Českotřebovský deník 104/2019 (15.4.)
MUDr. Igor Paar složil slib zastupitele města

V pondělí 15. dubna se letos  podruhé  sešli zastupitelé města na svém druhém jednání. Významné bylo především tím, že v přednáškovém sále Městského muzea bylo poprvé instalováno funkční elektronické hlasovací zařízení. Zastupitelé se proto sešli s půlhodinovým předstihem, aby si nejdříve hlasovací zařízení na cvičných situacích přezkoušeli. O pořízení hlasovacího zařízení bylo rozhodnuto již na prosincovém pracovním zasedání v rámci rozpočtového provizória. Po výběru dodavatele následovala bezproblémová dodávka a montáž provedená tak, aby již 15. 4. bylo zařízení v provozu. První dvě hlasování však bylo třeba nejdříve realizovat klasickým způsobem, tedy zvednutím ruky. Bylo to nejdříve schválení programu jednání a potom schválení nově upraveného jednacího řádu zastupitelstva města, ve kterém byla právě možnost elektronického hlasování zakotvena a spolu s ní i některé další návrhy zastupitelů, např. České pirátské strany. Jednání se zúčastnilo 26 zastupitelů, omluven byl zastupitel Ing. Miloslav Cindr.
Zastupitelé poprvé zasedali v obměněném složení. Místo JUDr. Martina Netolického, který složil mandát zastupitele v závěru března složil do rukou starostky města Magdalény Peterkové slib první náhradník z kandidátky ČSSD  MUDr. Igor. Paar (na fotografii).
Na schůzi byly schváleny všechny předložené návrhy rady města jak z oblasti majetkových záležitostí, žádosti o přidělení dotací, bylo schváleno financování projektu dětského hřiště a parku na sídlišti Trávník po podání nové žádosti i nově upravená zřizovací listina městské obchodní společnosti Eko Bi, která byla doplněna o provozování pohřební služby a krematoria.
Největší rozsah diskuze byl k vyhlášce o regulaci hazardu v České Třebové. Vyhláška byla schválena 20 hlasy, 6 zastupitelů se zdrželo hlasování (viz zvláštní článek ZDE). Na schůzi zastupitelé vzali na vědomí abdikaci JUDr. M. Peterkové (Nestraníci) na funkci předsedkyně Kontrolního výboru. Na její místo byl jednomyslně zvolen Ing. M. Cindr (Nestraníci). Kontrolní výbor je tedy znovu funkční a může pracovat. Podobně byl na jednání zastupitelstva doplněn osadní výbor Kozlov. Po odstoupení Vlastimila Voleského na jeho vlastní žádost byli do osadního výboru v Kozlově nově jmenováni Miloslav Pirkl, Lukáš Hurt a Martina Kolářová. Návrh byl odsouhlasen na veřejné schůzi v Kozlově dne 31. ledna 2019 a schválen zastupitelstvem města Česká Třebová 15.4. Předsedou Osadního výboru v Kozlově zůstává nadále Jan Stránský.
K jednotlivým projednávaným bodům se vrátím podrobněji v samostatných textech. (mm)
 
Pochvala pro komunitní centrum Petrklíč 

Dobrý den, ráda bych touto cestou pochválila pečovatelky, které se starají o moji maminku, paní Břízovou. Nejen, že ji pomáhaji fyzicky, ale často i pohladí po duši. Maminka je s nimi velmi spokojená a moc děkuje za vše, co pro ni dělají. Za sebe, velké DĚKUJI, organizaci Petrklíč, protože nebýt jí, nevím jak bych situaci s maminkou řešila.  S pozdravem. Jana Jakšová
  

Hlavní sobotní úklid „Ukliďme Alej Maxe Švabinského“

Na společné akci jsme se, po loňské výborné spolupráci, domluvili se ZO ČSOP Zlatá studánka. Sešli jsme se v sobotu 6. 4. 2019 v 13.00 na začátku Aleje Maxe Švabinského směr Kozlov. Rozdělili jsme se zhruba na dvě skupiny a vyrazili sbírat odpad. Může se to zdát až neuvěřitelné, ale za dvě a půl hodiny se s 9 dětskými a 18 dospělými dobrovolníky sesbíralo 48 pytlů odpadu, deky, pneumatiky, boty, batohy a další.  Největším překvapením byl bezesporu nález automatické pračky uprostřed lesa.  VÍCE ZDE

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, hledá učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ – zástup za mateřskou dovolenou. Požadujeme splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015. Vhodná znalost práce s interaktivní tabulí. Nástup od 1. 9. 2019.
Mgr. Radim Kolář ředitel školy


Začaly přijímací zkoušky na střední školy, vzrostl zájem o technické obory

V závěru minulého týdne se na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem uskutečnilo 1. kolo přijímacího řízení. Uchazeči do něj letos podali 9 496 přihlášek, což je o 655 více než v minulém školním roce. Nejvíce přihlášek eviduje Střední průmyslová škola chemická Pardubice, kde narostl počet přihlášených o 69 a na přijímací zkoušky tam museli vyčlenit 19 učeben. Právě do této školy se přišel podívat radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek.
V tuto chvíli lze s jistou opatrností říct, že přetrvává velký zájem o gymnaziální studium, a to jak o víceleté, kde došlo ke zvýšení téměř o 14 procent, tak o čtyřleté. Potěšující však je, že letos je velký zájem také o studium technických oborů a naprostým fenoménem v této oblasti je Střední průmyslová škola chemická, kde je podáno 622 přihlášek. Velmi slušný zájem je o další technické obory, například Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice má 521 přihlášek. Narůst zaznamenává i zemědělství a také tříleté učební obory, zejména strojírenské a elektro. V oborech s výučním listem máme letos o téměř 12 procent více uchazečů. Nakolik to lze přičíst tomu, že absolventi těchto oborů získávají velmi atraktivní a velmi slušně ohodnocené zaměstnání, či se na tom podílí to, že budoucí maturanti budou povinně skládat maturitní zkoušku z matematiky, to v tuto chvíli lze jenom odhadovat,“ řekl radní Bohumil Bernášek.
Ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Ptáček má z velkého zájmu o studium na této škole radost: „Máme obrovské štěstí v tom, že chemie, požární ochrana, bezpečnostní právní činnost jsou obory, které nejsou příliš četné. U chemie je nejbližší konkurence v Praze, v Brně a v Ostravě, takže to je pro nás obrovskou výhodou. Ta jedinečnost nám umožňuje, že si můžeme studenty vybírat. Poslední tři roky je převis zájemců skutečně velký a často k nám přicházejí i žáci z ostatních krajů.“ V tomto týdnu jsou na programu škol druhá kola přijímacích zkoušek.

  

Dobrovolní hasiči získávají od kraje nejvíce v historii

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválilo rozdělení finančních prostředků v celkové v oblasti krizového řízení pro jednotky sborů dobrovolných hasičů, ostatní složky IZS a Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje. Celková výše rozdělených finančních prostředků ať už v rámci programových či individuálních dotací přesahuje 20 milionů korun.
„Postupně se dostáváme na finanční prostředky pro dobrovolné hasiče, ale také ostatní složky IZS, které mnohonásobně přesahují stav roku 2012. Uvědomujeme si totiž, že je nezbytné zajistit těmto složkám odpovídající technické vybavení, jelikož jsou při mnoha událostech tou první silou, která zasahuje. Částka 20 milionů korun, kterou schválilo krajské zastupitelstvo, není v letošním roce konečná, jelikož v rámci některých dotačních programů bude vyhlášeno druhé kolo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Největší finanční prostředky jsou již tradičně poskytnuty v rámci krajské spoluúčasti na dotačním titulu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, který je určen na pořízení nových dopravních automobilů jednotek SDH obcí. „Celkově bude v letošním roce podpořeno rekordních 47 obcí, přičemž každá získá krajskou podporu 300 tisíc korun, dalších 450 tisíc korun přidá stát,“ řekl Martin Netolický.
V rámci prvního kola programové dotace kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH bylo podpořeno celkem 71 obcí částkou přesahující 4,2 milionu korun. „Mezi podpořenými žádostmi nalezneme například pořízení radiostanic, vyprošťovacích zařízení, elektrocentrál, čerpadel, ale také pořízení cisternové automobilové stříkačky. Výše dotace se pohybuje od sedmi do 500 tisíc korun na jednoho žadatele,“ upřesnil hejtman Martin Netolický.
Kromě těchto dotačních titulů určených pro dobrovolné hasiče schválili krajští radní také dotace pro ostatní složky integrovaného záchranného systému v celkové hodnotě překračující 525 tisíc korun. Částku 100 tisíc korun obdrží Horská služba ČR a Vodní záchranná služba na Seči a na Pastvinách. Finanční podporu obdrží také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice a 201. Pardubice. Po 30 tisících získá v rámci tohoto dotačního titulu každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže.
Zastupitelé v rámci schvalovaného bodu projednávali kromě programových dotací také individuální dotace v celkové částce 1,3 milionu korun. Půl milionu korun získá obec Chornice na výstavbu požární zbrojnice a Sbor dobrovolných hasičů Svinčany na výstavbu nové klubovny, která byla na konci roku zapálena žhářem. Kraj podpoří také Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje na materiálně technické a organizační zajištění Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu. Konkrétně se jedná o 300 tisíc korun.