Příloha ČtD 10 / 2024  

 

Změna územního rozhodnutí stavby "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová"
 
 
Jde především o změny  železničního přemostění  Kozlovské ulice (podjezd u Javorky), změnu železničního přemostění Litomyšlské ulice  a úpravu některých sítí, které si vynutila situace a provedený stavební průzkum.
 
Změna mostu přes Kozlovskou ulici v km 246,445 

V původní dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) bylo navrženo vybourat nosnou konstrukci mostu v plném rozsahu, dále ubourat části opěr a na nich zřídit nové úložné prahy a novou železobetonovou desku se zabetonovanými ocelovými nosníky. V průběhu následující projekční činnosti a detailního zpracování stavebních postupů a jejich návaznosti na výstavbu tohoto objektu, se ukázalo, že toto řešení nelze zrealizovat. Proto bylo přistoupeno k „pouze" částečné přestavbě nosné konstrukce. Střední klenutá část mostu (kamenná klenba) je staticky vyhovující a tak není nutné ji demolovat. Zůstane zachována a bude sanována. Oproti tomu staticky již nevyhovující (vyhovují pouze na přechodnost) krajní deskové nosné konstrukce z ocelových zabetonovaných nosníků budou zdemolovány a nahrazeny novou železobetonovou klenbou. Most tedy bude v novém stavu v celé své šířce klenutý (sjednocení průjezdného prostoru pod mostem v  celé jeho šířce i délce). Pod mostem bude zachována stávající minimální výška průjezdného  prostoru, která byla zjištěna podrobným geodetickým zaměřením (nyní 3,05 m).
Úprava komunikace - stavební objekt dále řeší úpravu komunikace po rekonstrukci stávajícího železničního mostu. Vzhledem k nezměněnému průjezdnému profilu pod mostem je tato místní komunikace navržena jako dvoupruhová šířky 2 x 2,5 m s bezpečnostním odstupem 2 x 0,5 m. Celková délka úpravy komunikace je 122,6 m. V úseku délky 59,69 m je komunikace v přímém směru, dále navazuje pravotočivý oblouk o poloměru R=35 m délky 15 m. V celém úseku je komunikace lemována oboustranným chodníkem šířky min. 1,38-1,7m.
Poznámka:
Celková délka úpravy komunikace se mi zdá dostatečná, ovšem je třeba zajistit, aby byla dořešena již 50 let "provizorní" milánská ocelová stěna (viz fotografie výše), která dělá při vstupu do Javorky ostudu, propouští vodu. Díky přeložkám sítí bude její statika zřejmě stejně narušena. Na potřebu její demolice upozorňoval již v roce 2018 při jednání s projektanty přestavby uzlu Petr Kotleba.  Jeho "Podněty pro investora" považuji za důležité je třeba aby byly řešeny při projektu pro stavební povolení. Myslím, že ta doba právě nastala, proto na ně znovu upozorňuji.  Proto  znovu uvádím odkaz na jeho příspěvek do Českotřebovského deníku v dubnu 2018. Najdete ho ZDE
 
Změna mostu přes Litomyšlskou ulici v km 246,763

V původní DÚR byla navržena přestavba včetně rozšíření trati vpravo. Nová nosná konstrukce byla navržena jako ŽB deska se zabetonovanými nosníky uložena na nových ŽB opěrách. Konstrukce měla mít pouze jeden mostní otvor. Mostní objekt bude sloučen se sousedním podchodem pro pěší do jednoho objektu. Silnice a veřejný chodník budou převedeny samostatným otvorem. Nová ŽB  rámová konstrukce bude světlé šířky 7,5 m pro silnici lI. třídy a 4,0 m pro pěší. Podjezdná výška na silnici lI. třídy bude zachována, jelikož není technicky možné zvednout niveletu koleje. Změna DÚR rovněž počítá s obnovou komunikace pod mostem, zřízením nových a opravu výstavbou poškozených opěrných zdí okolo upravované komunikace.
V původní DÚR stavebního objektu podchodu byla navržena sanace trhlin ve zdivu a vzhledem k posunu dvou traťových kolejí o cca 5,6 m vpravo také rozšíření stávajícího mostu pomocí nového ŽB rámu. Kvůli kompletním přestavbám  objektů v těsné blízkosti jak před mostem, tak i za mostem se ukázalo, že zachování stávajícího objektu by bylo jen obtížně proveditelné a bylo rozhodnuto o sloučení s mostem v km 246,763.  Stávající podchod pro pěší (na fotografii vpravo) bude demolován.
 
Propustek v km 246,783

Jedná se o nový stavební objekt. Propustek se nachází v těsné blízkosti mostů v km 246,773 a 246,763. V původní DÚR nebylo s úpravou objektu propustku uvažováno.  V tomto místě jde o převedení trati přes zatrubněný Křivolický potok. V podchodu v červeňáku je nově řešeno vedení veřejného osvětlení.
 
Další změna územního rozhodnutí se týká  odkanalizování osobního nádraží. 

Kanalizace má být vedena Felixovou ulicí a dále přes ulici Pražského, Nové náměstí a ulicí Habrmanovou až k Besedě, kde bude napojena na zatrubněný Křivolický potok. Došlo k aktualizaci podkladu stávajících sítí a doměření hloubek potrubí kanalizace. Na topmto základě bylo třeba trasu upravit tak, aby bylo možné napojení na zatrubněný Křivolický potok bez shybky. Celkově došlo k úpravě celé trasy. V této trase vznikne nová dešťová stoka F. Bude z PP potrubí SN16 v celkové délce 706,6 m  a to z DN 400 v délce 359,2 m a DN 300 v délce 347,4 . Napojení na Křivolický potok bude do stávající šachty. Stoka F Vlastníkem této části kanalizace bude Správa železnic, státní organizace.
 
Odkanalizování úseku mezi osobním nádražím a odbočkou Parník 

Tento objekt řeší napojení nového odvodňovacího systému železničního spodku na stávající kanalizační systém města. Dále řeší likvidaci a odvedení dešťových vod z nových stavebních objektů. Odvedení je řešeno přes retence popř. do toku nebo dešťové kanalizace. Dle hydrogeologického  průzkumu je daná lokalita nevhodná pro zasakovaní do podzemních vod.
 
ZMĚNY ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z KOLEJIŠTĚ
U mostu přes Kozlovskou ulici je odvedení dešťových vod  změněno pro jinou polohu kanalizace a retence z důvodu upřesnění polohy stávající opěrné zdi. Změna také řeší odvedení dešťových vod z kolejiště v dalších částech rekonstruované trati  dochází jednak k některým změnám polohy kanalizace z důvodu upřesnění polohy stávající kanalizace a její hloubky. Úprava trasy výtlaku z důvodu možnosti napojení v lepší poloze a snížení kolizí při křížení. Z důvodu požadavku města Česká Třebová byly do dokumentace osazeny retence zabraňující zábrany přetížení stávající kanalizační sítě města.  Změna technického řešení je zdůvodněna  provedení hydrogeologického průzkumu a negativní vsakovací zkouškou.

Další změny sítí (plynovodu, vodovodu, kanalizace v rámci kolejiště uzlu nesleduji. 

Poznámka: Považuji za zvláštní, že projektanti tak drahé, rozsáhlé a složité  stavby si nedokážou pro znázornění  změn opatřit jiné mapové podklady než z devadesátých let. Trasa železnice se (až na zrušení vlečky k teplárně Primony) nezměnila, ale okolí ano a modernizace znamená změněny, které mají vliv na okolí, na obyvatele.  Je tedy na pováženou, že na mapě nemáme např. znázorněn nový dopravní terminál u nádraží a řada dalších  změněných lokalit není znázorněna. Může tak být matoucím prvkem pro veřejnost, pro kterou je přece uvedený materiál určen.

Milan Mikolecký 10.1.2024