Českotřebovský deník162/2019 (13/6) 
Oslavy 110 let českotřebovského gymnázia jdou do finále

Začíná registrace účastníků oslav, konají se první akce. Po čtvrtečním "osvobozeném divadle" 13. června večer  se bude v pátek večer od 19 hodin konat v Malé scéně. Václav Moravec obvykle kladl otázky politikům, tak bude naopak politik, tedy hejtman Pardubického kraje Martin Netolický klást otázky moderátorovi. Nepůjde samozřejmě jen o politiku (té se člověk nevyhne), ale budou na řadě i jiné otázky. Nakonec jde o otázky mladšího spolužáka  spolužákovi jen o pár let staršímu.Václav Moravec přijel na oslavy své alma mater i před 10 lety. Je to zachyceno na fotografiích Martina Šebely. Byla také beseda ve školní aule....

Jaké byly oslavy před deseti lety v posledních dnech června 2009

Na oslavy 100 let gymnázia se oficiálně registrovalo 1030 účastníků. Přijelo jich však mnohem víc, řada z nich registraci nepotřebovala, mnoho zájemců si zakoupilo almanach bez registrace. Nejstaršími pedagogy, kteří byli účastníky oslav byla Zdeňka Moravcová , která učila na  gymnáziu v letech 1950 - 53 a Boris Wolf z Ústí nad Orlicí, který byl nejdříve úspěšným absolventem školy aby se v padesátých letech dostal také na školu vyučovat dějepis jako pedagog. Oba dva už bohužel na oslavy letos nepřijedou. Na tuto dobu velmi rád vzpomíná. Ředitelem gymnázia v roce 2009 byl PhDr. Petr Poldauf.
 
Investice do rekonstrukce silnice I/14, chodníků a veřejného osvětlení
Jaký je aktuální stav

Jak již bylo oznámeno, tak investice do rekonstrukce úseku Tyršovo náměstí - křižovatka u Korada  byla schválena jako investice tohoto roku 2019 a pamatuje na ni i rozpočet města. Dodavatelem této akce je společnost Eurovia.  Financování  této investice je z více zdrojů. Samotný asfaltový povrch  komunikace včetně úpravy kanalizačních vpustí financuje Ředitelství silnic a dálnic, nové kabely, sloupy a svítidla veřejného osvětlení na tomto úseku  financuje město Česká Třebová "ze svého", tedy bez dotace a úpravu chodníků a přechodů pro chodce má financovat  město s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Zatímco stavba veřejného osvětlení se již rozběhla, na podstatné části úseku jsou výkopy a položené kabely, tak úprava chodníků se teprve řeší, protože městu dotace ze SFDI na letošní rok nebyla poskytnuta. O dotaci stojíme, budeme zařazeni až do nového kola, které bude vypisované v říjnu nebo v listopadu. Úpravy chodníků můžeme tedy financovat až po tomto datu nové výzvy. Místostarosta Ing. Dalibor Zelený našel při jednání u dodavatele pochopení. Aby nebylo třeba položený tichý asfalt narušovat úpravou chodníkových  obrubníků, tak Eurovia zajisti tuto práci (t.j. narovnání, případně výměnu obrubníků) zatím na svoje náklady a vyúčtuje je městu až v době, kdy již bude financování akce otevřeno. Aby nebylo třeba zbytečně znovu dláždit chodník narušený výkopem pro kabely osvětlení a datové sítě, tak se nyní řeší možná jiná provizorní úprava nebo i možnost vybudování nového chodníku na narušené části s dofinancováním v roce 2020. Stále se ještě jedná. Společnost Eurovia má pro problém města pochopení, návrh na změnu financování akceptuje. V rámci změny rozpočtu však rada města navrhla peníze určené na chodníky využít jinak, díky odložené dotaci není financování  nových chodníků v letošním roce ani možné. V každém případě budou však na obou stranách komunikace vyrovnány obrubníky tak, aby bylo možné realizovat investici do nového povrchu komunikace. Předání staveniště pro tuto stavbu se připravuje na závěr měsíce června.
 
Úpravy krematoria budou stát letos 5,3 mil. Kč

Dosud se o potřebných úpravách krematoria jen mluvilo, ale v rozpočtu města na to nebyly žádné finanční prostředky. Teprve nyní rada města do rozpočtové změny  navrhla částky, které je třeba financovat v letošním roce pro to, aby městské krematorium mohlo znovu plnit svou funkci. Podle posudku odborníků z firmy TABO, je současná pec krematoria ve stavu, že ještě unese dvouletý omezený provoz s počtem spalů 900 ročně. Investice budou směřovat do dalšího zařízení, rozpočet je připraven. Některé práce zatím prováděla (a financovala) společnost Eko Bi, nyní je třeba do rekonstrukce zapojit městský rozpočet. Jde o práce na úpravě a vybavení Obřadní síně (m.j. nová klimatizace), úpravu prostor pro pozůstalé a pohřební službu včetně sociálního zařízení, zřízení místnosti prs úpravu neboštíků. Po 50 letech provozu je třeba investovat do rekonstrukce systému vytápění vč. nových radiátorů a kompletní výměny elektroinstalace. Jen tyto práce jsou v letošním městském rozpočtu výdajů oceněny hodnotou cca 5300 tis. Kč.
Tím ovšem ještě investice do městského krematoria nekončí, ostatní je pouze přesunuto na další rok 2020. Tyto další činnosti již budou prováděny za provozu. Zde je pak hlavní položkou pořízení nové moderní spalovací technologie. Nová kremační pec nás bude stát 11 milionů korun. Po přestavbě pece  bude třeba následně vyměnit střešní krytinu a realizovat také vnější úpravy.  Podle připraveného rozpočtu bude na rekonstrukci krematoria celkem zapotřebí 17 140 tis. Kč. Z uvedeného přehledu lze určit, že provoz obřadní síně a krematoria rozhodně nebude spuštěn během léta tohoto roku, kdy zde bude probíhat intenzivní stavební činnost. Bylo by chybou upravit honem obřadní síň, aby ostatní prostory byly ještě velkým nedokončeným staveništěm. Město převzalo objekt s dožitými systémy, s neprovedenou revizí elektrozařízení a při prvních prohlášeních o snadném převzetí objektu nebyly tyto problémy správně posouzeny.
 
S dotacemi jsou jen potíže

Dotace to je modla spousty samospráv, na každý vyhlášený dotační titul se hlásí v převisu mnoho měst možná často bez ohledu, zda je to je opravdu potřeba. Dotaci buď dostanete  nebo ne. Ale i když vám byla přidělena tak se někdy na proplacení  dost načekáte. Příkladem je dotace na zvýšení bezpečnosti na chodníky kolem I/14 Tyršovo náměstí - Lhotka. Vše je už dávno zkolaudováno, ale dotace ještě proplacena nebyla. Místo peněz přišly na českotřebovskou radnici kontroly a to i opakovaně. Problémy nenašly, ale obtěžuje to a zdržuje. A tak zatím musí město financovat projekt z svého. A není to třeba zas tak málo  - více než 10 mil. Kč. S těmito prostředky město počítalo, ale jejich proplácení SFDI vázne.  Letos žádáme o další prostředky na další úsek průtahu města, ale zase s potížemi, tentokrát byla žádost města odsunuta do dalšího kola. Vždy se poněkud pozmění i podmínky, třeba i nepatrně, k nové žádosti je třeba nové usnesení přesně doslova nadiktované ve vyhlášené výzvě, to staré, jen nepatrně odlišné je třeba zrušit. To platí také např. o žádosti o dotaci na park s hřištěm na sídlišti Trávník. A tak hromady papíru rostou, úřední šiml řehtá a peníze a tedy i realizovaný projekt v nedohlednu.  A nikoho z občanů to ovšem ani nezajímá.... (mm)
 
Příspěvek do vyhlášené sbírky města

Dnes 13. června poslala na konto sbírky určené na pomoc postiženým spoluobčanům v čp. 177/178 na Lhotce částku 5000 korun Koalice pro Českou Třebovou ze svého účtu. Mimo to navíc přispívají  osobními příspěvky i sami členové koalice.
 
K investici do rekonstrukce Dukelské ulice na Parníku

Akce byla připravena již v loňském roce, žádost o dotaci akceptována. Je zařazena do rozpočtu města, bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, došlo dokonce k významné úspoře cca 400 tisíc korun  a nic tedy by nebránilo zahájení realizace. Jenže vznikl problém: vítěz výběrového řízení - firma Úlehla Svitavy před podpisem smlouvy z projektu odstoupila. Podle všeho se (úspěšně) zúčastnila více soutěží, přecenila své možnosti a nyní si vybírá jen ty nejlukrativnější zakázky. A ulice Dukelská mezi ně zřejmě nepatří, zde návrh "podsekli".
Soutěžit se znovu nebude, zakázku dostane další firma v pořadí, která si do soutěže stanovila reálnou cenu odpovídající rozpočtu. Nezbývá než upravit rozpočtové položky. Rekonstrukce ulice Dukelské bude, bude to jen o trochu dražší, bude stát 3200 tis. Kč. I na takového situace musí být vedení města připraveno. Pro příště bychom si ovšem takovou nespolehlivou firmu vybírat neměli. (mm)
 
Zemřel Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.,
český jazykovědec, absolvent českotřebovského gymnázia (mat.r. 1946)

Prof. PhDr. Petr Sgall byl odborník na obecnou lingvistiku FF UK a dřívější profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Během celé své vědecké kariéry se zabýval také obecnou češtinou.
Petr Sgall se narodil 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích, kde jeho otec působil jako koncipient. Odtamtud se rodina po několika měsících odstěhovala do Ústí nad Orlicí, které Petr po celý život  považoval vlastně za své „rodné“ město a rád se tam, aspoň na návštěvu, vracel.
Navštěvoval gymnázium v České Třebové, z něhož pak ve školním roce 1942/1943 byl coby míšenec prvního stupně vyloučen, ale po válce jej dokončil a v r. 1946 maturoval.  Většina Sgallových nejbližších příbuzných přišla o život v koncentračním táboře v Osvětimi. Veškeré rodinné peripetie z doby II. světové války zaznamenal ve svých pamětech.  Více ZDE
 
Díky spolupráci s MASkami získávají školy nemalé prostředky

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala projekty svých středních škol, které budou moci být v budoucnu realizovány ve spolupráci s místními akčními skupinami na základě takzvaného CLLD, tedy komunitně vedeného místního rozvoje. Jedná se o jednu z forem čerpání evropských prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli seznam čítá 55 projektů za téměř 380 milionů korun.
„Jedná se o projektové záměry identifikované našimi středními školami ve spolupráci s místními akčními skupinami, které plánují v tomto roce vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ke stávajícím 12 projektovým záměrům jsme přidali dalších 43 projektů ve 12 školách. Celkově je v tuto chvíli připraven zásobník za necelých 380 milionů korun. Finanční spoluúčast na projektech činí pět procent a bude hrazena z vlastních prostředků škol,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že první projekty by mohly být realizovány již na podzim letošního roku. „Jednoznačně největším projektem je modernizace dílen a pořízení moderního vybavení na Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách za přibližně 110 milionů korun. Tento projekt bychom mohli zahájit v horizontu jednoho či dvou let. Mezi další velké projekty patří přestavba haly stavební školy ve Vysokém Mýtě na dílny, učebny a ubytování za přibližně 40 milionů korun. Měly by zde vzniknout například dílny pro zedníky a truhláře, ale také učebny a pokoje pro hosty. V tomto případě se jedná o horizont let 2022 až 23,“ řekl hejtman Netolický.
 
Seznam škol, které připravily projekty pro čerpání evropských fondů:
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice
Gymnázium Žamberk
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Odborné učiliště Chroustovice
Střední odborné učiliště opravárenské Králíky
Střední odborné učiliště Svitavy
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Střední škola automobilní Holice
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
 
Úspory energií na dalších školách v kraji

V získávání dotací na úsporu energií je Pardubický kraj velmi úspěšný.  Důkazem jsou projekty na gymnáziu v Litomyšli a na průmyslové škole v Pardubicích. Nejsou to však jediná zařízení, kde se chystá vedení kraje uspořit nemalé prostředky.
„V tuto chvíli máme připravené projekty v Litomyšli a Pardubicích za 70 milionů korun. Rada Pardubického kraje dále schválila šest nových projektů, které chceme realizovat. Zde se jedná o investici v souhrnné výši zhruba 100 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V Litomyšli budou realizována úsporná opatření na tělocvičně a hlavní budově. „Jelikož se jedná o památkový objekt, nejde o zateplení fasády, ale o repase a repliky původních okenních a dveřních výplní, zateplení podlah a stěn v půdních prostorách a řešení oprav vlhkostí napadených omítek. Dále jsou zahrnuté drobné opravy střechy nebo omítek říms. Součástí projektu je mimo jiné vybudování okapového chodníku z žulových kostek s drobnými úpravami terénu, tak aby nebylo zdivo zatěžováno stékajícími dešťovými vodami. Také budou opraveny terénní zídky z lomového kamene a betonu. Celková suma je v tomto případě 31,8 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický.
Budova SPŠ potravinářství a služeb Pardubice je rozsáhlý objekt skládající se z historické části a novodobé přístavby, které jsou provozně i účelově propojeny. Stará část budovy je nemovitou kulturní památkou. „V tomto případě budou energeticky úsporná opatření na vnější obálce budovy provedena při důsledném zachování jejího stávajícího výtvarného výrazu,“ uvedla krajská radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. Investice v Pardubicích je ve výši 34,9 milionů korun.
Na svém první červnovém zasedání schválila Rada Pardubického kraje další projekty, které by měly být zrealizovány v rámci výzvy OPŽ. Realizace úspor se týká VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto, DM a ŠJ Pardubice, ZŠ Lanškroun, ISŠ Moravská Třebová, OLÚ Jevíčko nebo Dětského centra Veská. „Jedná se o budovy, které je potřeba opravit tak, aby úspory byly co největší. Chceme v co nejvyšší míře využít finanční prostředky z Evropské unie, abychom uspořili co nejvíce peněz z rozpočtu kraje. Celková suma je odhadnuta na necelých 100 milionů korun,“ sdělila Hana Štěpánová.
 
Čtvrťáci napříč republikou se v zážitkovém programu Abeceda peněz pro 4. třídu učí rozumět světu financí.

S podporou České spořitelny si vyzkouší rozjet vlastní podnikání – založí firmu, vymyslí produkt a následně jej prodají na jarmarku. Díky vydělaným penězům je celá třída bohatší nejen o prostředky třeba na školní výlet, ale hlavně o zážitky a vědomosti. Zapojením do programu získají žáci jedinečnou příležitost přemýšlet o správě peněz, ale také o spolupráci a zodpovědnosti. V České Třebové se ovšem do tohoto programu zapojili páťáci a byli spokojeni, jak jejich učitelé, tak jejich rodiče i páťáci sami....