Českotřebovský deník 111/2019 (23/4)
Modernizace uzlu Česká Třebová a protihluková opatření jsou ve finále

Nově schválená a použitá tzv. "holandská" metoda umožnila revidovat  výsledky původní hlukové studie a výsledek, schválený SŽDC, vypadá pro Českotřebováky velmi optimisticky:  Místo 5784 metrů až  5 metrů vysokých protihlukových stěn bude nutné postavit pouze 955 metrů stěn podstatně nižších. Průměrná výška  protihlukových stěn se snížila z původních 4,53 m na 2,59 metru. Na velkých úsecích nebude třeba žádné protihlukové stěny stavět.  Místo toho budou použity moderní technologie ochrany hluku, zejména kolejnicové absorbéry.  Připravuje se vizualizace navrženého řešení (za spolupráce s městským architektem) a jeho projednání s veřejností. Nejdříve bude  dne 23. května na českotřebovské radnici projednání s těmi účastníky řízení, kteří bydlí ve vybraných lokalitách města, tedy na ulici Slovanské, v okolí Sadové ulice, ulice Tykačovy a také na Parníku. K jednání dostanou do schránek pozvánky a další informace budou i na webové stránce města. 
Na 3. června pak bude svoláno veřejné projednání  záměru do velkého sálu Kulturního centra, kde by měly být výsledky zpracované studie předloženy na podrobných mapách a také ve formě vizualizací.
 
Pozvánka na 58.ročník trampského volejbalu 

58. ročník trampského volejbalu a 17. ročník Memoriálu Mirka Hurta se koná v sobotu 25.května 2019.
Místo konání:  kurty TJ Sokol Rybník
Začátek: 9:00 hod (prezentace na místě od 8:30 hod)
Dobrou náladu s sebou. Kontakt +420 725 470 138.
 
Obchvat města může být  daleko dříve, než se zdálo před rokem

Termín stavby budoucího obchvatu města se nikdo ani neodvážil datovat,  hovořilo se o čekání v desítkách let. Poměry se sice nyní vlastně nijak nezměnily, ale přece něco ano. Vedení města začalo pravidelně komunikovat s Ředitelstvím silnic a dálnic a má tedy proti loňsku daleko více informací, které se dají dobře využít právě pro vybudování obchvatu města, tedy v podstatě "přeložky silnice I/14". Na takové informace netrpělivě čeká spousta obyvatel zasažených hlukem a vibracemi bydlících kolem stávajícího průtahu městem. Zpracovaná hluková studie tyto počty zasažených osob kvantifikuje. A současně nelze neopomenout rostoucí počet těžkých vozidel projíždějících přes město. A ty by měly právě jezdit po vybudovaném obchvatu.Ukazuje se, že je mnoho důvodů pro to, aby se vybudování této investiční akce neodkládalo. Důležitá je také informace o tom, že limitující dnes není množství peněz na takovou stavbu, jako připravenost této stavby a její rentabilita.  Důležité je i to, že i samotné ŘSD je ve věci obchvatu České Třebové (tedy přeložky I/14) mnohem aktivnější, zahajují přípravné projekční práce.
Podle provedeného šetření EIA byla pro přeložku I/14 určena jako nejvhodnější její "červená trasa" Dlouhá Třebová - obchvat města z východní strany - kruhová křižovatka u Korada  a k tomu je ještě další úsek, který vede po trase I/14  a u  "rozdvojky železničních tratí" přemostí železnici na Olomouc, vede mimo Třebovice a přes část rybníka Hvězda se připojí na obchvat Opatova.  VÍCE ZDE

Připojení měst Česká Třebová a a Ústí n.O. na D 35: jednání v Němčicích

 • V současné době je čas na práci. Pardubický kraj zadal přípravu studie, která má zajistit přímé připojení  Č. Třebové a Ústí na dálnici tak, aby nebylo třeba přejíždět přes dálnici až do města Litomyšl. Současné zůstává v platnosti požadavek na to, aby na této silnici  nadále platilo omezení vjezdu pro vozidla nad 12 tun.  Místostarosta Dalibor Zelený jednal o našem požadavku 8. dubna také se zastupiteli obce Němčice, kde se navzájem ujistili, že toto omezení vjezdu vozidel nad 12 tun je stejně důležité pro Němčice jako pro Českou Třebovou, neboť si nelze představit provoz a odbočování kamionů na světelné křižovatce u gymnázia a v podjezdu pod železnicí. Řešení by mělo vzniknout do konce června. (mm)
 •  
  Úmrtí

  Květoslava Mužíková, Bezděkov 918 Česká Třebová - 81 let
  Miroslav Oliva, Třebovská ul, Ústí nad Orlicí - 82 let
  Radka Procházková, Pernerova 1656, Česká Třebová - 55 let
  Luboš Janeba, Nové náměstí 1744 Česká Třebová - 82 let
  Bohumila Ducháčková, Horská 10, Česká Třebová - 82 let
  Růžena Klaclová, Truby 1734 Česká Třebová - 89 let
  Dagmar Hýblová, Bezděkov 918, Česká Třebová - nedožitých 92 let
  Jaroslav Novák, Vlčkov - 84 let
  Emilie Bartošová, Semanín - 84 let
  Milan Jeník, Kozlov 23 Česká Třebová - 44 let
  Jan Horský, Kubelkova 1053 Česká Třebová - nedožitých 74 let
  Danuška Trejtnarová, roz. Lohynská, Nové náměstí Česká Třebová - nedožitých 85 let
  Vlasta Švejdová, Riegrova 94 Česká Třebová - 88 let
  Lubomír Wagner, Bratří Čapků 1310 Česká Třebová - 87 let
  Zdeněk Teplý, Česká Třebová - 69 let
  Miloš Popelka, Česká Třebová - nedožitých 73 let
  Čest jejich památce!
   
  Městské krematorium a pohřební služba - aktuální informace

  Po zjištění rozsahu prací, které je třeba udělat pro znovuzahájení provozu obřadní síně je jasné, že zatím nelze stanovit termín, kdy se opět vrátí obřady do nově zařízené obřadní síně. Rozsah předchozích úprav byl podhodnocen, bude třeba řešit úpravy systému vytápění i elektroinstalace. I když je již rozsah prací známý, není  zajištěna koordinace prací, díky tomu je pravděpodobné, že  se odstavení provozu pohřební služby a krematoria protáhne více než jsme čekali. Eko Bi spolupracuje s pohřební službou Libor Soušek v Ústí nad Orlicí, rozloučení českotřebovských občanů se konají v ústecké obřadní síni.  Není to sice komfortní, ale už to tak bylo např. v roce 1988.  Podle posudku odborné firmy  je kremační linka dále schopna provozu, případě omezeného počtu spalů snad až 5 roků, připomínky nejsou ani k instalovaným chladírnám. V objektu je ještě stará pec, která bude odstraněna a na jejím místě se předběžně předpokládá do dvou let instalace nové pece s moderní technologií spalování. Jde zatím o návrhy, investice podléhají procesu schvalování. Po personální stránce je provoz pohřební služby a krematoria zajištěn.
  Protože v krematoriu probíhají stavební práce, tak kancelář Pohřební služby Eko Bi. zatím v objektu Eko Bi. na Semanínské ulici. Zde Ing. V. Cinková přijímá  také vzpomínky pro zveřejňování ve vývěsních skříňkách pohřební služby vždy v pondělí a ve středu od 12 do 15 hodin a přijme ke zveřejnění také parte, pokud si jeho tisk zajistí rodina zajistí  sama.  Veškerá zajištění služeb spojených s úmrtím včetně obřadu, tisku a vyvěšení parte  zajišťuje Pohřební služba Libor Soušek. Zajístí také potřebné služby, tedy odvoz zemřelých i mimo pracovní dobu na non stop telefonu 465 523 165.
  Pardubický kraj předá městu budovu školy v Borku

  V této budově nyní pracuje elokovaná třída mateřské školy Vinohrady, očekává se otevření přípravné třídy pro ty děti, které budou mít odklad školní docházky a město ještě jedná s Pardubickým krajem o možnosti zde umístit speciální třídu jako pobočku ústecké Speciální školy, aby jejich cca 6 dětí nemuselo dojíždět  do Ústí nad Orlicí.  Budova školy dosud patří Pardubickému kraji, odbor majetku kraje nyní připravuje předání budovy  městu.
   
  Rekonstrukce I/14 Riegrova - Korado proběhne najednou v letošním roce

  Podle výsledků výběrového řízení bude zhotovitelem díla společnost Eurovia, která provede rekonstrukci chodníků, veřejného i osvětlení i vlastní silnice I/14 včetně pokládky povrchu tichým asfaltem v době od května do října t.r. Bude to znamenat určitá omezení pro motoristy i chodce, ale určitě se to vyplatí, od měnou bude nová silnice, nové chodníky i osvětlení aniž by práce trvaly "nekonečně dlouho". Také uložení kanálů a obrubníků bude provedeno tak, aby to vyhovovalo, nebude se na tom podílet více firem.
   
  Osud Zedníkovy vily posoudí nejdříve rada města

  Tzv. Zedníkova vila není v majetku města ale společnosti Korado, o jejím možném budoucím využití dosud nejednala ani rada města, ani společně vedené města s vedením společnosti Korado. Přesto odbor majetku MěÚ objednal  u odborníka posudek o statice objektu, který byl již ing. Ježkem vypracován.  Podle něho  je statika této vily narušena ze všech stran. Projevil se tak silný provoz po nedaleké silnici I/14, blízko uložený otopný kanál, vybudovaný již v době působení Koventy, konstrukce objektu s velkými okny a technologie použitá při stavbě místní firmou. Další úvahy jsou předčasné, je třeba tento problém řešit  na úrovni vedení města a vedení společnosti Korado. (mm) 

  Podpora samostatného bydlení se týká i klientů, kteří dosud žili s rodiči

  Poskytovatelé sociální služby „podpora samostatného bydlení“ se sjeli z celé republiky na Krajský úřad Pardubického kraje na pracovní setkání, které pro ně uspořádala organizace Rytmus Východní Čechy.
  „Podpora samostatného bydlení je službou, která se stále rozvíjí. V Pardubickém kraji je převážně navázána na tzv. transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením. Přestože se služba nyní nejčastěji týká osob opouštějících ústavní péči, tak velký potenciál rozvoje má právě pro osoby, které žijí doma s rodiči a přitom mají předpoklady k větší soběstačnosti,“ uvedl Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje.
  Přednášející Jana Bernoldová a Jiřina Holasová hovořily ve svých vstupech o podpoře rodičů s mentálním postižením. Jan Paleček se v odpoledním workshopu zaměřil na normalizaci životních příležitostí lidí s postižením v komunitních službách.
  Z přednášek vyplynulo, že rodiče s mentálním postižením potřebují, aby se při jejich podpoře v péči o dítě pracovalo s jejich sny a představami. Osvědčilo se kombinovat službu podpora samostatného bydlení se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi; případně, je-li to třeba, i s ranou péčí. Neméně důležitou metodou rozvoje rodičovských kompetencí je i videotrénink interakcí (je nutné zajistit kvalifikovaného trenéra). Díky pravidelnému videotréninku interakcí také stoupá ochota matky/otce dále spolupracovat s odborníky.
  Všechny podporující subjekty by měly velmi úzce kooperovat, a to jak při výběru metod práce, tak na tom, aby na sebe vzájemně navazovaly. Jana Bernoldová také zmínila speciální materiály, které mohou pomoci při vzdělávání rodičů s mentálním postižením (Neobyčejné rodičovství, Rytmus a Somatopedická společnost; Kniha pro rodiče, LUMOS; O zdraví, Těhotenství, Porod; SPMP).