Českotřebovský deník 302/2020 (21/10)
Nové video Českotřebovského deníku : měření TV signálu DVBT-2

  Plná velikost videa ZDE

Všechny vysílače v Česku, vysílající ve standardu DVB-T byly od října odpojeny. V praxi to znamená, že Česká televize i komerční stanice nyní vysílají terestricky výhradně v novém standardu DVB-T2. Programy lze tímto způsobem sledovat v HD rozlišení.  Vedení města Česká Třebová nyní zajistilo proměření intenzity signálu dostupných terestických vysílačů a vykrývačů v nových podmínkách. Jde o vykrývač Česká Třebová - Výšina (37. kanál),  vysílače Slatiňany a  Hřebeč (oba vysílají na 21. kanálu) a vysílače Jeseník (na 26., 28., a 31.kanálu).

Měření se uskutečnilo dne 20.  října v sedmi lokalitách našeho města podle podnětů občanů. Na jednom z měřících stanovišť byla i kamera Českotřebovského deníku. Měření podle doporučené metodiky zajistil provozovatel převaděče Výšina Ing. Jaroslav Kala.

Obecně lze říci, že všechny programy veřejnoprávní televize (Česká televize) lze přijímat na všech měřených místech bez rušení a ve velmi dobré kvalitě především na kanálu 37 (místní převaděč Výšina) a dále i na kanálu 21 (vysílače Slatiňany nebo Hřebečov u Moravské Třebové). Signál komerčních stanic (Nova, Prima, ….) lze v poměrně dobré kvalitě přijímat na kanálu 21, a to buď z vysílače Slatiňany (– od České Třebové na západ), nebo Hřebečov mezi Svitavami a Moravskou Třebovou – od České Třebové na jihovýchod. Vysílač Jeseník lze přijímat v přiměřené kvalitě jen okrajově na několika málo místech.

 
TEZA i Vodárenská společnost budou mít od ledna nové jednatele 

Rada města zasedala v pondělí 19. října také ve funkci valných hromad TEZA, s.r.o. a Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. Vzala na vědomí odstoupení Gustava Dolečka z funkce jednatele společnosti TEZA ke dni 31.12.2020. a rezignaci Ing. Jiřího Šilara na funkci jednatele Vodárenské společnosti Česká Třebová, s.r.o. Výkon jeho funkce bude ukončen také ke dni 31.12.2020.
Rada města na svém jednání zhodnotila výsledky vyhlášených výběrových řízení na nové jednatele. výše uvedených společností.  Dne 6. října se uskutečnilo výběrové řízení na jednatele společnosti TEZA, do kterého se přihlásilo 5 uchazečů. při výběrovém řízení každý člen komise ( D. Zelený, J. Kopecký, K. Honl, L. Vraspír, M. Cindr, V. Cempírek a Mgr. Magdaléna Peterková) stanovil anonymně pořadí uchazečů. Mezi těmi, kteří, se umístili na 1. a 2. místě se hlasovalo. Pěti hlasy byl do této funkce výběrovou komisí doporučen Bc. Martin Voleský. Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o., na základě výsledku výběrového řízení zvolila s účinností od 01.01.2021 do funkce jednatele této společnosti pana Bc. Martina Voleského.
Rada města dále odsouhlasila volbu p. Marka Novotného do funkce jednatele společnosti Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.. Připomeňme, že na rozdíl od společnosti TEZA, s.r.o. není Vodárenská společnost ze 100% vlastněna městem Česká Třebová, ale malý podíl zde mají také obce Přívrat a Němčice. Tato Vodárenská společnost fungovala do 31.12. 2018 jako tzv. "prázdná skořápka" v podstatě bez zaměstnanců, jejím jednatelem byl Ing. Radoslav Budil, vedoucí finančního odboru MěÚ. Dodávky pitné vody, odvod a čištění odpadních vod, rozvoj a údržbu infrastruktury zajišťovala pomocí servisní smlouvy se soukromou společností ORVOS. Veškerou zodpovědnost za výše uvedenou činnost má Vodárenská společnost v posledních dvou letech 2019 a 2020. Jednatelem Vodárenské společnosti od 1.1. 2019 byl nejdříve Jaroslav Zedník, po třech měsících došlo k jeho odvolání k 31.3. 2019. Poté byl na základě výběrového řízení vybrán Ing. Jiří Šilar, kterého nyní od 1. ledna vystřídá v této funkci Marek Novotný.  Druhého výběrového řízení na obsazení postu jednatele Vodárenské společnosti Česká Třebová se účastnili celkem dva zájemci o tuto pozici. Vzhledem k tomuto počtu účastníků bylo mezi členy výběrové komise rovnou hlasováno, přičemž byl jednomyslně na tuto funkci valné hromadě navržen pan Marek Novotný.
Rekonstrukci Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová zajistí AGILE s r.o.

Jedná se o práce na zateplení a osazení rekuperace  budov této mateřské školy. Celkovou cena této stavební činnosti byla stanovena na základě výběrového řízení ve výši 15,572 mil.  Kč včetně DPH. Jde již o poslední budovu mateřské školy v našem městě, kde je třeba realizovat tyto práce. Projekt na rekonstrukci této školky získal dotaci ze SFŽP, takže celou částku 15,5 mil. Kč nebude třeba hradit z našeho městského rozpočtu. Rekonstruklce bude provedena během jedné stavební sezóny 2021. Mateřská škola bude v tuto dobu sídlit v bývalé škole na Lhotce čp. 98. pro tento účel již byla zadána stavební úprava této budovy. V MŠ U Stadionu zůstane v provozu (mimo dobu prázdnin) především kuchyně, odkud se budou dovážet připravené obědy do budovy školy na Lhotce.
Stavební úpravy čp. 98 na Lhotce nebudou vynaloženy zbytečně, s touto budovou se nadále počítá pro školské účely. Probíhají jednání o způsobu jejího využití v dalších letech. Slibně se vyvíjí využití této budovy pro II. stupeň ZŠ Na rovině, která by tak rozšířila svoje možnosti ve vzdělávání až do 9. třídy. (mm)
 
Tenisová hala - problémy s pronájmem

Tenisový klub se ve smlouvě o užívání  tenisové haly zavázal platit nemalé nájemné ve výši 384 tis. Kč ročně a ještě halu provozovat na vlastní náklady. Přitom díky nouzovému stavu v letošním roce nemůže halu pronajímat a vlastně ani využívat. Překážka byla zaviněna nouzovým stavem, centrálním nařízením, za které může klub získat kompenzace. Tenisový klub se přitom chová při využívání haly jako řádný hospodář, zajišťuje si např. všechny revizní práce na vlastní náklady (i když by nemusel), zakoupil další dovybavení haly apod.  Lze říci, že lepšího uživatele této haly, který má ke svému předmětu nájmu tak blízký vztah v České Třebové rozhodně nenajdeme.
Je třeba také připomenout i zásluhy Tenisového klubu o to, že záměr a projekt na její  výstavbu vznikl a byl realizován.  Tenisová hala byla dokončena před dvěma lety v září 2018 a předána tenistům. Ti se snažili svůj stánek, jeden z nejmodernějších v širokém regionu, dále vylepšovat. Bylo třeba např. zvýšit úroveň osvětlení. Investici sice zaplatilo město, ale některé "maličkostí", které se pak ukázaly jako velké částky, platili sami tenisté. Uveďme např. potřebné zesílení jističů, velký koberec pro badmington atd....
Když se nyní projednávala  v radě města nutnost úpravy nájemní smlouvy pro Tenisový klub, bylo třeba vzít v úvahu všechny tyto uvedené skutečnosti. Na jejich základě je zřejmé, že lepšího nájemce, než je Tenisový klub rozhodně nenajdeme, město by žádnou výhodu po vypovězení nájemní smlouvy na halu nezískalo a rozhodně by nedokázalo samo např. prostřednictvím Eko Bi. provozovat halu hospodárněji. Více podrobností najdete ZDE
 
Úpravy na sídlišti Trávník budou rozšířeny

Na jednání 19. října  schválila rada města dodatek smlouvy o dílo se společností RYDO, ve které byly vyjmenovány další práce, které nebyly v původním projektu revitalizace sídliště zahrnuty.  Jedná se o projekt "Park s hřištěm na sídlišti Trávník", který vyl podpořen z Fondu rozvoje bydlení dotací ve výši 50% uznatelných nákladů. Tyto dodatečně objednané práce jsou již bez dotace, ale kompletují úpravy na revitalizovaném území. Bude tak např. nově vybudováno zábradlí podél svahového chodníku k domům čp. 1995 - 97, rekonstruován zbývající původní úsek chodníku kolem kontejnerového uložiště komunálního dopadu, obrubníky cesty k evangelickému kostelu a další dodatečné úpravy některých ploch u dětského hřiště.  Celková cena  těchto úprav není ve zveřejněném usnesení vyčíslena, odhaduji ji na cca 200 tis. Kč.
 
Ukončení členství města v Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko

O tomto problému se diskutuje mezi zastupiteli již delší dobu, město platí Destinační společnost ne zas tak nízký členský poplatek ve výši 150 tis. Kč a přitom služby, které tato společnost pro město poskytuje vlastně nijak nevyužívá. Česká Třebová  leží  na okraji zájmové oblasti destinační společnosti a využívání služeb a propagace cílů je zaměřena do jiných lokalit. Problém byl řešen také na společném jednán radniční koalice. Česká Třebová tak zůstává členem svazku obcí Region Orlicko Třebovsko kam organicky patří a kde byla také zakládajícím členem.
Orlické hory a Podorlicko, zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno 21. dubna 2009 na ustanovující valné hromadě v Letohradě. Od svého vzniku používá toto sdružení přízvisko destinační společnost k vyjádření záměrů ve své činnosti. Těmito záměry jsou podpora vzrůstu cestovního ruchu v destinaci Orlické hory a Podorlicko, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, samosprávou a neziskovými organizacemi, realizace projektů na podporu rozvoje regionu a mnoho dalšího. Tyto činnosti byly zapsány do stanov sdružení.
Vize společnosti: "Destinační společnost je komunikační platforma, která spolupracuje s veřejným i soukromým sektorem, se samosprávou a poskytovateli služeb cestovního ruchu, rovněž tak s neziskovými a zájmovými sdruženími, na území turistické oblasti Orlické hory a Podorlicka, a to na bázi dlouhodobé spolupráce, koordinace a kooperace aktérů cestovního ruchu destinace, a zajišťuje udržitelný rozvoj turismu tohoto regionu. Udržuje stabilní, spokojenou členskou a partnerskou základnu, kterou tvoří zástupci samospráv i podnikatelů, a kterou dle svých možností rozšiřuje."
 
Vláda neměří všem stejným metrem, mění podmínky
4 miliardy na sportovní kabiny a šatny místo nemocnic !

Evropská unie v rámci finanční iniciativy REACT-EU vyčlenila finanční prostředky na boj s následky koronavirové pandemie. Cílem programu je oživení hospodářství, investice do zdravotnictví, či digitalizace. Vláda České republiky bez jakékoliv konzultace s územními partnery, tedy Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní sítí Místních akčních skupin ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR, rozhodla o přesměrování čtyř miliard korun na sportovní kabiny a šatny. Změnit se má také spolufinancování jednotlivých projektů.
„Vycházíme z priorit schválených koncem července, a proto jsme společně s kolegy velmi překvapeni postupem Vlády, který nebyl s nikým z nás konzultován a jde zcela proti zavedeným postupům projednávání takto zásadních kroků. Ačkoliv je podpora sportu a budování sportovní infrastruktury jakkoliv důležitá, tak v současné době, kdy řešíme kapacity nemocnic, modernizaci přístrojového vybavení a technologií, ale také zkvalitnění sociálních služeb, nerozumím návrhu přesměrovat čtyři miliardy korun na budování sportovních kabin a šaten,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Druhým zásadním problémem je podle hejtmana snaha zvýhodnit projekty státních subjektů. „Původní dohoda byla na stoprocentním financování všech projektů bez rozdílu žadatele. Nyní je na stole návrh, aby toto spolufinancování měl pouze projekty státu nebo státem řízených organizací. Pro města, kraje nebo i církevní a neziskové subjekty je navrhováno spolufinancování ve výši 15 procent, což považujeme za jednoznačně diskriminační a řadě potenciálních žadatelů to zavírá dveře. Chceme, aby bylo všem měřeno stejným metrem,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že na videokonferenčním jednání bylo domluveno, že o požadavku krajů bude informován předseda Vlády ČR a ministryně pro místní rozvoj.
Pro Pardubický kraj zůstávají prioritou pro čerpání finančních prostředků z programu REACT-EU projekty ve zdravotnictví. Konkrétně se jedná o centrální příjmy v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici a stavba nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové.
 
Aféry ve fotbale zastiňují další problémy: Budou soutěže přerušeny do jara?

Dalším zásadním tématem těchto dnů je pokračování či nepokračování přerušených amatérských soutěží. V tuto chvíli se nezdá pravděpodobně, že by vláda vzhledem k vážné epidemiologické situaci v zemi striktní pravidla uvolnila. „Osobně si myslím, že vzhledem k vládním opatřením na podzim nebude možné hrát, ale musíme být připraveni na různé varianty. Byl bych rád, kdyby kraj a okresy postupovaly jednotně. V každém případě bude třeba rozhodnout co nejrychleji, jakmile budou jasné okolnosti, aby kluby věděly, co se bude dít,“ vyjádřil se Blaschke. (Orlický deník)
Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.
Příjem žádostí: 19.10. 2020 – 29.1.2020
 
Předmět podpory:
Rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů apod. max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 2 mil. Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu, včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahnění
Výstavby a obnovy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek boje se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a malých vodních nádrží v případě, že rybník či malá vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. max. do 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současně max. 10 mil. Kč na celou akci
 
Podmínkou pro přiznání podpory je:
 • Naplnění účelu programu, kterým se rozumí:
  1. Obnovu a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů lze podpořit, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce
  2. Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých mocnost sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní se považuje katastrální výměra nádrže
  3. Výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody v krajině
  4. Podpořené rybníky a vodní nádrže umístěné na vodním toku (průtočné VN) o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající min. Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže
  5. Pro výstavbu, či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu hráze stanoví dle vzorce
  1. Aby všechny podpořené rybníky a nádrže byly po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok
  2. Zajištění efektivnosti vynaložených nákladů
  3. Prokázání vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům, na nichž leží část rybníku nebo vodní nádrže přímo dotčená zamýšleným opatřením, jiným právem žadatele k pozemkům může být pouze nabývací titul, případně věcné právo zapsané ve veřejném seznamu – KN, svědčící žadateli k pozemkům ve vlastnictví státu nebo územně samosprávných celků
  4. Podpora nebude poskytnuta je-li na předmět podpory zástavní právo jiné, než vůči ČR
  5. Podpora nebude poskytnuta, pokud je do předmětu podpory zaústěna nečištěná odpadní voda
  6. Podíl investic na každou akci bude min. 15% z uznatelných nákladů stavebně-technologické práce (rekonstrukce hráze atd. – nadlepšení původního stavu)