Českotřebovský deník 253/2018 (4/9) 
Vyhrazení plochy pro volební kampaň starostou města 

V souladu S ustanovením § 30 odst. 1 Zákona ě. 491J'20ll1 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební plakáty budou vylepeny za úplatu na plakátnicích v majetku města Česká Třebová V maximální velikostì formátu A2. Umísťovat plakáty na plakátnicích je oprávněn pouze správce těchto plakátnic, tj. společnost Eko Bi s.r.o. Česká Třebová. Plakáty vylepené na jiných místech budou odstraněny. Plocha pro volební kampaň bude vyhrazena nejméně 10 dnů přede dnem voleb.
 
Město Česká Třebová zveřejňuje záměr pronájmu novostavby tenisové haly

Jde o novostavbu haly v katastrálním území Pamík  o celkové zastavěné ploše 2.040 m2, společnosti TENIS Česká Třebová s r.o., IČ 25940392, se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, za podmínek níže uvedených: Doba nájmu Od 01.10.2018 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. (počátek užívání může být pozdější v závislosti na výsledku a průběhu kolaudačního řízení). Výpověď může být v běžném roce podána nejdříve v průběhu ledna běžného roku, nejpozději v měsíci srpnu. Nájemné a služby bude sjednáno dohodou ve výši 384.000 Kč ročně včetně DPH, bude splatné měsíčně pozadu v částce 32.000 Kč do 15. dne v měsíci následujícím po příslušném měsíci. Pronajímateli bude vyhrazeno právo valorizovat nájemné v souladu S právními předpisy. Nájemce bude hradit náklady na spotřebované energie a služby. Nájemce bude dále zajišťovat a hradit běžnou údržbu a drobné opravy V rozsahu dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb., s tím, že roční limit nákladů bude sjednán částkou 100.000 Kč. Účelem nájmu bude zajišťování sportovní činnosti (tenis, badminton) zejména mládeže do 18 let věku. K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně, na adresu Město Česká Třebová, Městský úřad, odbor majetku města, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, datová schránka: bhqbzrn, do 21.09.2018. /
 
Výstava Převratná léta 1014 - 1918 na Českotřebovsku začne 20. září

Vernisáž výstavy Převratná léta 1914 – 1918 na Českotřebovsku proběhne ve čtvrtek 20. září 2018 od 17 hodin. Úvodní slovo pronesou starosta města Jaroslav Zedník a kurátor výstavy Mgr. Jindřich  Žák a hosté, hrou na klavír a příčnou flétnu doprovodí Mgr. Milada Hamplová a Hana Tomšová ze Základní umělecké školy Česká Třebová.  Výstava mapující události 1. světové války a vzniku republiky je pořádána ve spolupráci se Státním  okresním archivem Ústí nad Orlicí a Muzeem československé branné moci 1918-1945. Výstava potrvá do neděle 11. listopadu 2018. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota  v muzeu proběhne 10. listopadu 2018 od 15 do 16:30 hodin. Sobota v muzeu bude tematicky zaměřena na naši státní symboliku, chybět nebude prohlídka výstavy a výtvarná dílna.
Výstava se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a je pořádána v rámci projektu Oslavy stého výročí vzniku republiky v České Třebové finančně podpořeného Pardubickým krajem a Ministerstvem kultury České republiky.
Změny v odměnách členů volebních komisí

 Pro volby konané v říjnu 2018 dochází ke změnám, a to v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 185/2018 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

  • ve výši zvláštní odměny předsedovi okrskové volební komise, kde mu nově s účinností od 1.9.2018 přísluší částka 2 200 Kč
  • v přiznání zvláštní odměny místopředsedovi, a to ve stejné výši jako zapisovateli okrskové volební komise, která s účinností od 1.9.2018 činí 2 100 Kč
  • ve výši zvláštní odměny ostatním členům okrskové volební komise, kterým s účinností od 1.9.2018 přísluší částka 1 800 Kč
  • za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se zvláštní odměna předsedovi, místopředsedovi, zapisovateli a ostatním členům zvyšuje o 400 Kč
  • v případě opakování hlasování (jestliže soud shledá oprávněným návrh na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb) se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč
  • konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna každého člena okrskové volební komise o 400 Kč za každé další volby
  • uskuteční-li se pak u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb podle právních předpisů upravujících volby do Senátu Parlamentu České republiky nebo volbu prezidenta republiky, s účinností od 1.9.2018 se předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky zvláštní odměna zvyšuje o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise o 700 Kč
  • z odměny člena okrskové volební komise (v úhrnné výši do 2 500 Kč), který u plátce daně neučiní prohlášení k dani, se srazí srážková daň zvláštní sazbou uvedenou v § 36 odst. 2 ZDP a nikoliv jako doposud záloha na daň
Výrobci nealkoholických nápojů přestanou prodávat slazené nápoje na středních školách. Kraj tuto iniciativu vítá

Na středních školách v Evropské unii by se měl od příštího roku výrazně snížit prodej cukrem slazených nealkoholických nápojů. Jejich největší dodavatelé, kteří jsou členy Evropské organizace výrobců sycených nápojů (UNESDA), se totiž dohodli, že tyto nápoje nebudou od příštího školního roku na středních školách prodávat. Tento dobrovolný závazek, který jim žádný zákon nenařizuje, Pardubický kraj vítá.
Významní výrobci nealkoholických nápojů sdružení pod organizací UNESDA přijali dohodu, podle které od 1. září 2018 budou do středních škol dodávat pouze nekalorické sycené nápoje. Aktivita navazuje na krok z roku 2007, kdy tito výrobci přestali prodávat slazené sycené nealkoholické nápoje v základních školách a nahradily je jiným portfoliem, konkrétně balenými vodami, džusy či jinými nápoji v nízkokalorických verzích.
Zástupci společnosti Coca-Cola HBC  Česko a Slovensko o této dohodě informovali krajského radního pro oblast školství Bohumila Bernáška. „Od roku 2016 sice platí pamlsková vyhláška, která zakazuje prodávat školákům nezdravé potraviny a nápoje, ale týká se pouze základních škol, nikoli středních. Proto tuto celoevropskou iniciativu členů organizace UNESDA vítáme a podporujeme,“ uvedl Bohumil Bernášek.
Ten také dodal, že kraj je v tomto směru pouze v roli poradce. „Ačkoli je Pardubický kraj zřizovatelem středních škol v regionu, nemůže jejich ředitelům v tomto směru nic nakazovat. Záleží tedy vždy na nich, jak budou prodej těchto výrobků na své škole regulovat a co budou studentům nabízet,“ podotkl radní Bernášek.
Pardubický kraj se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalitu školního stravování pořádáním seminářů a školení pro pracovníky školních jídelen a nabízí také metodickou pomoc, ať už v oblasti legislativy či nových trendů správné výživy.
 
Školní rok na gymnáziu v Žamberku zahájil nový ředitel

Žamberk – Nejen noví studenti, ale také ředitel školy. V pondělí zahájil školní na gymnáziu v Žamberku nový ředitel Martin Tyč. Oficiálně jej přijel uvést do funkce Bohumil Bernášek, krajský radní odpovědný za školství. Ten se mimo jiné zajímal, v jakém stavu jsou opravy učeben na této střední škole.
Kromě nového ředitele se radní Bernášek seznámil i s jeho novým zástupcem Tomášem Tóthem a dalšími dvěma novými učiteli. Během setkání s pedagogickým sborem informoval přítomné vyučující o chystaných změnách v organizaci maturitních zkoušek. Bohumil Bernášek dále ujistil přítomné, že Pardubický kraj nechystá žádné rušení škol v regionu a odpověděl na některé otázky. „Popřál jsem novému panu řediteli mnoho úspěchů v jeho práci a dále to, aby se mu v dalším školním roce podařilo lépe naplnit čtyřletý obor,“ sdělil radní Bernášek.
Krajský radní si prohlédl budovu školy a zajímal se o stavební úpravy, které budou v nejbližší době ukončeny. „Rád bych dokončil stavební práce co nejdříve. Dále chci zapracovat na zviditelnění školy,“ prozradil své nejbližší plány Martin Tyč, ředitel gymnázia v Žamberku.
 
Cyklus přednášek z dějin umění v Ústí pokračuje

Spolupráce provozovatelů orlickoústecké Malé scény a pedagožek zdejší uměleckoprůmyslové školy přináší své plody již pět let. Za tu dobu si cykly přednášek z dějin umění získaly své pravidelné návštěvníky, pro které vyučující pořádají také poznávací zájezdy. Ani v letošním školním roce nebudou zájemci u kunsthistorické akce ochuzeni. Tentokrát budou v centru pozornosti moderní výtvarné směry 20. století.
V minulých letech byla skladba přednášek neobyčejně široká – první cyklus byl zaměřen na komplexní vývoj české architektury, následující pak na významné evropské osobnosti, to nejlepší z umění 19. století, počátky umění „od jeskyně ke katedrále“ a v uplynulém školním roce se návštěvníci seznámili s méně známými umělci, kteří tvořili ve stínu svých slavnějších kolegů. Letos se přednášející pustí do nejnovějších uměleckých stylů v cyklu pojmenovaném Šelma na ulici. „Název je takovou malou slovní hříčkou. Šelma je překladem francouzského slova le fauve, od kterého je odvozen název směru fauvismus. Právě jím totiž budeme v září začínat. Ulice pak značí street art, jemuž bude věnována závěrečná přednáška,“ vysvětluje Marie Uhlířová z pedagogického sboru SŠUP, jíž bude patřit úvodní přednáška v úterý 18. září od 18 hodin.
Na celkem deseti přednáškách se budou podílet vyučující dějin umění Jitka Kuběnková s Marií Uhlířovou a také jejich kolegyně Martina Novozámská, vedoucí ateliéru Fotografie a médií. Jméno čtvrtého hosta, „tajného přednášejícího“, zatím organizátorky prozradit nechtějí. Jitka Kuběnková by si přála, aby si posluchači našli cestu k modernímu umění, které je v porovnání s klasickými styly přeci jen obtížněji uchopitelné. „Uvědomujeme si, že řada lidí si k těmto novým směrům těžko buduje vztah, už jen orientace v moderním umění není vůbec jednoduchá,“ připouští  vyučující, která nemá obavy, že by do budoucna došla autorkám přednášek inspirace. „Snažíme se střídat starší a novější dějiny umění. Témata v tomto oboru jsou absolutně nevyčerpatelná,“ dodává Jitka Kuběnková.