Českotřebovský deník 293/2021 (19/10)
Nové video Českotřebovského deníku:
Odhalení památníku letci Františku Lehkému v Lukavici
(nová práce Františka Bečky) 

Obec Lukavice u Žamberka si nyní v neděli 10. října připomněla 120. výročí narození svého rodáka,  českého letce Františka Lehkého, který létal ve francouzských službách a v roce 1937 tragicky zahynul na Štědrý den blízko Kašperských hor na Šumavě. Přitom okolnosti jeho smrti jsou zahaleny tajemstvím, vypadá to, že jej ve velké vánici do těchto míst poslala obsluha pražského letiště (konkrétně navigátor Karel Živsa) "omylem" a přitom došlo nejen ke ztrátě životů osádky, ale také všech důležitých dokumentů, kompromitujících německé vedení, které mělo právě toto letadlo na palubě.  Zajímavé také je, že zmíněný navigátor v roce 1940 přijal německé občanství a po válce "zmizel" někde v Brazílii...  Součástí památníku je osmitunový kámen nalámaný v lomu Litice vyzdobený symbolem francouzského letectva a stylizovaným řádem za hrdinství. Na přípravě památníku pracoval František Bečka ve své lhotecké kovárně již od léta a vytvořil opravdu znamenité dílo. Uvádíme videdokument z přípravy v Bečkově kovárně na Lhotce  i z odhalení hotového díla v neděli 10. října v Lukavici.  Další článek s fotografiemi najdete ZDE.

Nejen zateplení, ale také modernizace U Stadionu

Investice do budovy MŠ U Stadionu v letošním roce zahrnovala nejen zateplení budovy a s tím spojená úsporná opatření, výměny okenních výplní, výměnu zdroje tepla, instalaci nového osvětlení, ale také další práce spojené s nutností rekonstruovat budovou školky postavenou v akci Z před 40 lety.  Náklady lze tedy rozdělit na ty, na které se vztahovala dotace poskytnutá z Operačního programu životní prostředí, ale i další náklady, které bylo nutné hradit plně z rozpočtu města Česká Třebová.
Pro operační program ŽP byly uznány výdaje ve výši 13 415 tis. Kč, které  bylo možné snížit poskytnutou dotací ve výši 8 049 tis. Kč, t. j. 60%.  V rozpočtu města je však na tuto akci počítáno s prostředky daleko vyššími: Jde o částku 23 370 tis. Kč a k tomu další významnou položku na zvláštní investici do rekuperace a vzduchotechniky 2650 tis. Kč. Celkem  tedy město vynaloží na tuto akci 26 milionů korun získá cca 8 mil. dotačních prostředků, dotace tak vlastně činí 30% z celkových vynaložených nákladů. Jde však o investici do školství, nejsou to prostředky vyhozené, ale užitečně investované. Každé město se přece snaží  zajistit pro děti ve školkách a školách co možná nejlepší podmínky.  Díky  realizaci této investice má Česká Třebová všechny čtyři mateřské školy po modernizaci a zateplení. V jiných městech se s tímto úkolem vyrovnali dříve, Česká Třebová tento nedostatek z minulosti dohání až v současné době. (mm)
 
Na ZŠ Ústecká vychází školní časopis

Čtenáři najdou 1. číslo na odkaze: Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice (zs-ustecka.cz)
V centru města se přece jenom něco děje.
 
Naučná stezka za pokladem měla velký ohlas¨

Po celé letní prázdniny, a nakonec i v září, jste se mohli vydat s dětmi na stezku za pokladem, kterou vytvořila Alena Gondeková a realizovala Městská knihovna Česká Třebová. Trasa vedla údolím Křivolického potoka a končila na Horách, kde byla ukrytá truhla s pokladem. Celkem 20 stanovišť vám přineslo zvídavé otázky a úkoly a také šifru. Věříme, že vás taktéž bavily QR kódy se zvuky zvířat.
Dostalo se k nám na 60 odpovědí bonusového kvízu (v elektronické i papírové podobě). Stezky se však zúčastnilo mnohem více lidí, a podle velmi kladných a pochvalných ohlasů v zápisníku u truhly a na facebooku soudíme, že měla úspěch:Bylo to SUPER!!! Jsem moc ráda za takové akce ve městě. Užili jsme si stezku my, jako rodiče i naše děti! :-) Děkujeme!“
V pátek 1. října bylo z odpovědí bonusového kvízu vylosováno 6 výherců, kteří si odměnu mohou vyzvednout na dětském oddělení.
Děkujeme restauraci Na Horách, že jsme mohli mít truhlu s pokladem na jejich terase.
Pokud to půjde, rádi zase něco podobného připravíme :-) Zatím vám můžeme prozradit, že chystáme další témata Zážitkových batůžků. (MěK)

ČtiFEST:
Nabídněte dětem
knížky, které si
zamilují

Odpolední festiválek, který se konal 7. října v knihovně ve spolupráci s MAS Orlicko, přinesl rodičům a pedagogům nabídku atraktivních knih pro děti a mládež. Nechyběl ani výběr toho nejlepšího z audioknih, komiksů, deskových her a populárně naučné literatury. Vše bylo rozděleno dle věku nebo témat. Věříme, že jsme vás inspirovali, co s dětmi číst nebo jim půjčit. Nebojte se o další doporučení požádat na oddělení pro děti :-)
V návaznosti na to jsme absolvovali úvodní školení na téma literatura pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysortografie, ADHD, ADD), která vedla lektorka Edita Keprtová Hrdinová (metodik prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí).

V blízkosti Nového náměstí  se něco děje 

Kryt CO obrany u Nového náměstí je trvalou připomínkou doby, kdy byla Česká Třebová (a Pardubice) v našem regionu tzv. "kategorizovaným" městem a stavěly se zde trvalé úkryty CO s odolností pro ti účinkům zbraní hromadného ničení.   Zatímco na občanskou vybavenost peníze nebyly, tak na tyto stavby CO bylo peněz i materiálu dostatek.  Plné využití těchto prostor je  problémem všude, i když dnes již nemusí  jako kryty sloužit. Chodili jsme léta kolem Pražského ulici a  pročítali i zde instalované vývěsní skříňky spolků a městských organizací a snad si už ani nevšímali, jaké to je kolem ošklivé a otlučené. A jde přitom o prostor v centru města. Letos to však končí, objekt krytu dostává nový kabát, nové schodiště, tak, abychom se zde nemuseli stydět projít s nějakou naší návštěvou. To je ovšem teprve první krok, Připravují se kroky další, tedy plné využití i uzavíratelného prostoru nahoře na krytu, který bude sloužit školním i mimoškolním aktivitám. je připravena první studie a po jejím odsouhlasení ji bude možné i nabídnout ke shlédnutí veřejnosti.  Pokud se pak podaří vybudovat v dohledné době novoub budovu městské knihovny, bude možné zrušit sklad knih "dole" v suterénu a připravi i další pokračování volnočasových aktivit v těchto prostorách pro případ špatného počasí nebo zimy.  V centru města je takovýchto prostor poskrovnu, proto je potřeba přemýšlet nad jejich vhodným využitím. Současně zajistit správce, který bude plné využití dohlížet a organizovat zdejší činnost.

Stavba skladové haly v Borku navržena k odstranění, ale staví se dál...

Odstranění stavby je samozřejmě až to krajní poslední řešení, pokud nebudou splněny podmínky stavebního úřadu. Investor projevuje velkou snahu vyhovět podmínkám, svůj postup zdůvodňuje, nicméně přece jenom to není přece vydáno jen tak pro nic za nic.... Uvádím fotografie z dnešního dne. Stavbu realizuje dodavatelská firma, jí zakázku nikdo nezrušil, odpovědnost je na investorovi. 

Setkání Pardubického kraje se zástupci silniční správy polského Dolnoslezského vojvodství se neslo v duchu spolupráce

Rozvoj přeshraniční spolupráce s polským regionem Dolnoslezské vojvodství je jedním z důležitých témat Pardubického kraje. Náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš a radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr jednali s polskými zástupci silniční správy o meteohláskách a dalších projektech silniční a železniční dopravy po obou stranách hranic.
„Projekt meteohlásek sice nepatří mezi ty největší, nicméně to neubírá nic na jeho důležitosti. Digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě je potřebná k lepší informovanosti a koordinaci dopravy. A to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro integrovaný záchranný systém, který se díky posbíraným datům může přizpůsobit situaci- Záchranáři tak nepojedou například po silnicích, které jsou kvůli počasí nesjízdné, protože to budou dopředu a především včas vědět. V hledáčku pak máme i silniční tahy. K modernizaci máme vytipovány dva úseky silnic v našem kraji, které by navazovaly na silnice v Polsku. Pokud se nám podaří zrealizovat alespoň jednu z nich, budu opravdu velmi rád, “ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti přeshraniční mobility, dosažení vyšší informovanosti a zvýšení komfortu v dopravě na obou stranách hranic.
„Na jednání jsme se s polskými zástupci hledali cestu, jak bychom mohli maximálně zužitkovat příležitosti evropských fondů z dotačního programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko. Evropské finance je možné využít pro projekty realizované současně a společně na území obou sousedních regionů. Rádi bychom z těchto peněz financovali výstavbu silnice z Mladkova do Jablonného nad Orlicí nebo úsek z Žamberku ve směru Kunvald a také projekt digitalizace a telematiky v přeshraniční dopravě,“ upřesnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.  
Součástí jednání bylo plánování silničních projektů, jejichž modernizace nebo výstavba by umožnila vyšší využití hraničních přechodů.  Mezi podporované aktivity se však řadí i přeshraniční železniční spojení. Na schůzce se tak řešila modernizace tratí, jejich homologace nebo možná elektrifikace železniční tratě Lichkov – Králíky. 
Kromě řešení nových projektů zástupci zhodnotili projekty i z minulosti, například projekt Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka.
 
Stavební úřad v Králíkách ohrožen, silniční spojení do Polska nutné řešit

Hejtman Martin Netolický jednal v úterý ráno se starostou Dolní Moravy Richardem Novákem a následně také se starostou nedaleké Červené Vody Petrem Marešem. Na Dolní Moravě byl tématem dalším rozvoji služeb pro obyvatele a návštěvníky obce. Jedná se především o rozvoj obecního obchodu, na který obec získala krajskou dotaci na podporu projektů v problémových mikroregionech či o převzetí některých pevnostních objektů do majetku obce. V Červené Vodě pak především o novém stavebním zákonu, zkapacitnění energetické sítě na Králicku či o potenciálním dálničním napojení z Polska.
„Dolní Morava má připravený projekt na vybudování nového obecního obchodu, což by mohlo opět zlepšit nejen dostupnost služeb pro obyvatele obce, ale také návštěvníky. V tuto chvíli řeší majetkoprávní záležitosti a výměnu pozemků s Lesy ČR a v příštím roce by mohli začít stavět,“ řekl hejtman Martin Netolický, kterého starosta Richard Novák informoval o myšlence na převzetí některých pevnostních objektů do majetku obce a záměru vybudovat zde další turistické atraktivity včetně interaktivní prohlídky.
Hejtman se poté přesunul do nedaleké Červené Vody za starostou Romanem Marešem, se kterým řešil mimo jiné problematiku nového stavebního zákona. „Podle nového stavebního zákona by v rámci ORP Králíky nebyl stavební úřad, což by bylo nabourání stávajících vazeb. Proto jsme také předložili krajskou legislativní iniciativu a intenzivně jednáme o odložení účinnosti ve všech stanovených lhůtách minimálně o rok,“ uvedl hejtman Netolický. Starosta Mareš hovořil především o posílení kapacity energetické sítě v celé oblasti Králicka, o které jedná kraj a obce se společností ČEZ. Řeč byla také o silničním napojení na potenciální polskou dálnici S8 z Kladska na hraniční přechod Boboszow. „Po usazení nové vlády chceme jednat s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic o variantách napojení, protože si nemůžeme myslet, že na nás bude polská strana čekat. Chceme otevřít debatu o možné návazné trase směrem na dálnici D35 do Mohelnice,“ řekl hejtman.
 
Rusko: Léto na Sibiři - 16. 11. 2021 (úterý), 18:00 v městské knihovně

Cestovatelský stand-up Jakuba Vengláře, autora knihy Místa, kam se nechodí. Na Sibiř se většinou nejezdilo za odměnu. K pochopení logiky všech starých ruských tyranů stačí strávit pár dní v nekonečném březovém lese ve společnosti stejně nekonečných hejn komárů… Jenže za tím lesem, v srdci nádherných hor, se schovávají komunitní radonové lázně, kde najdete lék na všechny choroby světa. A když na něco náhodou nemají pramen, pak si vás vezmou do péče sibiřské šamanky, a to teprve bude jízda.
A tak je to tady se vším. Veškeré utrpení cestovatele je nakonec vykoupeno nečekaným zážitkem. Stačí mít s sebou správně střelené kumpány, dost odhodlání a hlavně neočekávat zbytečnou romantiku. Všichni si totiž umíme představit kochačku mírumilovnou hladinou z břehů Bajkalu. Nebo čarovnou krajinu ubíhající za oknem vlaku, jež staví až ve Vladivostoku… Realita léta na Sibiři je naštěstí o dost drsnější a zábavnější. A hlavně… v Rusku může zítra znamenat cokoliv. Vstupné: 50 Kč.
Více v programu Městské knihovny na listopad  ZDE

Zimní stadion v Žamberku se zřejmě prodraží. Vyřeší to sbírka?

Město Žamberk může  na stavbu zimáku použít dotaci 90 milionů korun z České unie sportu. Výstavba žamberecké umělé ledové plochy schválena. Projekt má být realizován za 136 milionů. Kvůli rostoucím cenám materiálu se však zřejmě nepodaří víceúčelovou halu za tyto peníze postavit. Žamberečtí se ale nevzdávají a navzdory prudkému zdražování chtějí podpořit sport ve městě. Prostřednictvím on-line platformy tak vyhlásili veřejnou sbírku, do které může každý přispět libovolným příspěvkem.
Prostředky z této sbírky budou použity na částečnou úhradu výstavby víceúčelového zimního stadionu
Radnice má již zpracovanou projektovou dokumentaci a vydáno bylo také stavební povolení. Zajištěno je také spolufinancování a úvěrová smlouva. Na návrhu projektové dokumentace spolupracovali mimo jiné hokejisté Tomáš a David Brožkovi.
Nový zimní stadion v Žamcerku má pomoci především mladým hokejistům, kteří kvůli špatnému zázemí ve městě často odchází za jinými sporty....(Podle Orlického deníku)