Českotřebovský deník 240/2018 (21/8)
Česká Třebová si připomněla 21.srpen 1968

>

To především  díky Martinu Horákovi a jeho přátelům, kteří byť uprostřed léta a v časové tísni dokázali  připravit do Malé scény autentické pásmo k událostem, které byly právě před 50 lety pro nás pamětníky neuvěřitelnou skutečností. Během několika dnů se  podařilo připravit  sestřih událostí, které dnes mládež už tak intenzivně snad neprožívá.  Tenkrát ovšem hnuly Evropou. Půl milionu vopjáků "bratrských armád" přijelo do poklidného Československa potlačit kontrarevoluci, která se nekonala. To na základě "zvacího dopisu" pěti ztroskotanců, kteří se k tomu nedokázali sami hrdě přiznat. Byť měli okupanti neuvěřitelnou vojenskou přesilu, tak po politické stránce se dočkali zklamání a veškerou nápravu pak musel nahradit až normalizační teror, který vrhnul naši společnost z tehdy "zlatých šedesátých let", zase zpátky skoro do středověku.  Více ZDE

Park s hřištěm na Trávníku - technická zpráva a nákres 

Vše bylo zveřejněno na webové stránce městě ZDE
Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

15. září bude v České Třebové opět "Regionální den železnice", Naposledy?

 

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Stanovisko ČKA k situaci na úřadech územního plánování

Česká komora architektů není lhostejná k aktuální alarmující situaci vzniklé po 1. lednu 2018, kdy začala platit novela stavebního zákona upravující činnost úřadů územního plánování. Přenesla povinnost posuzovat soulad připravovaných záměrů a staveb s územními plány, a to ze stavebních úřadů na úřady územního plánování. Tato změna byla vyvolána ztrátou původní univerzální působnosti obecných stavebních úřadů při umisťování staveb.
Z důvodu potřeby koordinace umisťování stavebních záměrů v území byl úřad územního plánování určen novelou nově jako koordinační dotčený orgán státní správy, který má tuto koordinaci  zajistit. Důvodů je více, například fakt, že některé obecné stavební úřady potřebné „komplexní“ posouzení souladu stavby s územním plánováním fakticky nedělaly v potřebném rozsahu.  Bylo to často z důvodu přílišné komplikovanosti pojetí územního plánování v České republice a chybějícího metodického vedení úředníků stavebních úřadů v otázkách posuzování souladů s územními plány a s cíli a úkoly územního plánování. Důvodem byla i přílišná (specializovaná) kvalifikovanost pro umisťování a povolování staveb a subjektivní výklady a posuzování. Řešením však rozhodně nemělo být plošné přenesení posuzování veškerých staveb, včetně naprosto nevýznamných stavebních zásahů v území.
Proto se domníváme, že je zbytečné cizelovat metodickou, analytickou, tvůrčí, projednávací a schvalovací fázi územního plánování, pokud nejsme schopni její výsledky přenášet do praxe při umisťování a povolování staveb. Náprava skutečného stavu vyžaduje zásadní změny, které budou systémové, ale bohužel jejich aplikace do praxe si vyžádá čas, který vzhledem k dopadům znění přijaté novely stavebního zákona není.
Nelze také jen přihlížet současné situaci, kdy mnozí stavebníci čekají k dnešku již 30 týdnů na závazné stanovisko! Navíc mnohé úřady územního plánování přestávají plnit své původní poslání a funkci - být pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro města a obce. Tato, pro většinu měst a obcí jejich hlavní činnost, doslova zmizela pod návalem administrativní agendy související s jejich novou pozicí v systému přípravy staveb. Tato skutečnost je ve srovnání s opožděným vydáváním závazných stanovisek bohužel v pozadí, přesto, že její dopady mohou mít nedozírné důsledky na výstavbu většiny obcí a měst. Je tedy zapotřebí najít okamžitá opatření, která kritickou situaci alespoň částečně zmírní. V tuto chvíli je nezbytné provést okamžité kroky pro fungování úřadů územního plánování.
Česká komora architektů navrhuje a doporučuje co nejrychleji přijmout tyto kroky:
Vrátit posuzování souladu záměrů a staveb s územním plánem na obecné stavební úřady. Obecné stavební úřady posuzují záměry a stavby v rámci zahájeného řízení, bez vydávání samostatných stanovisek. Úřady územního plánování by měly vydávat závazná stanoviska pro záměry, stavby a jejich soubory pouze v případě, kdy společné řízení vede jiný stavební úřad než obecný.
Omezit obsah závazných stanovisek z důvodu potřeby vyloučit nadbytečné hodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje.
Metodicky usměrnit zpracovatele závazných stanovisek, příp. stavební úřady, že jejich úkolem není zasahovat do tvůrčí svobody architektů či zasahovat do architektonických řešení, nýbrž posouzení záměrů a staveb z hledisek souvisejících s územním plánováním.

Finanční kontroly se zřejmě rozšíří o dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace a Správu železniční dopravní cesty. Vyplývá to z novely zákona o finanční kontrole, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor vlády.


Nabízím výhodný pronájem bytu 2+kk za 2.500/měsíčně, bez energií, ve spojení s nabídkou práce barmanky/barmana v České Třebové. Kontaktujte tel. č. 721018934


Finanční kontroly se zřejmě rozšíří o dobrovolné svazky obcí 

Novela reaguje na směrnici EU, která podle MF požaduje zavést systém řízení a kontroly veřejných financí u všech subjektů nakládajících s veřejnými penězi. Proto je podle dokumentu nynější právní úprava nedostatečná.
Krajské prostředky pro školy na Zakarpatské Ukrajině.

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání projednalo a schválilo změny v poskytnutí finančních prostředků na projekty v oblasti Zakarpatské Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že ukrajinská strana nezajistila požadované spolufinancování v případě jednoho z projektů, byla v rámci jednání hejtmana Martina Netolického se zástupci Zakarpatské oblasti domluvena změna účelu dotace v celkové částce 400 tisíc korun. „Pokračujeme ve spolupráci s naším partnerským regionem na Zakarpatí, avšak jeden ze schválených projektů, který se týkal vybudování sociálního zařízení ve škole v obci Vilšinky za 400 tisíc korun nenašel odpovídající spolufinancování na ukrajinské straně. Již od počátku spolupráce požadujeme spolufinancování v poměru 50 na 50, což zde ani po dlouhodobých snahách nebylo naplněno. V rámci setkání se zástupci Zakarpatské oblasti a dobročinného fondu ViZa jsme se domluvili na změně účelu této dotace,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nově finanční prostředky rozdělíme mezi dva projekty, přičemž prvním je pořízení vybavení mateřské školy v obci Korytňany a druhým modernizace učebny českého jazyka spadající pod katedru bohemistiky na Filologické fakultě Užhorodské univerzitě včetně pořízení vybavení a prezentace Pardubického kraje za celkovou částku 300 tisíc korun,“ doplnil hejtman Netolický.
V současné době jsou dokončovány již dříve schválené projekty rekonstrukce kotelny mateřské školy ve městě Velké Berezné za 400 tisíc korun, rekonstrukce mateřské školy v obci Korytňany za obdobnou částku a první etapa konstrukce nemocnice v Koločavě za půl milionu korun.
 
Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí:

Zlevněné zájezdy – lásty pobytové i poznávací
Tuzemské pobyty, wellness, vstupenky ...
 Předvánoční Praha v sobotu 8.12. autobusem s návštěvou muzikálů 
Čas růží za 750,-,900,-1100,- Muž se železnou maskou za 1050,- Osmý světadíl za 950,- 1150,-
Sugar za 980,- Tři oříšky pro Popelku za 1140,-/rodinná show s písničkami i živými koňmi/.
Těším se  na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12  14-16 /jinak dle domluvy/,
na telefonu 723226287 a mailu  hvtour.ca@seznam.cz kdykoliv. Hana Vraspírová
 
 

Pronajmu dlouhodobě zařízenou garsonku 1 + kk v rodin. domě v centru města. Telefon 736 760 22.