Českotřebovský deník 342/2020 (30/11)
Nové video Českotřebovského deníku: Perníkové ozdoby 

  Plná velikost videa ZDE
Česká Třebová o zřízení MHD uvažuje, Moravská Třebová MHD ruší

Provoz MHD skončí po dvou letech od zavedení, město místo nich zavede Senior Taxi. Zrušení spojů MHD však občané bydlící v odlehlých částech města odmítají, sepsali petici s 500 podpisy, kterou budou projednávat zastupitelé. Nicméně už je rozhodnuto, radnice ruší MHD od 12. prosince. Podle starosty jezdí autobusy prázdné a jejich provoz město stojí hodně peněz. Místo MHD chce radnice v první čtvrtině příštího roku zavést Senior taxi.
Loni stál provoz městských autobusů město 2,4 milionu korun, letos radnice zrušila některé zastávky a náklady budou odhadem 1,5 milionu korun. „Někteří občané to nazývají autobus duchů, protože v něm nikdo není. Máme 20 spojů během dne, 100 cestujících přepraví za den. Některé spoje jsou prázdné,“  řekl starosta. Provoz MHD by letos velmi ztížily plánované opravy ulic, kudy autobus jezdí. Hledat dočasné zastávky na objízdných trasách by bylo komplikované, protože musí splňovat bezpečnostní podmínky, dodal Mička.
Tato skutečnost potvrzuje, že zřízení linky MHD v České Třebové je nutné dobře rozmyslet, zvláště v době očekávaného výpadku daňových příjmů. Byl zatím připraven ekonomický rozbor, který potvrzuje potřebu 2 mil. korun na provoz plánované linky, odpovídá zkušenostem v Ústí n.O. nebo právě z Moravské Třebové. Další peníze by byly zapotřebí na zavedení a start systému MHD, zřízení každé nové zastávky je investice, je nutné získat souhlas dopravního inspektorátu. Je otázka, zda není možné zajistit obdobnou službu lacinějším způsobem prodloužením některé příměstské linky nebo objednávkou dalších spojů vedených podle potřeb občanů. Tyto spoje bychom museli také doplatit, ale bylo by to podstatně lacinější než provozovat vozidlo pro MHD (malý autobus) a k tomu  řidiče na dvě směny. Jde totiž především o obsluhu sídliště Křib a případné doplnění spojů např. do Borku.
U nás v České Třebové "Senior dopravu" zřízenou máme, ale je to něco jiného než MHD, nelze to zaměňovat. Je to smluvní přeprava osob které mají pro její využití řádné důvody. A je také pro častější používání hodně drahá. Občané na Křibě, kde není veřejná hromadná doprava, právě argumentují cenou a upozorňují, že jde o nesrovnatelné služby. Proto je nutné o potřebě zřízení MHD vážně uvažovat, ale současně také zkoumat, zda nelze tuto službu zajistit pro město hospodárněji. MHD totiž uspokojí požadavky žadatelů např. v lokalitě Křib, ale současně bude jezdit i dalších neatraktivních časech téměř bez cestujících. Připomeňme, že veškeré poskytnuté slevy budou hrazeny z městské pokladny, na MHD není žádná dotace. Pokud by se našla možnost doplnit stávající příměstskou dopravu o spoje obsluhující např. Křib, ušetříme  ročně třeba 1,5 milionu a to stojí za úvahu.  (mm)
 
Informace pro sběratele kamenů!

Mineralogický klub česká Třebová uskuteční 9. prosince (středa) určování nerostů hornin a zkamenělin pro veřejnost. Akce  proběhne v pracovně Zlaté studánky na ZŠ Habrmanova (první samostatný vchod v pravém křídle školy) v době od 16 do 17.30 hodin. Určování je bezplatné a tak pokud se chcete poradit s odborníky, přineste si  své kameny sebou.
 Za mineralogický klub Milan Michalski. Více o mineralogickém klubu a jeho plánované činnosti ZDE
 
Městské zastupitelstvo bude jednat 7. prosince mimořádně v Kulturním centru

Jednání Zastupitelstva města Česká Třebová se uskuteční dle plánovaného a zveřejněného programu dne 7. prosince 2020 od 15:00 hodin MIMOŘÁDNĚ V SÁLE KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ Současně upozorňujeme na povinnost mít zakrytá ústa a nos rouškou a dodržovat stanovenou vzdálenost odstupu 2 metry. Děkujeme za pochopení
Mgr. Magdaléna Peterková.
Pardubický kraj bude mít rozpočtové provizórium

Na pondělním mimořádném jednání schválila Rada Pardubického kraje pravidla rozpočtového provizoria, podle kterých se bude kraj řídit do chválení řádného rozpočtu na rok 2021. Důvodem je nejistota týkající se daňových příjmů samospráv v souvislosti se schválením daňového balíčku.
„Rozpočtové provizorium je reakcí na současnou mimořádnou situaci, kdy se jedná o náhradu za řádný rozpočet. Ten jsme měli připravený, snažili jsme se hledat celou řadu kompromisů na jednání krajské rady, abychom rozpočet pro rok 2021 sestavili. Poslanecká sněmovna však začala řešit již mnohokrát komentované daňové balíčky, což způsobilo obrovskou nejistotu ve financování samospráv včetně našeho kraje. Proto jsme se s kolegy domluvili, že místo toho, abychom šli do rizika a museli v průběhu roku předělávat parametry rozpočtu, tak nyní připravíme pravidla rozpočtového provizoria a počkáme, jak dopadne situace na centrální úrovni. Nyní předpokládám, že bychom řádný rozpočet schvalovali na únorovém jednání zastupitelstva,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Samosprávy nyní s napětím čekají, jak dopadne debata na úrovni Senátu a Poslanecké sněmovny. „Pro sestavení řádného rozpočtu musíme vědět, zda příjmová stránka bude postavena na čtyřech miliardách nebo 3,6 miliardách či dokonce 3,4 miliardách korun, což jsou dramatické rozdíly. Situace sice není jednoduchá, ale provozní výdaje zabezpečeny budou, což mohu jednoznačně garantovat. Nemůžeme dopustit ohrožení našich škol, nemocnic, sociálních ústavů či dopravní obslužnosti. Jednoznačně také mohu slíbit, že investice, které již byly zahájeny, a je jich opravdu mnoho, budou i nadále pokračovat,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubice uspěly v celorepublikovém srovnání výzkumu Město pro byznys

Statutární město Pardubice exceluje v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu zabodovalo v rámci celorepublikového srovnání. Na dalších stupních vítězů se umístily Prostějov a Hradec Králové. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická agentura Datank.
celorepublikově vítězných Pardubicích je velmi vysoký podíl firem, město z podnikatelského pohledu těží z výborné dopravní dostupnosti. Výrazně se tu rozvíjí bytová výstavba, je zde vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Adekvátně tomu věnuje radnice nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, na vzdělávání, stejně jako na veřejnou dopravu. Podnikatelům radnice nabízí vysoký rozsah úředních hodin a může se pyšnit skvělým výsledkem v testu elektronické komunikace. Město se podílí na financování provozu Pardubického podnikatelského inkubátoru, jehož cílem je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů. Pardubice každoročně investují do rozvoje infrastruktury v průmyslových zónách, v současnosti připravuje projekt výstavby centra technického a přírodovědného vzdělávání. Centrální polytechnické dílny budou mít za úkol podpořit u dětí přirozený zájem o techniku a přírodu, odbourat negativní postoje k technickým předmětům, fyzice, matematice a chemii...
Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již jedenáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a ve všech městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.
Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy či největšího online průzkumu platů www.platy.cz. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními. Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 22 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:   
1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 14 kritérií (50 % hodnocení)
- podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
- podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s méně než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
- vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
- stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy – orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP
- index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
- vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
- cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu
- nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe
- nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je  zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe• dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno
- průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)
- změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
- počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé OR
2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 8 kritérií (50 % hodnocení)
- kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
- likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
- dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
- podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
- test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
- daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

V tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení roku 2020 v Pardubickém kraji. Č. Třebová je  několik let ve středu tabulky

Také krajská muzea a galerie se ve čtvrtek otevřou veřejnosti 

Výstavní plány čtyř muzeí Pardubického kraje a Východočeské galerie letos už dvakrát na delší čas přerušila epidemiologická opatření vlády. Od tohoto čtvrtka se výstavní síně, i když v omezeném režimu, opět otevřou.
„Přivítali jsme možnost opět zpřístupnit tyto kulturní instituce právě v době adventu. Na řadě míst připravila muzea výstavy s vánoční tematikou, ale dobíhají také významné podzimní výstavy, které z větší části o své publikum přišly. Pokud to jde, tak se jejich termíny prodlužují. Muzea a galerie mají nyní využívat pouze čtvrtinu své kapacity, ale vzhledem k jejich poměrné velkým prostorám to myslím nebude problém,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek s tím, že samozřejmě i tady zůstávají v platnosti všechna opatření jako roušky, rozestupy a dezinfekce.
 
Věci vyprávějí i vlastní vánoční pohlednice v Pardubicích
Východočeské muzeum v Pardubicích znovu otevře velkou výstavu nazvanou Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. Ta se představuje v nových výstavních sálech, které vznikly v hospodářských budovách pardubického zámku v rámci rekonstrukce. Přístupné budou také expozice autorského skla, archeologie a historie města Pardubic. Na nádvoří zámku návštěvníky potěší rozsvícený vánoční strom a obří historické vánoční pohlednice, jejichž součástí se sami mohou stát a fotografii pak poslat svým blízkým. Současně muzeum o adventních nedělích za příznivého počasí zpřístupní zámecké valy až do osmé hodiny večer. Muzeum připravuje i novou webovou výstavu s vánoční tématikou.
 
Víra, umění, architekt Schmoranz a betlémy v Chrudimi
V Regionální muzeu  v Chrudimi se můžete vrátit ke dvěma zásadním výstavám. Víra v umění - umění ve víře je věnována výtvarné kultuře Chrudimska ve středověku, kdy byla Chrudim významným centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Najdete tu mnoho cenných obrazů a soch z kostelů a muzejních sbírek. Pokračuje také výstava o významném architektu a památkáři Františku Schmoranzovi st., jehož historický romantismus se špičatými věžemi kostelů ovlivnil siluety mnoha měst a obcí v okolí. K tomu přibude výstava převážně papírových betlémů se sbírky Lucie Benedikty Petrusové  ze Sobětuch.
 
Karosářství, hasičské stříkačky i Vánoce z depozitáře
Ve Vysokém Mýtě připravilo regionální muzeum od pátku 4. prosince výstavu Vánoce z depozitáře. Na ní se představí téměř všechny dostupné sbírkové předměty s vánoční tematikou výhradně ze sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Návštěvníci tak uvidí betlémy, ozdobičky, hračky, zimní sportovní vybavení, vánoční kuchařské náčiní, ale i obrazy se zimní tématikou. Kromě toho budou samozřejmě k vidění stále expozice českého karosářství a firmy Stratílek.
 
Cirkusové Vánoce v Litomyšli a betlémy
Regionální muzeum v Litomyšli zve na dosud historicky největší cirkusovou výstavu v českých dějinách, která bohatě dokumentuje život českého cirkusu od druhé třetiny 19. století do konce 50. let století dvacátého. Je založena na zásadních svědectvích dvou Litomyšlanů, kteří putovali s cirkusy po českých zemích i vzdálené cizině. Pro děti je připravena i herna v cirkusovém stylu. Vánoční atmosféru doplní Litomyšlský keramický betlém Ireny Švecové a interaktivní Malovaný betlém Ondřeje Moučky.
 
Květy z ráje, autorská kniha a architekt Miroslav Řepa
Na pardubickém zámku prodloužila Východočeská galerie velmi optimistickou výstavu do šedých dní – Květy z ráje, kterou tvoří výběr z tvorby Stanislava Diviše.  Do Domu U Jonáše, který je konečně opravený po havárii vody před třemi lety, chystá od 5. prosince výstavu k 90. narozeninám architekta Miroslava Řepy a výstavu o autorské knize. Část prostor v 1. patře obsadí historické postavy z publikace Pět století na zubra neplatí, kterou galerie připomene 500 let renesance ve východních Čechách.
 
Nouzový režim s omezeními trvá
Muzea v nouzovém režimu nepořádají doprovodné programy ani případné vánoční jarmarky. Také nové výstavy se musejí obejít bez vernisáží. Organizátoři doplňují programy například o krátké filmy a řada aktivit se stále odehrává na webech a sociálních sítích.
 
Studenti při praxi v nemocnici stínují svého mentora.
Program Fakulty zdravotnických studií pomáhá stabilizovat zaměstnance

Budoucí všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, radiologičtí asistenti, ale i zdravotně-sociální pracovníci i další žádané profese pro zdravotnictví se „rodí“ na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, se kterou Pardubický kraj prostřednictvím svých nemocnic a zdravotnických zařízení dlouhodobě spolupracuje. Tuto spolupráci by si přála zintenzivnit náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková, která se osobně sešla s děkankou Janou Holou.
„Jsem velmi potěšena, že máme v Pardubicích tuto špičkovou fakultu s bakalářskými i magisterskými obory, která nám do našich nemocnic a dalších zařízení připravuje budoucí všeobecné sestry a další odborný nelékařský zdravotnický personál,“ uvedla Matoušková. Pardubický kraj a jeho nemocnice s Fakultou zdravotnických studií spolupracují už mnoho let, škola rovněž pomáhala při mnoha aktivitách v rámci projektu Přátelská nemocnice. „Myslím, že jsme si s paní děkankou Janou Holou porozuměly v tom, že jistě můžeme spolupráci více prohloubit a zintenzivnit.“  
Vedení fakulty zdravotnických studií neustále přichází s novinkami a stále hledá cesty, aby absolventi po praxi na pracovištích nemocnic zůstali natrvalo. „S radostí jsem se seznámila s mentoringovým programem, který úzce propojuje teorii s praxí a už teď má velký ohlas u studentů i u mentorů v našich nemocnicích,“ uvedla Michaela Matoušková.
Student se v praxi rychle učí a rozvíjí se i mentoring
Odborná bloková praxe v nemocnicích provází studenty od prvního ročníku po celou dobu studia a její rozsah se liší dle studovaného oboru. Nejvyšší časovou dotaci na odbornou praxi – 2 300 hodin - má studijní program Všeobecné ošetřovatelství. „Vzhledem k rozsahu odborné praxe a také k její náročnosti jsme právě pro budoucí všeobecné sestry zavedli nově projekt mentoring – stínování,“ říká proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj Kateřina Horáčková. Vysvětluje, že například teď, v zimním semestru druhého ročníku absolvují studenti blokovou praxi na dvou odděleních, která trvá 8 týdnů, tedy 320 hodin. „Na každém oddělení mají přiděleného mentora klinické praxe, kterého takzvaně stínují, což prakticky znamená, že student kopíruje služby sestry mentorky/mentora. Student poznává realitu ošetřovatelské praxe tím, že s mentorkou absolvuje denní i noční směny včetně víkendů. Rychle se učí a do své profese je lépe připraven, protože v praxi si vyzkouší všechny činnosti, které jej čekají v reálné práci.“
Podle děkanky Jany Holé bylo hlavní motivací k této změně i to, aby se student co nejdříve stal integrovanou součástí personálu a byl přínosem týmu i pacientovi; aby mentor k němu přistupoval jako k budoucímu zaměstnanci a on se jím cítil být. „Ukázalo se, že tato praxe je velmi kvalitní a přínosná, mentor předává studentovi všechny hodnoty a filozofii instituce a usnadňuje mu tak jeho budoucí začlenění do kolektivu. Také mentor sám se obohacuje a rozvíjí.“ Navíc student přichází „se dvěma rukama navíc“ a pomáhá ulevit přetíženému personálu. Současná covidová situace urychlila intenzivnější začlenění studentů fakulty zdravotnických studií do pomoci v jednotlivých nemocnicích, kde jsou vítáni.

Od čtvrtka se otevřou muzea a galerie, divadla však zůstanou zavřená

Od čtvrtka se budou moci v Česku po šesti týdnech otevřít zčásti muzea a galerie. Vláda rozhodla, že celá země přejde ve čtvrtek do třetího stupně protiepidemického systému. Podle něj se mohou otevřít galerie a muzea z jedné čtvrtiny své kapacity. Velká muzea se na otevření připravovala už minulý týden, otevřít by mohla třeba Národní galerie Praha nebo Národní muzeum. Podle systému PES by se mohly také otevřít některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí.
Počty lidí na bohoslužbách se budou od čtvrtka řídit velikostí kostela. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Nejen kvůli době adventní jsou upraveny bohoslužby, budou se řídit nikoli absolutním počtem osob, ale kapacitou kostela,“ uvedl. Obecně má platit pravidlo jedné osoby na 15 metrů čtverečních plochy.
Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jedna osoba má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.
Pro divadla a kina se ale s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu minulý týden žádali ministra zdravotnictví, aby přeřadil kina do třetího stupně opatření v protiepidemickém systému PES a mohla se otevřít ve stejné době jako restaurace.
Filmové projekce podle nich nejsou součástí živé kultury a domnívají se, že tvůrci systému na ně zapomněli. Jinak jde podle nich o zvýhodňování určité části podnikatelů na úkor jiných. Své zákazníky umí kina podle zástupců audiovizuálních asociací ochránit stejně jako provozovatelé restaurací.
Národní galerie Praha v uplynulém týdnu uvedla, že při případném otevření posílí ostrahu a navýší počet kustodů, aby bylo možné lépe monitorovat pohyb návštěvníků. Galerie také počítá s tím, že by prodloužila otevírací dobu výstavy Rembrandtových děl, a to od pondělí do neděle od 09:00 do 21:00. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, ve středu pak do 20:00.
Národní muzeum (NM) s přechodem země do třetího stupně plánuje otevřít komplex Historické budovy a Nové budovy, Českého muzea hudby a Náprstkova muzea od úterý 1. prosince. Během pondělí spustí on-line prodej vstupenek. Další objekty NM pak plánuje otevírat postupně.
Co je a co není zakázáno

Podle nyní platného usnesení vlády č. 1116 jsou zakázány „koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté.“ 
Text usnesení nijak nespecifikuje, že se zákaz týká jen živých událostí – mohlo by se tak zdát, že streamované koncerty a představení jsou zakázány také. Podle JUDr. Heleny Lucákové, právničky z Krajského úřadu Plzeňského kraje, však nelze opatření interpretovat jen jednoduchým jazykovým výkladem: „Při výkladu opatření je také potřeba zohlednit jeho účel, kterým je maximalizace prevence přenosu a dalšího šíření COVID-19, ovšem při minimalizaci zásahů do základních práv a svobod a jiných negativních společenských a ekonomických dopadů takové regulace.“
Při takové interpretaci se pořádání koncertů online bez živého publika jeví jako přípustné, pokud ovšem neporuší jiné body vládních opatření. Koncerty pořádané online by tedy podle nyní platných opatření měly splňovat následující podmínky:
 -  Během koncertu nebude zpívat víc než 5 osob
-   Účinkující se živí jako umělci a mohou tak kvůli koncertu opustit bydliště z důvodu výkonu zaměstnání či povolání
-   Kontakt mezi osobami bude omezen na nezbytně nutnou míru
-   Budou dodržovány rozestupy nejméně 2 metry
-    Helena Lucáková dále doporučuje takové počiny neoznačovat jako „koncerty,“ ale například jako „hudební pořady.“

 Zdroj: Opera plus