Českotřebovský deník 147/2020 (20/5)
Jiří Šmeral - Orlický deník
Zastupitelé odhlasovali prodej jezevčíka, Čtverec se stále řeší - najdete ZDE
Jde o usnesení ZM č. 13 ze dne 17. února, schválené v tomto znění: 
Zastupitelstvo města schvaluje zahájení přípravy privatizace domů čp. 1979–1983 na Trávníku v České Třebové.  S tímto usnesením vyjádřila rozhodující většina veřejnosti souhlas, prakticky neznám někoho, kdo by nahlas oponoval.
V článku je zajímavá následující pasáž, kterou by měli pisatelé nějak doložit, takto předložené tvrzení vypadá objevné, jakýkoliv důkaz chybí.  "Podle zastupitelů za Piráty Teza připustila, že část financí využívala radnice k „vylepšení“ městského rozpočtu. „Nájemní bydlení v městských objektech nemá primárně sloužit k vytváření zisku ani k vylepšování rozpočtu. Vybraný nájem by měl být, po odečtení přiměřených nákladů, zpětně investován do objektů, z nichž vzešel. Jen tak lze zaručit, že stav nemovitostí se nebude v budoucnu zhoršovat,“ připomínají Piráti."
Osobně si nemyslím, že byly všechny práce provedeny a zaúčtovány zcela správně, signály  vidím např. v opakovaných upozorněních  auditora o tom, že všechny práce jsou trvale hodnoceny jako opravy, ačkoliv mohlo jít v řadě případů o investice. Zdá se mi, že to tak bylo  ovšem jen proto, že tento způsob financování stavebních úprav je jednodušší. Mám zkušenost s tím, že úředníci se neradi vlastní  práci komplikují, když nemusí. Investice do bytů, které jsou městským majetkem, by bylo třeba financovat z rozpočtu města, část vybraných prostředků z nájemného by se tedy musela  převést do investičního fondu a bylo by s tím více práce.
Oprava střechy např. na městské poliklinice, která je v základním jměni  TEZY, byla investicí, ale letos prováděná velká rekonstrukce střechy na části "Čtverce" je ovšem stále oprava. Rozdíl v tom nevidím. Vložená investice se projevuje ve zvýšení hodnoty objektu, oprava nikoliv. Opravy jsou do nákladů v plné hodnotě, nikoliv investice. ty je nutné odepisovat. Rozhodně si však nemyslím, že by peníze z nájmů sloužily k vylepšování rozpočtu města, toto obvinění zveřejněné v článku by Piráti  měli nějak doložit. Pokud o něčem takovém vědí, měli by podat trestní oznámení. Je to v zájmu nás všech. Nesouhlasím také s větou, kterou Pirátům vložil do úst redaktor Orlického deníku - tedy že "Nájemní bydlení v městských objektech nemá primárně sloužit k vytváření zisku..."  Ať tedy Piráti poradí, z čeho se tedy mají zaplatit investice do bytů. Jsou jen dvě možnosti: buď ze zisku nebo z dotací poukázaných z městského rozpočtu.  V tom případě by ovšem ostatní občané města dopláceli na bydlení nájemníků v daném domě.  Ve skutečnosti to tak také dlouhá léta bylo - byly provedeny investice, které se v nájmech nikdy nezaplatí. Zisk Tezy nebyl nikdy ze správy a údržby městských bytů (i když věřím, že by se mnohé práce daly dělat rozhodně hospodárněji).  Na to teprve ukáže audit, který bude zadán. Teza ale provozovala další ziskovou komerční činnost např. v oblasti tepelného hospodářství.  Teza je přece obchodní společnost, která je zřízena proto, aby realizovala zisk. Důvodem bylo regulované nízké nájemné, podstatně levnější než u bytů v soukromých objektech.  Regulace je samozřejmá u bytů sociálních nebo startovacích, ostatní byty ale mají komerční nájemné, má pokrýt náklady na správu a údržbu bytů a vytvořit přiměřený zisk.
Veškeré vybírané nájmy jsou na uloženy speciálním účtu města, který je využíván pouze pro financování správy a údržby bytového fondu. Jistě však není možné zajistit, aby se nájmy  vybrané v daném čísle popisném využily pouze zde a nikde jinde. Tomu snad nevěří ani Piráti. Pro zajímavost ještě uvádím, že město Česká Třebová bylo před 30 lety v roce 1990 hodnoceno jako město s nejzanedbanějším bytovým fondem v celé České republice (a mohu to dokázat). (mm)

Muzikanti skupiny NAHONEM opět mezi seniory

Poprvé jsme se mli možnost potkat se skupinou Nahonem u Domu s pečovatelskou službou v úterý 5. května odpoledne, kdy koncert zkrátil počínající deštík. Nemoc velký, ale nepříjemný.  Podruhé skupina přijela zahrát dnes ve středu 20. května a to do areálu domova pro seniory v Bezděkově. přijeli v plné sestavě. 3 pánové ze sestavy jsou z Ústí nad Orlicí, přesněji z Hylvát a Kerhartic a paní Renata Marešová je Českotřebovačka. Mají za sebou řadu úspěšných vystoupení např. u chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově.
Od pondělí je již v Domově pro seniory volnější režim s organizovanými návštěvami, ale přesto koncerty pod okny nekončí. Podle plánu budou i dva koncerty v příštím týdnu. V pondělí  vystoupí Poutníci a ve čtvrtek si svoje vystoupení zopakuje opět Jabkancové Šlapeto.  Ze všech hudebních vystoupení máme videozáznamy a postupně je zpracováváme.  Jsou ukázkou toho, že českotřebovští, ale ústečtí hudebníci nenechají své seniory na holičkách a přijdou za nimi v době koronavirové.....  První fotografie je z vystoupení u žluťáku 5. května 2020, další dva snímky ze středy 20/5, kdy skupina hrála pod okny seniorům v Bezděkově. Opět to byly dva koncerty na jižní a západní straně budovy a někteří obyvatelé domova shlédli obě vystoupení. Takový byl o skupinu Nahonem  velký zájem... (mm)

Štěpánová: Stát by měl podpořit regionální ekonomiku

Počátkem měsíce května vyzvalo Sdružení místních samospráv ČR společně se zástupci některých krajů stát, aby pomohl obcím, městům a krajům rozhýbat regionální ekonomiku. Situace spojená s koronavirovou pandemií ji velmi oslabila a je tak nutné ekonomiku postupně navrátit k normálu.
„Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje okolo 2000 menších obcí a měst, vyzvalo společně s některými kraji Vládu a Parlament ČR, aby byla přijata opatření i na podporu samospráv v naší republice,“ obeznámila s výzvou SMS ČR radní Hana Štěpánová a podotkla: „Samozřejmě jsme si všichni vědomi, že pandemická situace byla jednou z největších výzev, které jsme jako Česká republika kdy čelili. Jsem toho názoru, že stát by neměl krátit příjmy obcí, měst a ani krajů, ba naopak by měl podpořit regionální ekonomiku a snažit se ji znovu rozhýbat.“
Kromě SMS ČR výzvu svým podpisem podpořili zástupci Pardubického, Plzeňského, Libereckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Společnou výzvu mohou i nyní podpořit představitelé obcí a měst.
„Ráda jsem jako radní za Pardubický kraj připojila svůj podpis pod oficiální výzvu, kterou jsme 5. května odeslali Vládě a Parlamentu ČR. Připojili jsme zde i několik možností, jak by stát mohl reagovat. Věřím, respektive doufám, že stát tuto výzvu přijme a regionální ekonomiku podpoří,“ sdělila radní Hana Štěpánová.
 
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM chce usnadnit přeshraniční styk.

Výměna zkušeností v rámci boje s koronavirem, snížení ekonomických dopadů pandemie, ale především snaha o usnadnění přeshraničního styku a pohybu pracovních sil byly hlavními tématy videokonference, kterou svolalo Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Jeho členy jsou také Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Olomoucký kraj na české straně a Dolnoslezské vojvodství na polské straně. Pardubický kraj na jednání zastupoval hejtman Martin Netolický. Regiony se shodují, že stávající situace je dlouhodobě neudržitelná a je nutné hledat cesty, aby se usnadnil přeshraniční pohyb.
„Koordinace postupu s polskými partnery se nabízí především v souvislosti s otázkou takzvaných pendlerů. Byli jsme informování, že jen v rámci Dolnoslezského vojvodství dojíždí za prací do Čech přibližně sedm tisíc osob, a to především do Královéhradeckého a Libereckého kraje. Všichni proto čekají na další postup a dohodu centrálních vlád, ale také na situaci ohledně testování samoplátců. V rámci našeho kraje i nadále platí, že testy pro samoplátce provádí Pardubická a Litomyšlská nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dohodli jsme se na společném postupu, kdy budeme apelovat na českou a polskou vládu, aby se co nejvíce zjednodušil režim na hranicích, jelikož musíme mít na paměti nastartování ekonomiky a návrat firem do režimu, který se co nejvíce blíží běžnému stavu. V současné době a za stávajících opatření to však není možné,“ řekl hejtman Netolický.
Ten také informoval o postupu Pardubického kraje v rámci investičních aktivit, úprav rozpočtu či postupu kraje při nákupu osobních ochranných prostředků. „Postupně i další kraje přichází na systém vytváření jistých hmotných rezerv pro případ druhé vlny pandemie. Proto jsme také podpořili 11 inovačních projektů, což kolegy v ostatních krajích zajímá a i na platformě Asociace krajů jsme se domluvili, že obdobné příklady dobré praxe budeme navzájem sdílet,“ řekl hejtman Martin Netolický
 
Kraj vyhlásil pravidelná výběrová řízení na ředitele dvou muzeí 

Ředitelé příspěvkových organizací Pardubického kraje jsou podle pravidel ve funkci vždy na pět let. Proto Pardubický kraj nyní vypsal výběrová řízení na ředitele Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea v Chrudimi.  „Neznamená to, že bychom se současnými řediteli nebyli spokojeni, předpokládám, že se do výběrového řízení přihlásí a budou chtít svou funkci obhájit. Zároveň se ale může přihlásit kdokoliv další, kdo splňuje požadované předpoklady,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.  Podrobnosti najdou zájemci na úřední desce nebo na webu Pardubického kraje.
 
Rekonstrukce domu v Bystrém umožní kraji opustit místní zámek

Postupné uvolňování nevhodných historických objektů pro domovy sociálních služeb v Pardubickém kraji pokračuje. Kraj se snaží klientům vytvářet lepší podmínky v domech či bytech v běžné zástavbě a v přirozeném prostředí. Nyní radní vybrali firmu na rekonstrukci domu v Bystrém, který bude po vystěhování administrativy Domova z místního zámku sloužit vedení organizace.
Domov na zámku Bystré je jednou z našich dalších organizací, kde jdou transformační změny do finiše. Sami vidíme, jak lidem s různými typy hendikepů pomáhá, když se dostanou z izolace, do sousedské společnosti. Samozřejmě mají nadále veškerou potřebnou péči, ale podle individuálních potřeb.  Mnozí z nich udělali velké pokroky ve svém osamostatňování,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Předmětem investice je rekonstrukce rodinného domu v centru města Bystré. „Jde o patrový, samostatně stojící dům s prostornou půdou, sklepem a garáží postavený v roce 1937. Bude sloužit administrativě včetně zázemí pro personál. V přízemí bude bezbariérová aktivizační denní místnost pro osoby se zdravotním postižením. Kromě úprav domu jsou součástí stavby i práce na vodovodní a kanalizační přípojce, zpevněných plochách a oplocení. Práce za více než 13 milionů korun budou trvat 11 měsíců,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.