ČtD 26/2024 sobota 27.1.2024


Na zvednutí havarované lokomotivy IDS Cargo byly třeba dva jeřáby

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 proběhlo na vjezdovém nádraží v České Třebové vyproštění vykolejené lokomotivy IDS Cargo 193.276. Nad ránem dne 3. prosince 2023 vezla tato lokomotiva nákladní vlak z Kútů do Děčína, složený z vozů plných obilí a jízda tohoto  nákladu neplánovaně skončila v České Třebové velkou nehodou. Vlak narazil do konce jiného nákladního vlaku, následky nehody byly ale fatální. Lokomotiva skončila zdemolovaná, převrácená a otočená napříč kolejí a zablokovaná troskami nákladních vozů s obilím. Provoz na vjezdovém nádraží byl zcela ochromen. Jedinou kladnou zprávou je, že strojvedoucí si skokem z lokomotivy do hlubokého sněhu zachránil život.
Následky nehody se začaly odstraňovat až počátkem nového roku. Bylo nutno nejprve odsát mnoho tun obilí z rozbitých vozů, pak mohla nastoupit likvidační firma, která vozy, které nešlo již opravit, postupně rozřezala. Trosky byly naložené na vozy a budou odvezeny do šrotu. Likvidační práce a odstranění vysypaného obilí postoupily tak daleko, že dne 25.ledna 2024 došlo i na vyproštění značně poškozené lokomotivy 193.276. Za pomoci dvou železničních jeřábů byla lokomotiva z místa nehody vyzvednuta a posazena na koleje. Článek a fotky Pavla Stejskala  najdete ZDE

Provozní model krematoria v České Třebové upraven

"Krematorium v České Třebové bude provozováno jako služba občanům města a nejbližšího okolí (přirozená spádovost), bez snahy o produkci maximálního zisku cestou vysokého počtu spalů. Prvořadá pozornost bude věnována technickému stavu kremačního zařízení a jeho řádnému provozování, s cílem minimalizovat ekologickou zátěž pro okolí. Provozovatelem krematoria bude obchodní společnost města, která bude provozovat rovněž městskou pohřební službu.
Bude provozována jedna kremační linka, spaly v průběhu odstávek linky budou řešeny ve spolupráci s jiným krematoriem. Kremační provoz bude organizován (s výjimkou mimořádných situací) pouze do pracovních dnů v týdnu."
Tento text schválila rada města jako sdělení pro veřejnost ve svém usnesení  č. 43/2024 a upřesňuje tím dosavadní model provozu, který byl formulován v roce 2018. Velké změny proti předchozímu znění nenastaly - pouze provoz je nyní podle nově schváleného modelu po upřesnění rozšířen na dobu všech pracovních dní v týdnu, dosud to byly pouze dva dny. 

Zvýšení úhrad za ubytování a stravu pro klienty Domova pro seniory


Rada města bere na vědomí zvýšení úhrad v Sociálních službách Česká Třebová od 1. února 2024 - tj. zvýšení úhrad za ubytování a stravu v Domově pro seniory, zvýšení úhrad za ubytování a stravu v rámci Odlehčovací služby, zvýšení úhrad za stravu v Týdenním stacionáři a zvýšení ceny oběda pro klienty Pečovatelské služby. Nový ceník zatím není zveřejněn. Porovnejme alespoň ty dosavadní zveřejněné ceníky pro sociální zařízení v Ústí n. O. a Č. Třebové.
Pátral jsem po příčině zvýšení ceny a vidím ji v tom, že těsně před vánočními svátky 2023 byla schválena novelizovaná vyhláška 505/2006 Sb která umožňuje zvýšit ceny pro ubytování a stranu ubytovaných klientů v Domovech pro seniory tak, že se limit ceny na ubytování zvyšuje z 280 Kč na 305 Kč/den (t. j. o 750 Kč/měsíc) a limit stravování z 235 Kč na 255  korun za celodenní stravu, tedy o cca 600 Kč/ měsíc. Vyhláška tedy umožňuje zvýšit náklady za ubytování klientům v Domově pro seniory až o 1350 korun měsíčně! Srovnejme to s lednovým zvýšením důchodů je pro každého klienta stejnou částku o pouhých 360 korun.  Jsem zvědav na nový ceník, jak bylo toto zvýšení povolených limitů zakotveno v našem českotřebovském ceníku, který je např. v měsíčních platbách již nyní v měsíčním srovnání o 600 Kč (i více) dražší než v sousedním ústeckém Domově důchodců.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí:
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,  (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy).             Citace z §15 novelizované vyhlášky

Dotace města pro Nadační fond Jana Pernera snížena

Město Česká Třebová má od zřízení pracoviště Dopravní fakulty Univerzity Pardubice v České Třebové, tedy od roku 1993 svoje zastoupení  i v Nadačním fondu Jana Pernera, společně se statutárním městem Pardubice, které je sídlem  této. fakulty Dlužno říci, že nás tato skutečnost během uplynulých let stála dost peněz. Dalo se to vysvětlit službami, které fakulta dříve v České Třebové zajišťovala, např. zřizovala Univerzitu třetího věku a řešila některé zde potřebné úkoly. Z fondu se také poskytovaly odměny úspěšným absolventům fakulty za řešené diplomové práce, některé úkoly byly městem Česká Třebová dříve i zadány. Připomenu např. práci na posouzení možností autobusové zastávky pro sídliště Křib nebo návrh na zřízení a provoz MHD v České Třebové. Bohužel nakonec nebyly využity. Nadační fond Jana Pernera pravidelně zveřejňuje výroční zprávy o své činnosti, takže  si můžeme  historii financování a účel jeho činnosti najít na webových stránkách.
Zde se ale také bohužel dozvíme, že Česká Třebová byla rozhodujícím donátorem tohoto fondu a obvykle poukazovala 100 tisíc Kč i více, kdežto statutární město Pardubice přispívalo daleko méně, nejvíc tak 30000 korunami.  Celkem jsme poslali do fondu více než 10x tolik co Pardubice! To bylo i před lety předmětem kritiky - nebýt České Třebové, tak nadační fond dávno zkrachoval. Kritika byla zaměřena i na to, že z fondu, tedy vlastně z dotace, byly vypláceny i odměny vedoucím studentských prací. Proto již na rok 2022 byla do fondu poukázána částka nižší 70000 Kč a letos si v návrhu rozpočtu přečteme částku 30 000 Kč.  Myslím, že to je rozumné snížení, které nám umožňuje spolupráci, ale nijak nás nevyčerpává. Fond bude muset hledat další donátory, naše město, které fakulta vlastně opustila, by nemělo být (jako dosud) hlavním donátorem!
Ve výroční správě fondu za rok 2022 byl  již náznak  skončení činnosti: "Vzhledem k tomu, že NFJP disponoval pouze minimální finanční rezervou byla ponechána částka 15 000,- Kč z daru Statutárního města Pardubice jako rezerva na pokrytí režijních výdajů. Pro další fungování NFJP budou rozhodující výsledky jednání s dosavadními podporovateli o jejich zájmu pokračovat v další spolupráci."
 Od roku 2014 již bylo dislokované  pracoviště fakulty v České Třebové silně omezeno, studenti přešli do kampusu v Pardubicích. Fakulta dala svou budovu do prodeje, za téměř 4 miliony ji koupilo město Česká Třebová, tehdy prostřednictvím společnosti TEZA. Jistě to šlo vyřešit pro město vstřícnějším způsobem!  Nyní DFJP UP působí jen v několika kancelářích v budově Investiční a poštovní banky v Pražského ulici, kde mají své zázemí učitelé a zejména zde působící diplomanti.(mm)
O problémech s využitím Nadačního fondu Jana Pernera jsem psal již v roce 2018 velký článek ZDE


Obchvat města: Musíme bojovat, nestačí pasivně sledovat situaci


Nejen zájem, ale také spoluúčast českotřebovských podnikatelů na jednáních o silniční síti v okolí je logická a žádoucí. Připomeňme, že již minulé vedení města hledalo v roce 2019 pro jednání s ŘSD oporu pro své (bohužel díky Litomyšli a Němčicím neakceptované) požadavky na přímé připojení na dálnici u podnikatelů a také u svazku obcí Region Orlicko Třebovsko. Bohužel jsme tehdy tahali (díky předchozím chybám města v r. 2014) již za "kratší konec provazu".

Společně jsme silnější, budeme více slyšet. Co takhle zorganizovat pro urychlení přípravy stavby obchvatu města (který bude současně přímějším připojením na dálnici u Svitav) mimořádný seminář za účasti odpovědných  pracovníků ŘSD, odboru regionálního rozvoje Pardubického kraje, vedení měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí a především zainteresované části podnikatelské veřejnosti  z našeho města? Zde by  byl jasně formulován náš zájem o co možná nejrychlejší postup k vybudování obchvatu České Třebové a vlastně i obce Třebovice  tak, abychom se jednak co nejdříve zbavili těžké dopravy ve městě a měli  kratší a bezpečnější připojení na D35 alespoň u Svitav.

Právě před pěti lety na jaře v roce 2019 byl  zahájen proces EIA a vypadalo to nadějně....

Využijme pro "naši věc" také budoucí ročník Dopravní konference 2024  v Pardubicích, která se koná vždy začátkem září. Byla dosud zaměřena zejména na řešení multimodálního dopravního uzlu Pardubice, zajištění splavnosti Labe z Přelouče do Pardubic atd.  Právě připravený další rozvoj logistického terminálu Metrans o Modul 2  je důvodem, aby byly přípravy rozvoje státní silniční sítě na Českotřebovsku urychleny. Je třeba doložit, jaký je aktuální stav přípravy obchvatu a co brání zrychlení postupu. Navíc přece patříme k problémovým regionům našeho kraje. Připomeňme, jak se změnila silniční síť na Rychnovsku po investici v Kvasinách. To byl státní zájem, u nás bohužel není. Zde se rozvíjí Metrans a to je společnost  vlastně výhradně zaměřená na náročné přepravy, pro které potřebuje především vhodné komunikace.  Jinak to bude rozvoj na úkor nás všech. (mm)


 Nové financování krajů? Ministr financí dal veřejný příslib
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se ve čtvrtek odpoledne vydal do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se zúčastnil projednání krajské legislativní iniciativy na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. Tu ve stejném znění podalo celkem šest krajů. Samotný návrh nakonec na jednání zařazen nebyl. Ministr financí Stajnura však přislíbil, že připraví návrh na změny ve financování regionů.
„Nastavení principu dělení rozpočtového určení daní pro kraje je platné již téměř dvacet let a je neměnné, aniž by odráželo změny v počtu obyvatel, změny zdravotních služeb, dopravy či školství. Proto jsme společně s kolegy z Jihomoravského, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Zlínského kraje navrhli zvýšení podílu krajů z daňových výnosů ze stávajících 9,78 procent na 10,8135 procent a rozdělení podle nových kritérií. Jedná se například o počet obyvatel kraje, výměru území kraje, ale bere v potaz i délku silnic, počet studentů středních škol, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby zřizovaných krajem nebo počet urgentních příjmů 1. typu v nemocnicích. Pro náš kraj by změna mohla znamenat posílení příjmové stránky rozpočtu až o 1,5 miliardy korun,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se s vidinou možnosti obhájit důvody legislativní iniciativy kraje vydal ve čtvrtek odpoledne do Poslanecké sněmovny.
Ke slovu se však z důvodu neschválení programu schůze stejně jako jeho kolegové nedostal. Bod nakonec na jednání zařazen nebyl. „Ministr Stanjura veřejně přislíbil, že připraví návrh, o kterém by mohla Asociace krajů jednat nejpozději v březnu. Důležitým parametrem návrhu bude, že nebude vyžadována absolutní shoda všech hejtmanů, ale většinová shoda. Asociace krajů ČR na nastavení kritérií pracuje již od roku 2020, kdy vznikla stávající reprezentace hejtmanů, která je složena velmi pestře ze zástupců z různých stran. Navíc i aktualizované prohlášení vlády obsahuje závazek ke změně k financování krajů, takže beru příslib ministra financí velmi vážně a budu netrpělivě čekat na přípravu konkrétního návrhu,“ řekl hejtman a pokračoval: „I přesto, že máme příslib, tak mne mrzí, jak Poslanecká sněmovna přistupuje k návrhům krajů, které využívají svého ústavního práva legislativní iniciativy a čekají na projednání často i několik let.“
Hejtman zároveň avizoval, že v případě, že návrh vlády předložen nebude, budou pokračovat další aktivity nejvíce znevýhodněných regionů. „Není možné, aby měl Pardubický kraj ročně až o šestinu rozpočtových prostředků méně, než kraje srovnatelné a přitom měl stejné kompetence a stejné povinnosti jako ostatní. Pokud nedojde k předložení návrhu vlády, což pevně věřím, že se vzhledem k veřejnému příslibu ministra Stanjury nestane, tak bychom zvážili všechny kroky vedoucí ke změně financování. Jedním z kroků by mohlo být obrátit se na Ústavní soud s návrhem na zrušení přílohy druhé zákona o rozpočtovém určení daní, aby se na základě případného zrušení musela politická reprezentace skutečně problémem zabývat. Toto téma nesmí usnout, protože nevím, v čem jsou občané našeho kraje horší než občané jiných krajů, když mají prostřednictvím financování regionů horší přístup k některým veřejným službám. Disproporce ve financování krajů znamená rozdíly například ve stavu silnic II. a III. tříd. Proto trváme na tom, aby byl návrh předložen ještě v tomto funkční období krajských samospráv,“ dodal odhodlaně hejtman Netolický.