Českotřebovský deník 12/2021 (12/1) 
Ve Svinné se činí: palec nahoru !


Ukázka z Kozlovského kopce (11/1 - aero Snow Cliper)


Ve středu 13/1 od 20 hodin První filmový večer s Českotřebovským deníkem

Tématem večera jsou videa zpracovaná k výročím uplynulého roku 2020 v České Třebové:

250 let restaurace  na Horách
175 let železnice v České Třebové
115 let českotřebovského hřbitova
75 let železniční průmyslovky
75 let od vzniku českotřebovské hudební školy
50 let od zahájení provozu městského krematoria

Přímý odkaz na portál youtube je zde  https://youtu.be/Gl-MnsHA0-w

Poslankyně Květa Matušovská na českotřebovské radnici 

Paní poslankyně Květa Matušovská (KSČM), navštívila Českou Třebovou v rámci svého poslaneckého týdne v Pardubickém kraji, za který byla do dolní komory našeho parlamentu zvolena.
Při úvodu setkání byla diskutována především aktuální epidemiologická situace, vládní opatření a jejich dopady na činnost místních samospráv. Paní poslankyně byla seznámena s variantami budov, které se v našem městě nabízí za účelem zřízení očkovacího centra. 
 Následně se debata ubírala k tématům, jako je školství, sociální péče, dotační tituly a plánované investice města. Paní poslankyně tak byla informována o připravované rekonstrukci MŠ U Stadionu, přístavby MŠ U Koupaliště, výstavby cyklostezky Česká Třebová – Rybník, zamýšleného rozšíření atletického stadionu o důstojné zázemí pro sportovce a jejich příznivce a záměru využití budovy společnosti BÖHM Plast v Bezděkově pro potřeby Domova pro seniory. 
V závěru návštěvy paní poslankyně zanechala svůj podpis a milý vzkaz v pamětní knize města. Květa Matušovská pochází ze Svitavska (MIkuleč) a její rodina má vztah m.j. k České Třebové.

První místo ankety Alej roku 2020 v Pardubickém kraji vybojovala alej v Hrušové na Orlickoústecku se 114 hlasy. Celonárodní vítězkou se stala Svárovská alej v Jihomoravském kraji, pro kterou hlasovalo 585 lidí.

Posun termínu pro odevzdání přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid 19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb.

Informace o programu COVID  GASTRO

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity.
Podpora ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena, se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Žádostí bude možné podávat od 15. ledna 2021.
Pro koho je program určen?
pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti  a který má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ 
Na co je podpora poskytována?
náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
Jak se podpora vypočítá?
Půjde o 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena: počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády. v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek. Počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení


 Vzpomínky na městskou spořitelnu, takovou jaká byla 

Dlouhých pětadevadesát let jsme chodili do spořitelny, sídlící v její honosné budově v Hýblově ulici. Zdálo se, že to bude trvat na věčné časy. Až prosinec  2020 ukázal, že všechno může být jinak. Naše českotřebovská pobočka České spořitelny, sídlící dosud v domě čp. 72, který se nachází v soukromém vlastnictví,  změnila své působiště a počátkem prosince letošního roku přesídlila do pronajatých prostor v domě čp. 33 na Starém náměstí, kde v meziválečném období sídlila úřadovna Živnostenské záložny. Tato skutečnost  je zdejšími občany velmi těžce přijata a na novinku si řada z nás nemůže zvyknout. Je třeba ovšem přidat, že dnešní finanční ústav s názvem "Česká spořitelna" je od roku 2000 součástí silné středoevropské Skupiny Erste a má s původní "Spořitelnou města Česká Třebová" společné jen to, že je snad jejím historickým nástupcem.  Více ZDE
 
Jak se městská spořitelna v historii měnila do současné podoby

Přeměna peněžních ústavů, spořitelen, záložen, peněžních družstev a kampeliček na jednotný peněžní trh v historii (v posledních cca 150 letech) nám ukazuje cestu, kterou se také ubírala naše "spořitelna města Česká Třebová", založená v roce 1904 do dnešních dnů, kdy je pobočkou České spořitelny, akciové společnosti, ovšem z 98% vlastněné skupinou Erste. Můžeme vysledovat, že k zestátnění a tím i ztrátě vlivu města na svoji městskou spořitelnu došlo v historii již dávno, v podstatně již v době II. světové války, ale definitivně pak v roce 1948. A tak si nyní nostalgicky připomínají pamětníci spořitelnu ve starém uspořádání a kabátě z I. republiky, ovšem si ji pamatujeme již z doby, kdy musela prosazovat jednotnou státní finanční politiku a nemohla se svým kapitálem nakládat tak, jak by si třeba právě zasluhovalo město, které ji před 116 lety zřídilo. Více ZDE
Vyhledávání v archivu Rudého práva z let 1950 - 1989

Využijte dobře zpracovaný odkaz Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR ZDE:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. | Digitalizovaný archiv časopisů | RudePravo (cas.cz)
Digitální archiv časopisů z fondů ÚČL je zpracováván od roku 2001. Důvodem k postupnému převodu těchto dokumentů do elektronické podoby byla rychle postupující devastace časopiseckých svazků a zvyšující se požadavky na jejich využívání. Určujícím kritériem pro převod jednotlivých titulů je jejich fyzický stav a frekvence výpůjček. Archiv digitalizovaných časopisů vzniká ve spolupráci s Divadelním ústavem a Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i..  Zájemce se zavazuje při nakládání s archivem postupovat dle "Podmínek využití Digitálního archivu ÚČL AV ČR, v.v.i."
Kontakt: archiv@ucl.cas.cz (provozní záležitosti, hlášení chyb) ; objednavky@ucl.cas.cz (objednávky kopií; více zde)
V archivu je možno vyhledávat

Od Nového roku se sjednotilo územní členění státu

Počínaje 1. lednem 2021 nabylo účinnosti koncepčně jednotné administrativní členění státu. Nový zákon o územněsprávním členění státu zjednodušuje a zpřehledňuje celou územní strukturu veřejné správy. Dochází k nahrazení staré zákonné úpravy z roku 1960, hranice menších jednotek členění nově nemohou přesahovat hranice jednotek větších a celá struktura je vyskládána zespodu, od úrovně obcí. 
Nový zákon zavádí jednotné územněsprávní členění státu vycházející ze spojeného modelu výkonu veřejné správy. Řešení je založené na kontinuitě s reformou územní veřejné správy z přelomu tisíciletí, a to včetně důrazu na přirozenou spádovost obyvatel do center jejich obvodů. Nový zákon ruší stále existující kraje dle zákona o územním členění státu z roku 1960, ponechává pouze současné samosprávné kraje a zavádí tzv. skladebnost územněsprávních jednotek. Po mnoha letech koexistence dvou koncepčně odlišných právních předpisů pro územní uspořádání státu tak dochází k jejímu zjednodušení a sjednocení.
„Nově již nebudou vznikat případy, kdy např. správní obvod obce s rozšířenou působností náležel do dvou, nebo dokonce i do tří různých okresů,“ objasňuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Doposud totiž byly okresy vymezeny bez zřetele ke správním obvodům obcí s rozšířenou působností. Zajištění skladebnosti se konkrétně dotkne celkem 18 obcí z Plzeňského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Některé z nich mění od 1. ledna příslušnost k úřadu obce s rozšířenou působností, jiné k okresu. Asi 7,5 tisíce občanů obcí měnících okres bude vyzváno k výměně občanských průkazů, protože název okresu je součástí údajů na jejich zadní straně. „Výměna pro ně bude samozřejmě zdarma,“ dodává Jan Hamáček.
Kompletní mapu všeobecného územněsprávního členění státu platného od 1. ledna 2021 nabízí jednoduchá mapová aplikace v novém Mapovém portálu Ministerstva vnitra. Zákon je představen i formou tzv. mapy s příběhem.
 
Navýšení rozpočtového určení daní ve prospěch obcí již ve Sbírce zákonů

Již 30. 12. 2020 vyšel ve Sbírce soubor zákonů tzv. daňového balíčku, kterým se navyšuje rozpočtové určení daní z 23,58 % na 25,84 %. U krajů byla změna z 8,92 na 9,78 %. Díky společnému úsilí se představitelům obcí, měst a krajů podařilo historické prolomení rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů. Zásluha patří i senátnímu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR pod vedením předsedy Vladislava Vilímce, který se již dlouhou řadu let snaží pomáhat místním samosprávám a hají jejich zájmy na parlamentní úrovni. Svaz měst a obcí ČR děkuje i všem poslancům a senátorům, kteří pro finanční stabilitu měst a obcí zvedli roku.