Českotřebovský deník 225/2018 (7/8)

Obec Řetová pronajme od 1.1.2019 k provozování hospůdku "U čápa" s přilehlými prostory cca 150 m2 a byt nad hospodou o ploše 85 m2. Doba pronájmu 1 rok s možností prodlužování. Podrobnosti na www.retova.cz - úřední desce nebo na telefonu 604 947 821 v pracovní dny.

Vícepráce z pochybení projektanta jsou neakceptovatelné

Pondělní jednání Rady Pardubického kraje se z velké části neslo ve znamení krajských investic. Kromě postupu příprav vybraných staveb řešili radní také problematiku víceprací na stavbách v oblasti školství, dopravy, zdravotnictví a sociálních věcí, které jsou v současné době ve fázi realizace.
„Vícepráce, ale i opačně méně práce jsou v rámci investičních akcí často způsobené objektivními důvody, které nemohly být odhaleny v rámci přípravy projektu. Samozřejmě nemůžeme ovlivnit povětrnostní vlivy či skryté vady v rámci objektů, které vznikly často neodbornými zásahy či stavebními postupy v minulosti. Toto jsou položky, které jsme schopni akceptovat. Co však rozhodně neakceptujeme, jsou pochybení projektanta plynoucí například z nedostatečného seznámení se s objektem nebo snaha na nesprávných místech šetřit, což poté naopak vede v prodražení,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Považuji proto za nezbytné, abychom o těchto všech položkách detailně debatovali, protože se chováme jako řádný hospodář a nikdo z nás nechce vyhazovat finanční prostředky za práce, které mohly být započítány již do projektu, nebo se jim dalo v případě hlubšího seznámení se stavbou předejít,“ doplnil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě ve své gesci záležitosti financí a krajského rozpočtu. „Obdobné kontroly a diskuse v případě víceprací budou rozhodně pokračovat i v budoucnu. Chceme tím vyslat jednoznačný signál, že krajská samospráva má investiční akce pod kontrolou i v době, kdy již stavba probíhá,“ dodal Netolický.
 
Dotace do integrovaného záchranného systému

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila poskytnutí částky přesahující 300 tisíc korun v rámci dotačního titulu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic. Jedná se o prostředky, které jsou určené na aktivity konané ve druhém pololetí letošního roku. Celkově bylo podpořeno 19 žadatelů, mezi kterými převažují sbory dobrovolných hasičů obcí.
„Poprvé jsme tento dotační titul vyhlásili v polovině loňského roku a i vzhledem k pozitivnímu ohlasu plánujeme, že jej budeme vyhlašovat po celé funkční období do roku 2020. Současný systém je oproti tomu předcházejícímu jednodušší a přehlednější pro porovnání parametrů akcí. Žadatelé, kteří působí v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic mají díky tomu nastaveny jednoznačné podmínky pro zpracování žádostí,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj má na tyto akce v rozpočtu vyčleněno půl milionu korun ročně.
Krajská dotace slouží jako finanční podpora hasičům, obcím a dalším složkám, které pořádají požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, různé výroční akce či publikují v oblasti požární ochrany a prevence. „Ve druhém pololetí podpoříme aktivity například Sboru dobrovolných hasičů v Desné, Morašicích, Nekoři, Osíku či Zálší. Jedná se o hasičské soutěže, oslavy vzniku SDH či nákup slavnostních praporů. Výše dotace dosahuje maximálně 30 tisíc korun na jednu žádost,“ doplnil hejtman Netolický.

Hledám dlouhodobý podnájem nebo pronájem bytu v rodinném domku - i starším, velikosti 2+1 se samostatným příslušenstvím v těchto lokalitách: Staré náměstí, ulice Sadová, Nádražní, Hýblova - i v jejich okolí, v okolí prodejny BILLA, sídliště Křib, Farářství. Vylučuji Jelenici, Javorku a Parník. Rovněž vylučuji "paneláky". Volejte, prosím, na telefon č. 736 745 417. Předem děkuji.

Česko-polský projekt vylepšuje silnice v pohraničí

Léto je tradičně sezónou hlavních prací na rekonstrukcích a modernizacích silnic. Díky projektu na zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v okolí masivu Králického Sněžníku financovaného z česko-polského programu INTERREG, se nyní modernizují také silnice mezi Červenou Vodou a Boříkovicemi na české straně a mezi Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzików na straně polské. Oba zastoupení partneři představili postup prací na kontrolním dnu a společné schůzce v Králíkách.
Úsek na polské straně je dlouhý skoro 12 kilometrů a podle našich partnerů vše postupuje podle plánu,“ informoval po návratu náměstek pro dopravu Michal Kortyš. „Na naší straně modernizujeme šestikilometrovou silnici III. třídy, která je spojnicí mezi silnicemi I/43 a I/11 v úseku Boříkovice  - Červená Voda a také tam to zdárně spěje k termínu dokončení v závěru října letošního roku,“ potvrdil Kortyš.
Projekt má význam jak pro místní obyvatele, tak pro turisty z obou stran hranice. „Spolu s polskými partnery jsme vytipovali atraktivní místa, ke kterým se výletníci právě díky modernizovaným silnicím velmi dobře dostanou. U nás to jsou jak skiresorty, tak i přírodní parky a památky, tvrz Bouda nebo rozhledna Suchý vrch. Na druhé straně hranice stojí za pozornost lyžařská střediska a lázně, ale zajímavostí je třeba i medvědí jeskyně Kletno  nebo nedaleký bývalý uranový důl,“ vysvětlila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.
Místní obyvatelé ocení zejména zvýšení bezpečnosti dopravy, které bude docíleno zlepšením šířkových parametrů, minimalizací hlučnosti povrchu, odstraněním bezpečnostních překážek v podobě vzrostlých stromů, v neposlední řadě i tím, že je komunikace stavebně připravována pro vybudování chodníků v intravilánu obcí Dolní Boříkovice a Červená Voda.
 
K PODZIMNÍ ROZHLEDNĚ PO TŘIADVACÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 16. září  2018 23. ročník podzimní  cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8,00 do 10,00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. Akce se doposud zúčastnilo 16 433 turistů.   Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Pořadatelé děkují  Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou podporu Zdrávi došli i dojeli.
MR - STŘÍBRNÁ KRASAVICE     Foto: M. Richter
 
Nově vyhlášení dotační programy MPSV

IROP - SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
79. výzva - Sociální bydlení II., 80. výzva - Sociální bydlení II. - Sociálně vyloučené lokality
Maximální dotace: 95%, 285 000 000,00 Kč, Uzávěrka příjmu žádostí: 18. 09. 2018
Cílem programu je podpora projektů zaměřených na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi v SVL. Žadateli jsou obce, NNO, církve, církevní organizace. Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Za účelem eliminace segregace byly nákup a výstavba sociálních bytů znemožněny ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách, jejichž seznam je přílohou pravidel výzev. Významnou změnou oproti předešlým výzvám na sociální bydlení je, kromě povolení nové výstavby sociálních bytů, také navýšení maximálního počtu sociálních bytů z 8 na 12 na objekt nebo samostatný vchod a prodloužení doby udržitelnosti
82. výzva - Rozvoj sociálních služeb II. - Sociálně vyloučené lokality
Cílem programu je podpora nákupu objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby na území, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality. Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením. Žadateli jsou NNO, OSS, PO OSS, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace. Maximální % dotace: 100%, 60 000 000,00 Kč, Uzávěrka příjmu žádostí: 29. 11. 2018.

Plány na zajištění potřeby sociálního bydlení u obcí s obecním bytovým fondem se v jednotlivých velikostních kategoriích liší.


Obce s 10 000 – 49 999 obyvateli plánují zajištění sociálních bytů nejvíce, a to ve 42,5 %. Intenzita výstavby bytů v této velikostní kategorii obcí je za uplynulých 15 let téměř v celém sledovaném období oproti ostatním velikostním kategoriím obcí nejnižší, což odpovídá trendu ztráty obyvatel migrací. Z demografického hlediska intenzivnější je naopak proces stárnutí (žije zde okolo 20 % osob starších 65 let), což v budoucnosti povede ke zvyšování potřeby sociálních bytů pro tuto cílovou skupinu.
Obce s 50 tis. a více obyvateli plánují výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení obecních bytů pro účely sociálního bydlení ve 37,5 %, i když po přepočtení intenzity výstavby bytů na 1000 obyvatel lze vidět snižující trend výstavby ve velkých městech nad 50 tis. obyvatel. Města v této velikostní kategorii budou muset řešit stárnutí obyvatel, jelikož přes 19 % osob je starších 65 let, např. navýšením kapacity sociálních bytů pro tuto cílovou skupinu.
Obce s 5 000 – 9 999 obyvateli plánují zajištění obecních bytů pro sociální účely ve 27,9 %. V této velikostní kategorii je vývoj obyvatelstva oproti dalším velikostním kategoriím obcí nejstabilnější. Pokud se obce nacházejí v dobré dojezdové vzdálenosti k větším sídlům, pak zde dochází k nárůstu počtu obyvatel v rámci suburbanizačních procesů, což bude navyšovat potřebu obecních bytů pro sociální účely. Za posledních 15 let je v této velikostní kategorii nejnižší počet nově dostavěných bytů.


Bazar dětského oblečení v DDM Kamarád

dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti
 
Příjem zboží:             pondělí            24. 9. 2018       9:00 – 11:00              13:00 – 17:00
Prodej zboží:             úterý               25. 9. 2018       9:00 – 11:00              15:00 – 17:00
Výdej zboží:             středa              26. 9. 2018      15:00 – 16:00
Nutné vyzvednout – 26. 9. 2018 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!!!

Hodnota přijímaného zboží               Poplatek za příjem zboží
1 Kč – 200 Kč                                                           3 Kč
201 Kč – 500 Kč                                            6 Kč               
501 Kč a více                                                 10 Kč
kočárek                                                          20 Kč

Klub Rébus

Narozeninová párty
21. 9. 2018 15.30 – 18.00
Maximální počet zúčastněných je 20 dětí