Českotřebovský deník 171/2019 (21/6)
14. bleší trh U Malířů na Splavě bude v červenci

Ve dnech 26. - 27. 7. 2019 (pátek a sobota) od 9:00-17:00 hodin v pátek a od 9:00-15:00 hodin v sobotu, proběhne v ulici Na Splavě, v areálu firmy Malířství a Natěračství Kohoutek již 14.bleší trh „U malířů“.
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou stát pokladem pro druhého.
Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i  obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603503421.

Šárka Rezková na Týdnu sportu  (s Táňou Řehákovou, jak jinak)

Ve středu 19. června se  v aréně  českotřebovského Týdne sportu odpoledne konalo již dříve avizované vystoupení country zpěvačky Šárky Rezkové - Brabcové. V Našem městě se objevila v nedávné době snad potřetí, netají se s tím, že Česká Třebová je od dětství její prioritou a za možnost vystoupit na jevišti Týdne sportu byla vděčná.  Jako odměnu navíc získala za své vystoupení vlastnoručně přípravný dort od Táni Řehákové, se kterou  úzce spolupracuje. Však také společně na Gastroslavnostech v Litomyšli pokřtili nedávno vydanou knížku - kuchařku "S díky paní Dobromile". Byla pro zájemce k dispozici i  na Starém náměstí... Fotografoval Miloš Lána

Krajští zastupitelé schválili příspěvky na kulturu a památky ( i pro ČT)

Na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, které se konalo v úterý 18. června se projednávaly také programové dotace na kulturu a památky. Pro ně zastupitelé odhlasovali podporu ve výši téměř čtyři miliony korun.
„V letošním roce jsme nejvyšší částkou, dvěma miliony korun, podpořili novou národní kulturní památku, klášter na Hedči u Králík, který buduje nový bezbariérový přístup do celého objektu,“ uvádí 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Každoroční příspěvek kraje získal také soubor Barocco Sempre Giovane, který patří vedle Východočeského divadla a Komorní filharmonie k reprezentantům profesionální kultury kraje.
Dotace pomohou také Městskému muzeu ve Svitavách s výměnou osvětlení výstavních prostor, České Třebové s opravou fasády na průčelí radnice a opravou znaku Petra Bohdaneckého z Hodkova, který je nad vchodem do památkového objektu.  Kraj také pomůže v Lukové s opravou podlahy v kulturním domě, Chrudimi s restaurováním Popperovy hrobky a dalším.“
Zároveň zastupitelé schválili také příspěvek na  akci Pocta památkové péči, která se na podzim uskuteční na Pražském hradu k 30 letům svobody.
 
Podzemní kabelové vedení NN v ulicích Podbranská, Školní a Chmelnice

Předmětem stavby je realizace nového kabelového vedení NN vzhledem k dožitému nadzemnímu vedení NN v ul. Podbranská, Školní, Chmelnice v České Třebové. Nově bude vybudováno kabelové vedení od čp.12 . Trasa je vedena ul. Školní v pravé části z pohledu do ulice z vrchní části. Objekt čp. 314 zůstane  připojen stávajícím vrchním vedením včetně ponechání stávajícího  betonového sloupu č. 408 v ul. Podbranská. V ul. Podbranské bude nové kabelové vedení  vedeno po obou stranách s přepojením všech odběrných míst. Trasa je převážně volena do stávajícího chodníku a také po druhé straně v zeleném pásu. V ulici Chmelnice bude budou přepojeny všechny objekty v ul. Chmelnice opět pomocí pilířů a zasekaných rozvaděčů SS100/SS200. Řeka Třebovka bude překonána stávající chráničkou v mostní konstrukci a za řekou bude kabel AYKY 3x240+120 ukončen v pilíři SR402.  Celková délka nového kabelového vedení 865m.
Po vybudování kabelového vedení bude venkovní vedení AIFe v celé lokalitě zdemontováno včetně střešníků a konzol z objektů, kromě vedení na č.p.314. Jednotlivá odběrná místa budou připojena pomocí pilířů SS100(SS200) umístěných na trvale přístupném místě. V současné době bylo na tuto stavbu.zahájeno územní řízení.
 

Letní výstava fotografií

Pracuji, Bydlím, žiji

v kavárně Eva na Splavě


Putovní výstava fotografií se na letní prázdniny stěhuje do České Třebové. Od neděle 30.6. do 30.8. budou fotografie vystaveny v Restauraci a kavárně Eva. K vidění zde bude cyklus fotografií od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika Oliva. Představí se vám v něm inspirativní muži a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala těžký úraz a amputaci, dobrovolník, který se i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým, nebo tak trochu „rebel“ ve stylu Jamese Deana. Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Velká část z vyfotografovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty společnosti Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci loňské orlickoústecké Burzy filantropie.

Výstava Pracuji, bydlím, žiji… vznikla díky podpoře Pardubického kraje;  společnosti Iveco Czech Rebublic, a.s.; společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí - Jsme tu doma; města Žamberk a města Ústí nad Orlicí – DĚKUJEME!

V září a říjnu bude výstava k vidění ve svitavské Fabrice. Rytmus Východní Čechy, o.p.s. – organizátor výstavy

Česká Třebová přihlašuje rekonstruovanou MŠ U Koupaliště do soutěže Stavba roku

Pardubický kraj vyhlásil již 9. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem této soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje. Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Soutěž má dále sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji.Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Předběžný termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je dne  18. září 2019 v sále Jana Kašpara, Komenského nám. č. 120 v Pardubicích. Termín bude v průběhu soutěže upřesněn.
Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:  architektonická kvalita stavby – její funkční, prostorové a výtvarné řešení, Začlenění stavby do okolního prostředí, kvalita stavebních prací, spokojenost stavebníka.  Další kriteria, která zařadí do hodnocení porota pro jejich zvláštní přínos (originální koncepce, konstrukční řešení, vliv stavby na životní prostředí, úspory energií apod.) Hodnocení bude probíhat dvoukolově. U staveb, které postoupí do druhého kola, musí být přihlašovatelem vytvořeny podmínky pro prohlídku stavby porotou soutěže. Uzávěrka přihlášek je 1. července 2019.
Budova mateřské školy  prošla rekonstrukcí od 01.06. do 29.09.2017 a dne 12.10.2017 se uskutečnilo slavnostní předání stavby.  Při rekonstrukci byla provedena výměna stávajících oken a dveří za plastové nebo hliníkové. Dále bylo provedeno zateplení střechy a obvodových stěn, bylo instalováno nové vytápění a osazena vzduchotechnika s rekuperací. Cena díla je cca 7,7 milionu Kč, z toho tvořila podstatnou část dotace.  (mm)

Rudolfova hospoda a Václavská ulice - fotografie pro pamětníky                      


  • Zájem o studium na zemědělských školách a učilištích trvá

    Radní Pardubického kraje pro školství Bohumil Bernášek navštívil v rámci Dne otevřených dveří Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Ocenil jejich výbornou spolupráci se školami, díky které se prvky duálního vzdělávání uplatňují i v zemědělském školství.
    „Přijímací řízení na naše střední školy není ukončeno, ale v tuto chvíli lze konstatovat, že zájem o studium na středních školách a učilištích vyučujících obory související se zemědělstvím se oproti loňskému roku nezměnil. Tuto skutečnost lze vnímat pozitivně. Nabídka krajských škol je samozřejmě velmi pestrá, ale ve spolupráci se zemědělskými podniky se nám daří přesvědčovat žáky základních škol a jejich rodiče, že práce v zemědělství se díky mechanizaci a automatizaci výrazně změnila. Pestrá práce pod širým nebem, chov zvířat či výroba potravin může být pro řadu mladých lidí velmi dobrou volbou. Příjemným bonusem na školách, kde se vyučují opravárenské obory, bývá řidičský průkaz či svářečské zkoušky,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek.
    Právě spolupráci se školami zaměřenými na zemědělství si pochvalují obě družstva. „Každý rok k nám ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim přicházejí dva absolventi a též dobrá spolupráce je s Odborným učilištěm Chroustovice, jehož absolventi se vyznačují pracovitostí a šikovností,“ sdělil předseda Zemědělského družstva Rosice u Chrasti Václav Blažek.
    Předseda Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici Jaroslav Vaňous vypočítává: „Spolupracujeme se Střední školou zahradnickou a technickou Litomyšl, Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun a Integrovanou střední školou technickou Vysoké Mýto. Žáci dojíždějí samostatně, nebo se svými mistry na naše pracoviště, kde se jich ujímají firemní instruktoři. Seznamují se u nás například s chovem dobytka či opravami traktorů v praxi a my můžeme ovlivňovat jejich budoucí pracovní návyky. Společně s Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou Litomyšl v našem družstvu organizujeme pro žáky základních škol agroenvironmentální kroužek. Jeho cílem je podpořit zájem nových uchazečů o studium zemědělství a přiblížit žákům nepostradatelnou úlohu zemědělství pro život jako součást lidské společnosti, ale i přírody,“ řekl předseda Jaroslav Vaňous. (Foto ze  ZD Sloupnice) Více ZDE