Poznámka ke zprávě o činnosti městské policie za rok 2019

Zprávu o činnosti českotřebovské městské policie uvádím v samostatném textu ZDE. Byla zveřejněna také na webu města a v Českotřebovském zpravodaji. K jejímu obsahu bych chtěl přidat některé vlastní poznámky a upozornit na  problematické pasáže.  Především druhý až šestý odstavec (t.j. větší část) publikované zprávy byl vytvořen s využitím kláves CTRL+C, CTRL+V a má zcela identické formulace jako zpráva za předchozí rok z 20. 3. 2019 (viz příloha v závěru textu). To vypovídá, že si autor mnoho práce s vytvořením nové zprávy nedal. Takto koncipovaný text by bylo lépe nepublikovat! 

Nechci hodnotit statistické údaje - jsou takové, jaké byly městskou policií zaznamenány.  Je uvedena poměrně podrobná statistika, ze které lze vysledovat zaměření činnosti. Již několik roků při zveřejňování  takové statistiky přemýšlím o tom, zda by nebylo vhodné uvádět také porovnání s předchozím rokem nebo třeba i několika lety, aby bylo zřejmé, jaký je vývoj jednotlivých problémů ve městě a zda se městské policii daří "hasit" ty největší problémy, které se vyskytují. Úplné porovnání však není možné, dochází k úpravě městských vyhlášek a to může mít na statistiku vliv. Je však zřejmé, že máme vlastně policii dopravní, neboť z 2436 evidovaných událostí bylo 1677 dopravních přestupků. A to ještě byla od srpna do října objížďka Slovanskou ulicí, která znemožnila vybrat další peníze za stání v zóně se zákazem a nejsou tam přestupky z úsekového měření v Třebovici.  Toto zjištění mně vede k tomu, abych znovu navrhl úpravu velmi rozsáhlé zóny  tak, aby byla přehledná. Navrhuji posoudit, jak nákladné by bylo přímé označení zákazem stání  ve všech ulicích této zóny a zavedení placeného stání na karty pro rezidenty, tak jak to mají dnes téměř všude. Stále kritičtější situace s parkováním ve městě to vyžaduje. Prostě je třeba dělat něco proto, aby přestupků spojených s parkováním ubylo. Není to přímo věc městské policie, ale  je to orgán, který to může iniciovat, má konkrétní informace o nejpalčivějších lokalitách atd.

Ne zcela souhlasím s opakovaně uváděnou formulací, že "MP se ve své činnosti okrajově  zaměřuje také na problém drogově závislých osob".  Zřejmě na to nemá dost času pro  jiné zaměření, např. na snadno evidovatelné dopravní přestupky. Pro mne tento problém rozhodně okrajový není. Je to sice dominanta státní policie (stejně nakonec jako např. dopravní přestupky), ale to neznamená, že si této oblasti, velmi  škodlivé především mládeži, budeme všímat "jen okrajově". Naopak strážníci městské policie, kteří jsou 24 hodin denně v ulicích města, musí mít přehled a budou u problému první a nemohou to vnímat okrajově!  Tato formulace je nešťastná  a neměla být ve zprávě uvedena.

K pultu centralizované ochrany. Tímto pultem nedisponuje městská policie, ale Město Česká Třebová, MP jej pouze obsluhuje. Je správné, že je zaměřen především na ochranu objektů města, městské organizace, které mají své vlastní rozpočty a provozují hospodářskou činnost, by měly za ochranu platit. Ze zprávy není zřejmé, zda to tak je a zda i cena za využívání těchto služeb s inflací roste. (Dnes je přece vše o penězích). Existuje vážný zájem firem či dokonce soukromníků o připojení na tento pult ochrany. Není zřejmé, v jaké míře je tato možnost jsou využívána a případně, zda zde je ještě nějaká volná kapacita.

Některá čísla ve zprávě nesedí. Je správné, že městská policie  se snaží chovat preventivně a teprve potom represivně.  Problémem je jen to, že to z uvedené statistiky nijak nevyplývá.  Píše se např. v jednom z posledních odstavců o tom, že "markantní je také nárůst počtu přestupků proti veřejnému pořádku. Z celkového počtu 2436 událostí bylo 966 vyřešeno na místě příkazem (pokutou) a 279 bylo postoupeno příslušným správním orgánům k dořešení." Jenže ta druhá věta vztahuje na všechny události  za celý rok a nešlo vždy jen o přestupky, byla mezi nimi i technická či zdravotnická pomoc, asistence státní polici atd.  Autor zprávy se tedy dopustil  takového zjednodušení, které je nejen zavádějící, ale věcně nesprávné.

Ke kádrovému zajištění městské policie v roce 2019.  Autor zprávy se v úvodu článku poměrně podrobně zabývá tím, jak se měnil počet strážníků nebo asistentů prevence kriminality. Došlo ke zvýšení počtu strážníků z 16 na 17  (t.j. o 6,2%) a v městském rozpočtu proti předchozímu roku k nemalému zvýšení výdajů na městskou policii o 1730 tis. Kč (13,5%), nepočítaje v to nový automobil. Možná stálo za to uvést, jak se toto zvýšení provozních nákladů projevuje v zajištění úkolů městské policie.

Považují také za chybu, že velitel městské policie Petr Vencl bez jediného slova přešel odchod strážníka Petra Baláže, který působil v městské policii celých 27 let od jejího vzniku v roce 1992, jejímu rozvoji věnoval všechny svoje schopnosti a vědomosti, řadu let pracoval ve funkci zástupce velitele a plnil řadu povinností, které by  jinak patřily veliteli, a iniciativně udělal i spoustu práce, kterou dělat nemusel. Práci pro město a  městskou policii považoval za svoje poslání. Sám jsem se měl o tom mnoho příležitostí přesvědčit. Připomeňme třeba jen jeho pravidelně v lednu zveřejňované zprávy o práci městské policie, které byly přehledné a měly vždy dobrou úroveň nebo i to, že od jeho  odchodu městská policie na webu města prakticky ignoruje možnost informovat o své činnosti.  Nechci to rozebírat do podrobností, ale domnívám se, že bylo na místě se přenést přes některé osobní problémy a práci Petra Baláže pro městskou policii a tím i pro město Česká Třebová alespoň s odstupem ve zprávě o policii v roce 2019 zmínit či ocenit. 

Milan Mikolecký 29.1. 2020

První část zprávy, ve které je podbarvením vyznačen identický text loňské zprávy za r. 2018:

Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále jen (APK), kteří jsou zařazeni do početního stavu MP. V průběhu roku 2019 byla na vlastní žádost ukončena pracovní smlouva s APK. Bylo vypsáno výběrového řízení  a na základě výběrového řízení byla přijatá nová APK. Jejich činnost je  zaměřena především na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale na celém území města Česká Třebová, např. dohled na přechodu U Lenina. Další činností APK je jejich dozor  na Úřadu práce při vyřizování formalit spojených s evidencí na Úřadu práce  a výplatou dávek,  kde došlo ke zklidnění situace, takže již nedochází ke konfliktním situacím mezi klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude pokračovat i v roce 2020.    
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií ČR, dále s HZS a to především se Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace  obtížného a nebezpečného hmyzu, ale i drobných výjezdů, které vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je ze zdravotnickou záchrannou službou v Ústí nad Orlicí, která je též na velmi dobré úrovni. 
 MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto  úkolu kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti  osob a majetku, kde v této oblasti je velkým a nepostradatelným pomocníkem při výkonu této činnosti „Městský dohlížecí kamerový systém“, dále jen (MKDS). Záznamy z kamerového systému v hojné míře využívá Policie ČR a dále příslušný správní orgán.
Městská policie disponuje  pultem centralizované ochrany, který je určen především ke střežení a ochraně majetku města Česká Třebová - školy, školky, budovy městského úřadu, muzea, městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod., dále pak majetek organizací města (Teza, s.r.o., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).  
MP se ve své činnosti okrajově  zaměřuje také na problém drogově závislých osob,  neboť tato činnost spadá  především do kompetence Policie ČR. Zjištěné poznatky k těmto osobám nebo k  podezřelým místům, kde dochází k distribuci drog jsou předávány Policii ČR  k dalšímu opatření.  Na  úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bude Městská policie  pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření, a to především v okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob a dále v parcích, kde je zvýšena frekvence osob. Městská policie se dále zaměří na   kontrolu  osob, které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám  mladším 18-ti let.