Českotřebovský deník 80/2018 (16/3)  

Veřejné projednání modernizace železničního uzlu Česká Třebová 


Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Stavební správa východ

 Olomouc a projektová organizace SUDOP Brno

spol. s r.o. představí občanům města koncepci připravované stavby

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

ve středu dne 11. dubna 2018 od 16:00 hod. ve velkém sále restaurace Národní dům Česká Třebová.

Vedení města Česká Třebová zve veřejnost k účasti na prezentaci projektu.

V nevyužitém krytu CO pod Horami (pod letním kinem)
má být sportovní střelnice. Část zastupitelů tomu nevěří.

Na toto téma již byl článek publikován v minulém měsíci. Kryt město za nabízenou cenu nepřevzalo a tak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  připravil opakovanou dražbu. nejdříve za kryt požadoval 4 miliony, postupně cenu snižoval. při poslední dražbě již cena spadla na dva miliony korun a zájemce se našel. Podmínkou je souhlas ministerstva financí a potom také stanovisko Města Česká Třebová, které má jako vlastník pozemku pod krytem předkupní právo. Tento bod byl zařazen na jednání zastupitelstva města dne 4. března, ale nakonec po diskuzi byl zatím z programu stažen.   V diskuzi se hovořilo o tom, že město nemá vlastně žádnou záruku, jak bude nový majitel kryt využívat. A protože se jedná o zbrojařskou firmu, která měla např. při skladování munice v zemědělském areálu ve Slatině u Vysokého Mýta potíže s policií a úřady, vznikla nedůvěra k tomu, zda opravdu bude budoucí využití   krytu takové, jak bylo uvedeno a zda existují nějaké možnosti jak zabránit tomu, aby se zde ve čtvrti rodinných domků v Javorce nakonec neskladovaly  např. výbušniny nebo zbraně. Zabránit tomu ovšem můžeme jen tak, že využijeme předkupní právo a za 2 miliony si kryt koupíme, i když jej  zatím k ničemu nepotřebujeme. Neznáme ale zatím ani řádně stavebně technický stav krytu, to by pro případ možného využití mělo být také důležité. Starosta městy bude problém konzultovat na krajském ředitelství policie, aby zjistil, zda jsou námitky proti firmě založeny na reálných základech a má zjistit, jaké jsou možnosti města  nebo policie při kontrole objektu.  Jde o kryt s kapacitou 900 osob, v podstatně stejného typu jako na Novém náměstí. V minulosti byl využit již také jako střelnice, bowling a diskotéka.  Problém převodu krytu na nového majitele má být znovu diskutován na některém dalším jednání zastupitelstva města. 
 
Úmrtní oznámení jenom ve skříňkách

V některých městech je běžnou praxí, že úmrtní oznámení nejsou vystavována jen ve venkovních vývěsních skříňkách, ale také např. na webových stránkách pohřební služby nebo na webu města. Jako vzorný příklad bych mohl uvést město Blansko, ale i další. Tato praxe se v České Třebové bohužel nepraktikuje. Na přání občanů jsem se snažil nejdříve přimět pohřební službu k tom, zda by takovou službu pro občany mohla zařídit. Ukázalo se to bohužel jako nerealizovatelný problém. A tak jsem se uvolil tuto službu nahradit a zveřejňoval jsem fotokopie úmrtních oznámení v rubrice úmrtí na webové stránce Českotřebovského deníku. před nějakým časem jsem od této praxe upustil.
Problémů je několik. Nestihnu získat kopie všech zveřejněných  oznámení, některé ani nejsou někdy zveřejněny ve všech skříňkách a hlavně nejsou fotokopie dostatečně kvalitní.  Fotografuje se přes sklo, za různého osvětlení, také třeba v dešti, někdy je sklo zamlžené apod. Navíc tato data zatěžují webový server, působí problémy. Proto už nyní několik měsíců tyto snímky v rubrice úmrtí nejsou, jsou tam zveřejněna jen základní data zemřelých.
Záměr zveřejňovat úmrtní oznámení  jako pdf soubor neopouštím, je to velmi praktická věc, elektronizace společnosti dospěla daleko a s počítačem si dobře rozumí skutečně velká část společnosti. Navíc by taková zřízená virtuální informační skříňka pohřební služby byla informátorem pro Třebováky žijící v dnešní době jinde mimo město. Domnívám se, že v podmínkách nové smlouvy s pohřební službou by bylo možné stanovit i tuto podmínku. Daleko jednodušší by bylo, kdyby ovšem byla pohřební služba včetně krematoria   provozována městskou společností, zde by byla možnost, jak ovlivnit poskytované služby ze strany města daleko větší. I tato možnost  se bude v nejbližší době řešit. Výsledek rozhodování v této věci nelze dopředu předjímat a není proto vhodné o tom ani nijak spekulovat. (mm)
Před deseti lety vystoupila na Bennewitzově festivalu Gabriela Beňačková

Koncert světoznámé sopranistky Gabriely Beňačkové a organisty Aleše Bárty v kostele sv. Jakuba byl dlouho očekáván. Pěvkyně s doprovodem byla také odpoledne před koncertem přijata starostou města Jaroslavem Zedníkem a podepsala se také do pamětní knihy města. Napsala: "Moc děkuji za milé přijetí. Těším se na večerní koncert. Vaše Gabriela Beňačková." Od starosty dostala krásný dar: keramickou vázu od z keramické dílny Ladislava Šicha, kterou velmi obdivovala. Hovořila zde o svých dojmech z České Třebové, ocenila její klid a pěknou krajinu, která v ničem nezaostává za atraktivními terény v Rakousku, přiznala, že má stále co objevovat. Vzpomínala na svoje působení na operním festivalu v sousední Litomyšli a nyní na svoji novou aktivitu v Rychnově nad Kněžnou.
Ráda přijala nabídku doc. Fr. Preislera vystoupit na desátém ročníku našeho festivalu. Pro koncert v kostele sv. Jakuba upravila svůj obvyklý operní repertoár, který zaměřila na dílo G.F. Händela a především Antonína Dvořáka (Requiem) a Biblické písně op. 99. Aleš Bárta se na koncert ve sv. Jakubu vyloženě těšil. Ocenil přístup města realizovat náročnou rekonstrukci varhan, na nástroje od firmy Grygar z Prostějova hraje i v jiných městech, např. v Litomyšli.
Celé ohlédnutí za jubilejním desátým ročníkem HFAB, který se konal před  10 lety najdete ZDE
S dětmi v rodinných skupinách je měně problémů než v ústavním prostředí

Pardubice – Pardubický kraj je spolu se Zlínským průkopníkem v transformaci péče o ohrožené děti v České republice. Chce ústavní formu změnit na komunitní, s rozvojem služeb preventivního a ambulantního charakteru. Oba kraje uspěly v projektu, který jim umožnil vypracovat pro zařízení péče o ohrožené děti transformační plány. Konkrétní změny jsou tedy připraveny, ale nejsou zadarmo. Přesto se Pardubický kraj, který jako jediný má plány pro všechna svá zařízení, chce alespoň do počátečních kroků pustit. Letošní možnosti probírali příslušní radní a vedoucí odborů s ředitelkami a řediteli dvou dětských center a pěti dětských domovů.
„Díky zlepšenému inkasu daní v minulém roce se Pardubickému kraji podařilo v rozpočtu vyčlenit navíc částku 2 miliony na provoz a 3 miliony na investice právě pro tyto transformační projekty.  Někde se nám zvyšuje náročnost na personál, potřebujeme nové vybavení bytů a podobně,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
V pěti dětských domovech zřizovaných Pardubickým krajem  žije nyní 142 dětí.  „Chceme těmto dětem postupně umožnit život, který se blíží tomu rodinnému. Jedna skupina dětí žije v bytě už nyní v Poličce, další byty má Dětský domov v Pardubicích a ostatní domovy se na podobné kroky také chystají,“ informuje radní pro školství Bohumil Bernášek.
Podle přítomných ředitelů jsou děti, které mají možnost žít v menších skupinkách v bytech, méně problémové. Někteří starší klienti si už vyzkoušeli samostatný život v garsonkách s podporou domova, a také tady se to velmi osvědčilo.
Při tvorbě transformačních plánů se však počítalo s tím, že bude možné kapacity dětských domovů a center výrazně snížit. Tento trend se ale zatím nepotvrzuje, soudy i orgány sociálně-právní ochrany dětí posílají do ústavní péče stále velké množství dětí. „Nabízí se nám několik možností, jednou z nich je rozvíjet institut profesionálního a dlouhodobého pěstounství, kde stále pociťujeme nedostatek pěstounských rodin. Dále se musíme více zaměřovat na prevenci, aby děti s pomocí sociálních služeb mohly zůstat ve své původní rodině. A takových je také dost. Se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi nyní začíná například Dětský domov v Holicích,“ vysvětlil Pavel Šotola.