Českotřebovský deník 249/2018 (31/8) 
Poslední letní koncert v Javorce patřil mladým

Ve čtvrtek 30.srpna se uzavřel letošní letní cyklus koncertů v hudebním pavilonu v parku Javorka. Program (Conrete safari se zaměřením na rep) oslovil především mladé příznivce. Využití laviček bylo menší, ale zahrádka javorecké restaurace byla plná. Více z fotografií.

Prodejna Lidl v České Třebové bude od středy 5. září na několik týdnů uzavřena.

Důvodem je plánovaná modernizace.  Během téměř devítitýdenní proměny získá prodejna nový interiér a zákazníci se mohou těšit na větší komfort během nakupování. Za pozornost stojí i  mimořádný výprodej spotřebního zboží, který v termínu od 7. do 9. září proběhne ve stávajících prostorách.
 
VII. ročník  Dopravní konference v Pardubicích bude 6. září

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.
V Borku zůstávají odloučená pracoviště dvou škol

V budově ZŠ praktické na náměstí 17. listopadu v Borku bude v novém školním roce odloučené pracoviště MŠ Vinohrady se třídou Včeliček a dále zde ještě zůstane jedna třída jako odloučení pracoviště ZŠ školy praktické a speciální z Ústí nad Orlicí. Tuto třídu bude navštěvovat 9 žáků z pěti různých ročníků školy. Budova stále zůstává v majetku Pardubického kraje  a město Česká Třebová bude za využívání části budovy pro MŠ platit Pardubickému kraji nájem.  Je to opět jen provizorní řešení, opět se čeká jak se situace vyvine pro  další školní rok.  Borek jako část měst s cca 900 obyvateli a více než 100 dětmi by si zasloužila zřízení samostatné malotřídní školy. Budova pro takové uspořádání existuje a je dobře vybavená.
 
Úprava dopravního značení na silnici I/14 Lhotce: přibude zákaz stání

Na silnici I/14 v obci Česká Třebová, v místní části Lhotka bude umístěno trvalé dopravní značení:  1 x svislá dopravní značka B29 „Zákaz stání“, u domu čp. 38 ve směru od Ústí nad Orlicí 1 x vodorovná dopravni značka V12d „Zákaz stání“, v úseku od křižovatky s komunikací vedoucí ke hřišti po začátek zálivu zastávky autobusů u čp. 59, na obrubu, ve směru od Ústí nad Orlicí  dále za podmínek: Důvodem úpravy je zajištění rozhledů v křižovatce s komunikací vedoucí k hřišti a ze sjezdů sousedních nemovitostí.
 
 Zákazy stání i parkoviště přehledně na mapě města

Nejčastějším typem přestupků, které strážníci při výkonu služby řeší, jsou ty podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o neoprávněná parkování uvnitř zón zákazu stání nebo překročení časového limitu pro parkování, event. neoznačení vozidla kotoučem v souladu s dopravním značením. Argumentace, se kterou se setkáváme, se často opakuje, řidiči se mylně domnívají, že platnost DZ IP 25a (zóna s dopravním omezením) končí za následující křižovatkou, což samozřejmě není pravda, konec zóny je vymezen až DZ IP 25b. Uvnitř území mohou mimo parkoviště stát pouze držitelé odpovídajícího časově omezeného povolení, které mohou získat pouze ti, kteří zde mají trvalé bydliště nebo sídlo firmy a jsou provozovateli motorového vozidla. Všichni ostatní musí hledat označená parkoviště, která fungují v různých režimech, co se týká finanční úhrady nebo doby povoleného stání. Abychom nejen občanům města, ale i jeho návštěvníkům usnadnili orientaci, zprovozňujeme novou mapu, která by tuto problematiku měla zpřehlednit. Kromě rozsahu zón a lokalizace parkovišť tak mohou získat informace o jejich celkové kapacitě, pro koho jsou určena a na jak dlouho na nich mohou své vozidlo odstavit. Mapu lze nalézt v odkazu na stránkách městské policie nebo Města Česká Třebová ( https://www.ceska-trebova.cz/parkovani-ve-meste/d-26471). Pokud pomůže snížit počet spáchaných přestupků a přispěje ke zlepšení dojmu, který si řidiči z návštěvy města odnesou, splní účel, pro který byla vytvořena. Petr Baláž - zást.velitele MěP
 
Hledá se optimální dopravní napojení Pardubické nemocnice a bývalé Tesly

V sále rady Pardubického kraje se ve čtvrtek odpoledne uskutečnilo jednání zástupců Pardubického kraje a města Pardubice s investorem, který má připravený projekt na úpravu areálu bývalé Tesly. Vzhledem k rozvoji této oblasti a nezbytné rekonstrukci nadjezdu přes rychlodráhu a hlavní železniční koridor je nutné řešit napojení celé rozvojové oblasti, ale také Pardubické nemocnice.
„Od samého začátku musíme mít vydefinované reálné varianty a nestavět vzdušné zámky. Společným cílem je vytvořit jednoduché a funkční dopravní napojení jako oblasti Tesly, tak naší nemocnice. Budeme proto prověřovat nejen možnosti kruhové křižovatky, ale také klasických semaforů s inteligentním řízením dopravy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Již v loňském roce jsme se s městem domluvili na společných požadavcích na dopravní řešení i podmínkách, které vyžadujeme po investorovi. Jednou z nepřekročitelných podmínek bylo například to, aby využití areálu Tesly nekonkurovalo provozu nemocnice, což je v současné době ze záměru investora patrné,“ doplnil hejtman.
Investiční náměstek Roman Línek dodává, že pozice kraje směrem k záměrům v lokalitě je dlouhodobě konstantní. „Od samého počátku jsme definovali naše požadavky, na kterých nadále trváme. Kapacitní dopravní napojení nemocnice včetně bezkolizního obousměrného průjezdu sanitek je stěžejní jak pro nemocnici samotnou, tak krajské město a investora. V rámci dalších jednání si upřesníme jednotlivé součásti celého napojení tak, abychom získali skutečně fungující dopravní celek,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Záležitosti spojené s dopravou a to jak vnější, tak vnitřní jsou pro nemocnici velmi důležité, což potvrzuje krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Pardubická nemocnice je nedílnou součástí městského prostoru a musí být v zájmu nás všech, aby měla odpovídající dopravní napojení. Naše nemocnice má zpracovaný vlastní plán budoucího řešení dopravy uvnitř areálu včetně vybudování nezbytných parkovacích míst. Koordinace potřeb nemocnice se záměrem úprav příjezdové komunikace v majetku města, tedy napojení z ulice Kyjevská, je pro celkové zlepšení dopravní situace zásadní,“ řekl radní Valtr
Město Pardubice v současné době připravuje důležitou rekonstrukci nadjezdu nad rychlodráhou a železniční tratí. Ta bude muset být řešena bez ohledu na probíhající jednání o napojení areálu Tesly a nemocnice. „Rekonstrukce nadjezdu je pro město klíčovou stavbou, ale bude pro dopravu v Pardubicích i velkou zátěží. Proto je třeba ji důkladně připravit, aby probíhala bez zbytečných prodlev. V současné době jednáme se Správou železniční a dopravní cesty o termínu rekonstrukce nadjezdu. Rádi bychom jej skloubili s termínem rekonstrukce dopravního uzlu Pardubice, kterou SŽDC připravuje, a která se neobejde bez výluky na trati.  Našim cílem je dospět k dohodě a využít této výluky i pro stavební práce na nadjezdu tak, aby nemusel být kvůli stavební pracím zbytečně přerušován provoz na železnici,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.
V současné době je před dokončením projektová dokumentace na rekonstrukci nadjezdu Kyjevská, včetně přípravy ústí propojky Kyjevské ulice na ulici kpt. Jaroše. „Vzhledem k tomu, že i nový majitel Tesly Kyjevská se bude muset připojit pravděpodobně do tělesa nadjezdu, podobně jako v případě zájmu pardubická nemocnice, je důležité, aby všechny subjekty na přípravě nadjezdu úzce spolupracovaly,“ dodal náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jiří Rozinek. 
 
Tři práce z umprumky ve hře o Národní cenu za studentský design

Pořadatel soutěže, jímž je Design Cabinet CZ, se snaží prezentovat práce studentů středních, vyšších i vysokých škol. Pro ně jsou nominace zárukou kvality jejich práce, zatímco mladým umělcům může úspěch v prestižní soutěži napomoci v další umělecké kariéře. Ústecká SŠUP letos přihlásila celkem tři práce a v nabité konkurenci uspěly všechny – studentský časopis Pézetko Petry Havelkové, autorská kniha Profil Denisy Ponomarevové i katalog k výstavě autorky Denisy Váňové. Vzhledem k tomu, že do finále bylo v kategorii středních a vyšších odborných škol vybráno pouze dvanáct nejlepších, je úspěch umprumky o to hmatatelnější. „Je pravdou, že v posledním maturitním ročníku se sešlo opravdu mnoho kvalitních prací. V kontextu ostatních, které jsem mohl vidět, zaujmou ty naše nejen řemeslnou, ale především myšlenkovou vyspělostí, jež přesahuje úroveň střední školy. Už nominace do užšího výběru představuje pro absolventky, které budou co nevidět pokračovat v dalším vysokoškolském studiu, značný úspěch. 
Přívrat připraven na Guláš festival

V sobotu dopoledne o desáté to vypukne,  Náves v Přívratě byla připravena už ve čtvrtek...

CELKEM 17 OBCÍ NEMÁ KANDIDÁTNÍ LISTINU 

V pátek  31/8 zasedala komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou správu a legislativu v Liberci. Byly zde uvedeny některé statistické údaje o komunálních volbách: . Z celkového počtu 6.250 obcí v České republice se nepodařilo sestavit žádnou kandidátní listinu v 17 obcích, kde bude ustaven správce obce. Dále ve 27 případech nebyla podána kompletní kandidátní listina, kde počet kandidátů je menší nežli počet volených zastupitelů. Je tedy zřejmé, že nebudou obecní zastupitelstva v těchto 27 obcích v kompletním složení. Pouze jedna naplněná listina byla podána v 854 obcích, kde počet kandidátů přesně odpovídá počtu volených zastupitelů. Výběr alespoň ze dvou listin bude ve 2.854 obcích. Průměrný věk kandidátů je 46 let a zároveň 22,4% kandidátů má vysokoškolské vzdělání.
 
Nemáte již propadlý řidičský průkaz?

Ještě tisíce motoristů z Pardubického kraje by měly zamířit na úřad kvůli povinné výměně řidičských průkazů.  Na odbory dopravy si pro nový průkaz přicházejí i motoristé odjinud.  V České Třebové je výhodou delší doba otevření odboru pro veřejnost než jinde a jsou zde také kratší čekací doby.  Průměrná doba čekání na výměnu řidičáku dvacet až čtyřicet minut, průměrná doba výroby řidičského průkazu ve Státní tiskárně cenin přibližně deset dnů. Od letošního července se změnil postup vydávání řidičáků. Žadatelé o vydání řidičského průkazu nemusejí dokládat papírovou fotografii, nyní se pořizuje digitálně přímo na úřadě, stejně jako podpis žadatele.

Pardubický kraj chystá investice do škol. Pomohou ušetřit finanční prostředky

Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání odsouhlasili investiční záměry v oblasti školství. Jedná se o nejrůznější opravy, ale také o realizace, které mají vést k úsporám energií.
Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli by se měla dočkat nové centrální kotelny s novým radiátorovým teplovodním vytápěním. „Otopná soustava včetně kotlů je na hranici životnosti. Kotelny jsou nevyhovující z hlediska norem a stávající radiátory jsou poddimenzované,“ sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana.  Předpokládaná výše investice je 9,1 milionů korun.
Další školou, která se dočká vylepšení, je Gymnázium Polička. Rada Pardubického kraje schválila záměr, který má zajistit opravu střechy. Jedná se o částečnou výměnu stávající měděné krytiny na hlavní části objektu. Dále o demontáž stávající krytiny a její náhrada na zbývajících částech budovy. Rekonstrukce zahrnuje například i výměnu klempířských a zámečnických prvků. Obdobným způsobem bude řešena i rekonstrukce střech tělocvičny a ostatních objektů areálu. S realizací oprav je počítáno v následujících dvou letech. Předpokládaná výše nákladů je 15 milionů korun.
Zlepšení tepelně technických vlastností historické budovy jevíčského gymnázia je pokračování úprav, které započaly v loňském roce na budově mládeže. Předmětem nové realizace bude například oprava fasádních omítek s architektonickými prvky, částečné zateplení obvodových zdí nebo výměna a repasování dveří. Opravy za více jak 30 milionů korun budou zahájeny v roce 2019.
Úsporná energetická opatření chce Pardubický kraj realizovat i na gymnáziu ve Vysokém Mýtě. „Jelikož se jedná o památkový objekt, nedochází k zateplení fasády, ale pouze k repasi všech stávajících dveřních výplní v obvodovém plášti budovy, části stávajících okenních otvorů a kompletní výměně všech zbývajících okenních otvorových prvků, zateplení části podlahy a stěn v půdním prostoru, části stropu nad posledním vytápěným podlažím a řešení oprav vlhkostí napadených omítek v suterénu. Dále jsou zahrnuty drobné opravy střechy, včetně říms, šambrán a soklu objektu. Bude provedena oprava fasády celého objektu včetně nového nátěru,“ sdělil náměstek Roman Línek. V tomto případě však nebyl prozatím vybrán zhotovitel díla.  
„Jsem moc rád, že se nám daří opravovat školské budovy. V mnoha případech se jedná o historické objekty, u kterých se obnovuje jejich původní krása. Pokud v souvislosti s renovacemi navíc doje v budoucnu  k úsporám finančních prostředků, např. na topení, nemůžeme si jako zřizovatel škol přát nic lepšího,“ “ dodal Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.