Českotřebovský deník 256/2018 (7/9) 
Poděkování za záchranu života - strážní andělé žijí mezi námi

Prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje bych chtěla poděkovat vzácným lidem za záchranu mého manžela dne 19. srpna v prostorách garáží u trati,. zde se mu udělalo špatně a následně u něho proběhla zástava srdce. Včasným zásahem a přivolání rychlé zdravotnické služby dokázali mému muži vrátit život.  Jeho anděly strážnými byli p. Jiří Tomeš (hasič SŽDC Česká Třebová) a Monika Skalová z Pečovatelské služby. Chci jim z celého srdce poděkovat. Jana Köllerová, manželka.
 
Praskliny v budově Malé scény

Problém s nestabilním podložím u Malé scény, ležící u svahu nad zbytkem bývalé Kozlovské ulice se řešil již v loňském roce. Firma vše podle pokynů statika opravila, ale zřejmě to nestačilo, praskliny se objevily i v letošním roce a ještě větší. To znamená další zatížení pro městský rozpočet, který na řešení problému musí pamatovat posílením o 250 tisíc korun. Definitivní řešení bude provedeno až bude  určeno s pomocí dalšího posudku co všechno bude třeba provést a zajistit. Budova Malé scény prošla před 11 lety rekonstrukcí, kterou prováděla firma Agile. Provedené úpravě uživatelé Malé scény vyčítají, že neumožňuje přechod účinkujících z foyeru na jeviště jinak než přes sál s návštěvníky. Právě to měla vyřešit chodbička vedená mimo sál ze strany od Kozlovské ulice. Projekt by se prodražil a nerealizoval se, na rekonstrukci Malé scény byl limit cca 15 milionů korun, stavělo se bez jakékoliv dotace.  Stojí za úvahu tuto chodbičku nyní vybudovat a tím budovu Malé scény na svahu stabilizovat.
 
Nové vytápění do převzaté tělocvičny na Skále

Město Česká Třebová převzalo v polovině roku od Pardubického kraje budou bývalé tělocvičny VDA na Skále. Tělocvičnu pak následně převedlo do majetku největší základní školy ve městě ( Habrmanova), která má pro tělesnou výchovu nedostatek vlastních prostor. Pro zajištění provozu v nové sezóně potřebuje tato tělocvična opravit systém vytápění, tedy kotle, rozvody a systém regulace. práce na opravě systému topení se rozbíhají, potřebná částka ve výši 800 tisíc Kč bude součástí 2. rozpočtové změny, která se bude schvalovat na pondělním (posledním) jednání   zastupitelstva města.
 
Nové úpravy povrchu chodníků v Kozlovské ulici, osvětlení u tenisové haly

VČE postupně převádí vedení nízkého napětí z vysokého vedení do kabelů. Tyto úpravy se budou v budoucích letech týkat postupně celého města. Současně to bude znamenat změnu napájení veřejného osvětlení, Tam, kde bylo osvětlení napájeno na konzolách z vysokého vedení, bude nutné postavit nové sloupy.  Nyní taková změna probíhá v Kozlovské ulici. Aby současně došlo ke zlepšení povrchu chodníků, město mimo úpravu veřejného osvětlení na tyto případy pamatuje a zajistí položení zámkové dlažby. Tak se stane v Kozlovské ulici. od Javorky kolem Národního domu.  Úprava bude stát 800 tisíc korun.  Následně bude také provedena kabelizace nízkého napětí v Husově ulici kolem nové tenisové haly.  Zde se dělají nové chodníky a bude zde také nové osvětlení (v hodnotě 245 tis. Kč) Prostor již dopředu dopředu s kabelizací NN počítá. V příštích letech bude nutné počítat s tím, že podobné akce proběhnou v dalších ulicích města.
 
Projektují se  nové chodníky a osvětlení v Podbranské ulici

Pardubický kraj plánuje na další rok 2019 rekonstrukci Podbranské ulice, kterou vede silnice III/ 3212 Česká Třebová - Skuhrov. Souběžně s touto akci vybuduje město Česká Třebová nové chodníky a osvětlení. Projekt je třeba připravit již v nejbližší době. proto byla do 2. změny rozpočtu města navržena dodatečně částka 340 tisíc Kč na projektovou dokumentaci nových chodníků.
 
Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje

Jménem KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat městu Česká Třebová za finanční podporu, kterou nám v roce 2018 poskytlo. Této každoroční podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 22 let.
Dále bychom chtěli informovat, že jsme vytvořili nový a moderní vzhled pro internetové stránky které jsou dostupné na adrese www.linkaduveryuo.cz. Na uvedených stránkách informujeme nejen o nabízených službách, ale také o dalších aktuálních informacích o provozu či akcích, kterých jsme se účastnili. Doménu těchto stránek nám financuje od roku 2007 firma Media Factory Czech Republic a. s. 
Zájemci o využití naší služby nás můžou kontaktovat neomezeně na pevné lince 465 52 42 52, ale také prostřednictvím Skype linky, kde nás mohou kontaktovat každý den od 9:00 – 21:00 a naleznou nás pod uživatelským jménem linka.duvery.uo. Další variantou je kontakt písemný, a to na e-mail napis@linkaduveryuo.cz. Víc informací na výše uvedených internetových stránkách.
Přejeme vedení města a občanům příjemné prožití nadcházejících podzimních dnů.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky důvěry
 
Nabídka sociálních bytů

Město Česká Třebová podle čl. ll Pravidel č. 3 pro pronajímaní bytů v majetku Města Česká Třebová pro Sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty č.4 a č.6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v České Třebové: Žádosti o byt si mohou Zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a Zdravotnictví Měl) Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději ve středu 10.10.2018.
V České Třebové dne 7. září 2018.                                                             Ing. Jiří Smrčka v. r. vedoucí odboru majetku města
 
4. vlna kotlíkových dotací vyhlášena

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.  Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
 
Termíny výzvy a předkládání žádostí: 
Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.
 
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickvkrai.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickvkrai.cz
lng. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
lng. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickvkraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykrai.cz
Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kral@pardubickvkrai.cz.
 
Norská zkušenost se zápisem na listinu UNESCO může pomoci v Kladrubech

V rámci zahraniční pracovní cesty do Norska, jejímž cílem je především možné získání finančních prostředků na bilaterální spolupráci z Fondů EHP a Norska, navštívila delegace Pardubického kraje také oblast Rjukan. Ta je nejnovější norskou památkou zapsanou na listině světového kulturního dědictví UNESCO. Vzhledem k podané žádosti na zapsání krajiny v okolí hřebčína v Kladrubech nad Labem se krajští zástupci sešli s představitelem místní chráněné oblasti Alexanderem Ytteborgem. Zajímali se nejen o samotný proces zápisu, ale i o další náležitosti spojené s ochranou UNESCO.
Oblast Rjukan je příkladem industriálního dědictví uprostřed divoké přírody. Na začátku 20. století zde firma Norsk-Hydro Company vybudovala továrnu na výrobu umělých hnojiv založenou na zachycování dusíku ze vzduchu. Během druhé světové války se ve městě nacházela německá továrna na těžkou vodu, která se stala cílem úspěšné spojenecké operace Telemark. Továrna zde byla umístěna díky vodní elektrárně Vemork, která poblíž města vyráběla nadbytek elektrické energie. Od roku 2015 je Rjukan společně s nedalekým městem Notodden a celým údolím, kde se nachází hydroelektrárna včetně přívodních potrubí, rozvody elektrické energie, železniční trať, továrny a obce z 1. poloviny 20. století, zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
„I přesto, že je celá industriální oblast Rjukan zaměřena zcela jinak než hřebčín v Kladrubech nad Labem, tak každá žádost má řadu společných jmenovatelů. Vzhledem k tomu, že byl Rjukan zapsán před třemi lety, mají zástupci čerstvé vzpomínky a zkušenosti včetně těch problematických. Proto je pro nás důležité znát, jakým způsobem se vypořádali například s podmínkami ochrany budov, se zajištěním dopravní infrastruktury, s propagací a prezentací celé oblasti, ale také s některými problémy, které nominační proces provázely. Díky tomu se můžeme na řadu věcí připravit a předcházet možným komplikacím,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Velmi důležitá je podpora nejen místní a regionální samosprávy, ale především státu. Ten v tomto konkrétním případě uvolnil přibližně 50 milionů eur na práce spojené se záchranou budov, továren a artefaktů včetně hydroelektrárny či továrny na těžkou vodu,“ popsal situaci v této norské oblasti hejtman Martin Netolický.
V oblasti Rjukanu žije v současné době okolo šesti tisíc obyvatel, kterým se daří z udělení statutu UNESCO profitovat. „Díky ochraně se podařilo rozšířit například muzeum, které je v továrně na takzvanou těžkou vodu ve Vemorku. Rozrostly se zde také návazné služby jako stravování či ubytování, narostl počet pracovních míst a celkově se podařilo zlepšit životní podmínky obyvatel celé oblasti, kteří od samého počátku zapsání na listinu UNESCO podporovali,“ shrnul norské zkušenosti 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je také předsedou Rady památky krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. „Chceme se detailně podívat na zpracovanou a úspěšnou žádost norské strany. Všechny kroky spojené s podáním žádosti vyčíslila norská strana na jeden milion eur, nicméně po zápisu se tyto prostředky mnohonásobně vrací,“ doplnil Línek.
Představitelé kraje se zajímali nejen o ochranu památek, ale také přírodních zdrojů. „V norské legislativě je zakotven zákon, který zakazuje soukromým osobám kupovat vodopády, které jsou využívány jako zdroje elektrické energie. Vodní elektrárny jsou zde vzhledem k charakteru přírody velmi rozšířené a norská vláda chtěla tímto zákonem zakázat jakékoliv veřejné obchodování se svým bohatstvím,“ uvedl jeden ze zajímavých příkladů předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva Miloš Akerman.