Zpráva  Městské policie za rok 2019    
Rok 2019 začal pro Městskou polici úspěšně, neboť se podařilo naplnit početní stav na 17 strážníků. V průběhu roku se početní stav snížil o jednoho strážníka a bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo naplnit tabulkový stav MP, bylo  vypsáno nové výběrové řízení na obsazení tohoto místa.
Součástí Městské policie jsou dvě pracovní místa „Asistentů prevence kriminality“, dále jen (APK), kteří jsou zařazeni do početního stavu MP. V průběhu roku 2019 byla na vlastní žádost ukončena pracovní smlouva s APK. Bylo vypsáno výběrového řízení  a na základě výběrového řízení byla přijatá nová APK. Jejich činnost je  zaměřena především na působení ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek, ale na celém území města Česká Třebová, např. dohled na přechodu U Lenina. Další činností APK je jejich dozor  na Úřadu práce při vyřizování formalit spojených s evidencí na Úřadu práce  a výplatou dávek,  kde došlo ke zklidnění situace, takže již nedochází ke konfliktním situacím mezi klienty a zaměstnanci Úřadu práce, ale ani mezi samotnými klienty, jak tomu bylo dříve. Projekt bude pokračovat i v roce 2020.    
Městská policie je zařazena do integrovaného záchranného systému. Při své činnosti spolupracuje s Policií ČR, dále s HZS a to především se Sborem dobrovolných hasičů Česká Třebová, ulice Chorinova, kteří pro nás zajišťují výjezdy k otevření uzamčených prostor, likvidace  obtížného a nebezpečného hmyzu, ale i drobných výjezdů, které vyžadují přítomnost hasičů. Další spolupráce je ze zdravotnickou záchrannou službou v Ústí nad Orlicí, která je též na velmi dobré úrovni. 
 MP zabezpečuje podle zákona o obecní policii místní záležitosti veřejného pořádku. V rámci plnění tohoto  úkolu kromě jiného přispívá k ochraně bezpečnosti  osob a majetku, kde v této oblasti je velkým a nepostradatelným pomocníkem při výkonu této činnosti „Městský dohlížecí kamerový systém“, dále jen (MKDS). Záznamy z kamerového systému v hojné míře využívá Policie ČR a dále příslušný správní orgán.
Městská policie disponuje  pultem centralizované ochrany, který je určen především ke střežení a ochraně majetku města Česká Třebová - školy, školky, budovy městského úřadu, muzea, městské knihovny, kulturního centra, dopravního terminálu apod., dále pak majetek organizací města (Teza, s.r.o., Ekobi s.r.o., Vodárenská společnost).  
MP se ve své činnosti okrajově  zaměřuje také na problém drogově závislých osob,  neboť tato činnost spadá  především do kompetence Policie ČR. Zjištěné poznatky k těmto osobám nebo k  podezřelým místům, kde dochází k distribuci drog jsou předávány Policii ČR  k dalšímu opatření.  Na  úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bude Městská policie  pokračovat v kontrolách míst, kde je zakázáno kouření, a to především v okolí škol a míst určených pro hromadnou přepravu osob a dále v parcích, kde je zvýšena frekvence osob. Městská policie se dále zaměří na   kontrolu  osob, které nakupují alkohol v obchodech a poté jej předávají osobám  mladším 18-ti let.            
Statistika činnosti Městské policie Česká Třebová je zaměřena na přestupky a události, kterým jsou strážníci přímo fyzicky přítomni po celý rok. Není zde zahrnuto úsekové měření, které by podstatně navýšilo počet zjištěných přestupků. Ve srovnání s  rokem 2018 došlo k poklesu v počtu zjištěných dopravních přestupků, byť paradoxně dopravních prostředků přibývá. Toto lze přičíst hlavně díky  uzavření ulice Slovanská pro parkování, což mnohým řidičům znemožnilo dopouštět se, mnohdy i opakovaně, přestupku nesprávného parkování.
V porovnání s loňským rokem zaznamenali skoro stoprocentní nárůst počtu přestupků proti majetku. Zde se jedná hlavně o krádeže zboží v obchodech a marketech. Majitelé psů jsou, jak se zdá,  nepoučitelní. S každým rokem roste počet odchycených nezajištěných psů a někteří z domácích mazlíčků bohužel skončí v odchytovém zařízení, které Městská policie využívá. 
Markantní je také nárůst počtu přestupků proti veřejnému pořádku. Z celkového počtu 2436 událostí bylo 966 vyřešeno na místě příkazem (pokutou) a 279 bylo postoupeno příslušným správním orgánům k dořešení. Z výše uvedených  čísel vyplývá, že se Městská policie snaží v prvé řadě působit preventivně a až poté represivně.
Petr Vencl, velitel MP.
 
Statistika činnosti Městské policie za uplynulý rok  2019                                    

Dopravní přestupky  (1677)
Zóna zákazu stání   80 000  777 
Radar   14 500  25 
Nedodržení dopr. Značení   12 600  237 
Zákaz vjezdu   14 000  79 
Zákaz zastavení   12 300  84 
Nezaplacené parkovné   4 700  72 
Stání v zákazu stání   7 400  94 
Vyhrazené parkoviště   7 000  81 
Stání před přechodem   3 800  29 
Stání na chodníku   2 200  23 
Stání v křížovatce   4 000  55 
Stání v protisměru   900  24 
Stání na trávě   1 800  21 
Stání ve vjezdu   4 000  27 
Stání v zóně nad 3,5   500  6 
Stání na autobus. zastávce   500  4 
Průjezdný profil 3m   1 300  12 
Parkoviště invalidé   5 700  18 
Jízda na neosvět. kole   1 100  8 
Chodci přestupky   300  1       
  
 Přestupky proti majetku  (167)
Poškození cizí věci    4 100  19 
Krádež    189 200  147 
Podvod    0  1       
    
Vyhlášky města  (99)
Zákaz požívání akoholu   7 600  18 
Nezajištěný pes    13 100  72 
Nezaplacený pes   0  3 
Nepřihlášený pes   300  2 
Podomní prodej   0  4
 

 

Občanské soužití   (19)
Ublížení na zdraví   7 
Hrubé jednání jiné   8 
Schválnost   1 
Ublížení na cti    2 
Vyhrožování újmou na zdraví   0  1       
    
Technická pomoc + DN
Asistence otv. bytu    43 
Asistence při DN    33 
Asistence při požáru   6 
Asistence při havári    36       
 
 
 Ostatní   (89)
Vyloučení z přepravy     4 
Podezření na TČ     7 
Pomoc MP    3 
Nálezy - osobní věci   46 
Likvidace kadáveru    9 
Odchyt zvířete   7 
Injekční stříkačka   13
  
Tabák a alkohol   (8)
Zákaz kouření   400  4 
Pod vlivem na zákazu   1 000  4 
    
Veřejný pořádek   60
Zábor VP    2 000  39 
Rušení nočního klidu    3 000  14 
Znečištění VP    2 500  5 
Buzení veř. pohoršení    1 000  2       
  
Zdravotnická  první pomoc  63       
Policie ČR  -  Výjezd na žádost PČR   135 
Oprávnění MP  - Předvedení osoby  1
CELKEM  je evidováno 2 436 událostí. Na pokutách za přestupky bylo vybráno 405 400 Kč      

Kam dál:
Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018
Výsledky činnosti městské policie za rok 2017
Poznámka ke zprávě o činnosti Městské policie za rok 2019