Českotřebovský deník 299/2021(25/10)
Adam Janíček úspěšný i v Mezinárodní houslové soutěži v Praze

Ve dnech 22. – 24. října 2021 proběhl již IX. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, pod záštitou houslového virtuosa Václava Hudečka, který byl současně předsedou odborné poroty. Adam Janíček, žák českotřebovské Základní umělecké školy, ze třídy MgA. Bohuslava Mimry, letos soutěžil ve 4. kategorii. Za svůj výborný soutěžní výkon, za citlivého klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, získal krásnou 3. cenu. Adamovi patří gratulace a velký dík za příkladnou reprezentaci ZUŠ i města Česká Třebová. Poděkování je třeba vyjádřit i jeho učiteli MgA. Bohuslavu Mimrovi, korepetitorce BcA. Miluši Mimrové, vedení školy za finanční zabezpečení i Adamovým rodičům za jejich péči a podporu. (re)

 

Jednalo zastupitelstvo města

Na říjnovém jednání zastupitelstva města, které po roce opět zasedalo v badatelně Městského muzea bylo v pondělí dne 25. 10. přítomno 24 zastupitelů z 27. Omluveni byli Ing. Dalibor Zelený, Jaroslav Zedník a Bc. Zuzana Nejedlá. Prvním bodem programu bylo schválení návrhu 3. rozpočtové změny. Na rozdíl od jiných roků byly změny nejen na straně výdajů, ale také mezi příjmy města a to i daňové oblasti.Vzhledem k pozitivním změnám v plnění rozpočtu příjmů byl podstatně navýšen příjem daně z příjmu právnických osob a také DPH. Hlavní změny v oblasti výdajů vznikají započtením dotací a také v oblasti investic města.  Změna rozpočtu bude přehledně  zveřejněna na webu města.
V oblasti majetkových záležitostí byly projednány jen tři  návrhy na usnesení. Z nich nejpodstatnější byla záležitost směny lesních pozemků města a Českých lesů, která byla připravována již několik roků.
Zastupitelstvo města dále projednalo dva návrhy na změnu územního plánu města. První se týkala  žádosti o změnu plochy označené jako sídlištní zeleň na pozemek pro městské bydlení v Tkalcovské ulici pod parkovištěm Billa. Hlasovalo se až po diskuzi občanů a navrhovatele této změny. Zastupitelstvo při hlasování nakonec přihlédlo k námitkám občanů a změnu ÚP neumožnilo.
Složitější situace byla při projednávání změny v lokalitě Robův kopec. Bylo jednáno vlastně o třech variantách návrhu. O možnosti plně vyhovět námitkám občanů, o možnosti námitky zcela zamítnout a nakonec se do projednávání dostal i upravený kompromisní návrh, který změnu územního plánu omezil jen na dvě parcely navazující na dolní území určené územním plánu k zástavbě rodinnými domky. Aby občané ze čtvrti RD v Javorce zabránili  jakékoliv stavbě na soukromých pozemcích Robova kopce vytvořili podle vyjádření pana Kusého spolek Robův kopec. Poukazují na problémy např. se spodní vodou, další požadují  prostor pro volné venčení psů, které ve městě chybí a sáňkování, nehledě ovšem na to, že se jedná o soukromé pozemky. Sami si svoje soukromé vlastnictví brání a současně chtějí, aby  navrhovatel změny ÚP nemohl využít svůj majetek dle jeho představ. Chtěli by, aby byl veřejně přístupný tak, jak si zvykli dosud. Řada připomínek také směrovala k výstavbě  rodinných domků v dolní části plochy, i když se o jejím využití vůbec nejednalo. Řešila se také přítomnost chráněného modráska bahenního. Hlasování bylo díky podaným upraveným návrhům složité a nejdříve nevedlo k výsledku, nenašla se většina 14 zastupitelů, kteří by návrh podpořili. Po podání opakovaného protinávrhu bylo pak schváleno usnesení v tomto znění: "Zastupitelstvo města bere na vědomí podané námitky a navrhuje ponechat zastavitelnou plochu 1.12 navrhovanou na RI  plochy rekreace – individuální ve Změně č.1 Územního plánu Česká Třebová, ovšem ve zmenšené velikosti zahrnující parcelu pč. 2653/1  o výměře 1150m2 a horní část parcely pč.  2653/17 o výměře 3017 m2 v k.ú. Česká Třebová, dle předloženého návrhu." Tím ovšem ještě není o změně územního plánu v lokalitě rozhodnuto. Usnesení bude zasláno dotčeným orgánům a pokud by připomínka orgánu ochrany přírody trvala a nebyl vydán souhlas, pak bychom museli v konečném rozhodnutí o námitkách při schvalování Změny č. 1 ÚP (na ZM 6.12.) definitivně plochu vypustit celou. Schvalovaná změna musí být mimo jiné v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
Posledním bodem jednání zastupitelstva města, zařazeného do oddílu "Různé" byl schválení návrhu na udělení čestného občanství města paní kpt. v. v. Boženě Ivanové a pplk. Vasilu Timkovičovi, opakovaně již oceněných osobností o jejichž činnosti při osvobozování Československa  bylo již napsáno mnohé. Návrh starostky města byl přijat všemi hlasy zastupitelů.
Starostka města Magdaléna Peterková na závěr informovala zastupitele a přítomnou veřejnost  o investičním záměru na stavbu nové budovy C Domova pro seniory v Bezděkově na pozemcích dosud užívaných společností Böhm, které byly odsouhlaseny k odkoupení loni na prosincovém zastupitelstvu.  Společnost Böhm plast-technik přesunuje sklady z této lokality do Borku a město připravuje převzetí  areálu do svého vlastnictví.  Investiční záměr je rozsáhlý s zajímavý. Město má připravenu architektonickou studii, která bude  představena zastupitelům a veřejnosti na veřejném projednávání v první listopadové dekádě.  Na akci bude zveřejněna zvláštní pozvánka po upřesnění termínu a  místa konání.  (mm)

K požadavku na venčení psů na soukromých pozemcích na Robově kopci

Požadavek z veřejnosti na získání pozemku, kde by bylo možné venčení a volné pobíhání psů je logický a ospravedlnitelný, ovšem  veřejnost nemůže požadovat, aby se taková činnost  uskutečnila na pozemku v soukromém vlastnictví. Ani se tomu nechce věřít, ale takové požadavky opravdu zazněly. To, že majitelé pásu pozemků od Zahradní ulice až po vodojem "na Roubáku" nebydlí v České Třebové, nemůže znamenat, že se na jejich pozemcích bude dít něco, s čím by nikdo z nás nesouhlasil, pokud by mělo jit o pozemek v jeho vlastnictví.
Nyní dochází v prvnímu kroku k uspořádání poměrů v této lokalitě. Ještě ovšem nejde o krok definitivní, vše záleží na tzv. "dotčených orgánech". Pokud bude doveden do stavu, který je naznačen, pak dojde i k odprodeji horních parcel 2653/16, 2653/5 a 2653/15 městu a Vodárenské společnosti, bude zde zachován zemědělský půdní fond jako dosud a nebude se už jednat o soukromé vlastnictví.  Podmínky využití pak bude určovat město a není vyloučeno, že by zde právě nemohl být pozemek určený právě pro účely, které veřejnost požaduje. Pokud ovšem nebude návrh usnesení dotčenými orgány odsouhlasen, nebudou poměry na Robově kopci dořešeny a další kroky budou majitelé pozemků znovu zvažovat. Výsledné rozhodnutí pak nelze předvídat. (mm)


Zdravohrátky začaly na zdravce v Ústí nad Orlicí 

Na zahájení čtvrtého ročníku Zdravohrátek v Pardubickém kraji přijelo ve čtvrtek do Ústí nad Orlicí osmdesát zvědavých žákyň a žáků devátých tříd z deseti základních škol okresu. Do zdejší „zdrávky“ je vedla touha poznat, jak se učí základy oborů praktická sestra a sociální činnost. Na stanovištích, kterými je ve škole provázeli studentky a studenti třetích ročníků, se zabývali problematikou stáří či zdravého životního stylu, prevencí AIDS a vyzkoušeli si základy první pomoci nebo různých terapií v praxi.  Cílem bylo motivovat je pro tolik potřebné profese ve zdravotnictví. Více v samostatném článku ZDE
 
Kryt CO u nového náměstí má novou tvář

Zatím zvenku, z ulice, kde to bylo hodně zapotřebí. Řadu let jsme chodili kolem a možná si stavu ani nevšímali, dnes si změny všimne každý, kdo jde kolem.  To je zatím vnější pohled.  Další na řadě mát být úprava plochy na krytu, kde se připravuje víceúčelové využití. V dopoledních hodinách pro školy, odpoledně pro zájmové útvary DDM, akce knihovny a také pro veřejnost. Návrh, který byl diskutovaný s učiteli na školách a s pracovníky DDM byl zveřejněn pro zastupitele a  tak  jej budu moci představit i veřejnosti, i když se jedná zatím jen o studii využití prostoru. Tak třeba zítra.... (mm)