematice.
Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní radě. Těmi byli navrženi hejtman Martin Netolický, krajský zastupitel a senátor Petr Šilar, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Jan Procházka. Na funkci revizora ústavu je navržen předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna.
 
Kraj nechá zateplit dílny holické automobilní školy

Projekt realizace úspor energie na Střední škole automobilní v Holicích byl jedním z témat dnešního jednání krajských radních, kteří odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
Předmětem akce bude zateplení vnější obálky budov spočívající v kompletní výměně otvorových výplní, kontaktním zateplovacím systému na fasádách a zateplení střešních plášťů,“ vysvětlil radní pro školství Bohumil Bernášek. „Tato stavba je spolufinancována s pomocí dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady jsou ve výši 16,3 milionu korun,“ uvedl radní Bernášek. Stavební práce by měly začít koncem letních prázdnin.
Škola, jejíž historie sahá až do roku 1951, kdy bylo pod patronací ČSAD Pardubice slavnostně otevřeno středisko pracujícího dorostu se zaměřením na výuku automechaniček a autoelektrikářek, v současné době nabízí čtyřleté a tříleté studijní obory i dvouleté nástavbové studium. Ve čtyřletém programu mohou zájemci studovat obor Autotronik nebo Dopravní prostředky – Silniční doprava. V tříletém programu lze na této škole vystudovat obor Automechanik – údržba a opravy vozidel, Mechanik opravář jednostopých vozidel, Autoelektrikář a Karosář.