Pár poznámek k vysílání OIK TV

Rozšířený příspěvek do vyhlášené ankety


Město připravilo v současné době probíhající anketu k vysílání OIK TV. Pro anketu byl připraven dotazník, podle kterého však bude možné zjistit jen poměrně málo věcí. Je to škoda.  Anketa se dala využít více.

Připomínám anketu, kterou v loňském roce na jaře uspořádal Karel Kubišta a jejíž zaměření bylo podstatně širší. Odpovědí bylo dostatek (více než 400 respondentů), a tak její výsledky lze považovat za vypovídající. Můžeme si je připomenout  na tomto odkazu., případně s komentářem ZDE a dalším hodnotícím článkem Karla Kubišty ZDE

(Jedna z otevřených otázek byla také o tom, „Co vám nejvíce chybí ve vysílání OIK TV“. Přikládám nejčastější odpovědi: nevím, nesleduji, vysílání nemám, nemám přístup; a z těch, kteří sledují alespoň někdy – málo reportáží z České Třebové, čím dál méně z ČT, více informací z České Třebové, neprofesionální přístup, amatérčina, chybí alespoň průměrnost, moc peněz placených městem, chybí objektivnost, moc sportu, chybí jiné než zpravodajství (publicistika, dokumenty,…), nechceme Vašíčka na obrazovce, redaktoři bez znalosti žurnalistiky a češtiny, zrušit, nic mi nechybí…).

Bude dobré si udělat srovnání se současnou anketou, jejíž výsledek nechci předjímat. Bude je však alespoň možné porovnat s výsledky ankety z loňského roku, ve které regionální televizní vysílání OIK TV ve srovnání s ostatními informačními zdroji moc dobře hodnoceno nebylo. (Připomínám tehdejší otázku: Jak byste zhodnotil(a) obsahovou kvalitu (třebovských médií)? (Otázka byla hodnocena body od 1 do 10, kdy 1 bylo nejhorší). A výsledky? Tehdejší Českotřebovské noviny – 4,7, tehdejší Českotřebovský zpravodaj – 5,7, Ročenka Českotřebovsko – 6,3 a vysílání OIK TV – 4,3 (Je zajímavé, že média, která město platí více než luxusně, byla hodnocena nejhůře, a to dokonce jako podprůměrné).

Nyní toto srovnání mít nebudeme, protože se na to nikdo neptá. A přitom by bylo klidně možné zaměřit se na otázku, kterému informačnímu zdroji ve městě dává účastník ankety přednost. V anketě zcela chybí otázky na kvalitu vysílání (a to jak obsahovou, tak grafickou, technickou, profesionální, práci redaktorů atd.). Zcela chybí otázka na četnost sledování OIK TV, a to jak v televizi, tak na internetu. A bohužel, co je nejhorší, v jednotlivých otázkách ankety zcela absentují (protože se jedná o uzavřené otázky bez možnosti se vyjádřit) veškeré možnosti, hlavně ty, které by umožnily i vlastní vyjádření.

Příklad: „Prostřednictvím kterého média sledujete OIK TV“ chybí – žádného nebo nesleduji; v otázce „Který z programů sledujete pravidelně“ chybí – žádný, nesleduji vůbec nebo, když už je takto postavená, chybí nejméně pět dalších programů, např. Před 10 lety (to je opravdu o České Třebové!), Pozor vlak!, Equi News, Hasiči, Film o filmu a další, které nemají nejen s naším městem, ale i z celým regionem pranic společného..

 V otázce: „Z jakých zdrojů získáváte informace o dění ve městě“ zcela mezi odpověďmi chybí nejméně tři média, která nabízejí tyto služby (téměř nebo zcela zdarma). A otázka „Jaká témata vás nejvíce zajímají?“ měla být buď otevřená (tedy, každý si napíše, co chce, co ho zajímá), nebo měla být úplná. A opět, zcela chybí možnost se vyjádřit k tomu, co chybí - např. dokumenty (materiály o Týdnu sportu nebo Rieter Cupu nejsou dokumenty, i když se tak možná tváří, ale pouhé reportážní filmy), publicistika (ty magazíny z jednotlivých měst za ně považovat samozřejmě nelze, protože jsou to pouze o trochu rozšířené již natočené reportáže, navíc i se čtvrtletním zpožděním), rozhovory (ty chybí vlastně úplně) atd.).

To anketu naprosto devalvuje a činí ji nejen nevěrohodnou, ale navíc zbytečnou! A ještě drobnost: U všech otázek chybí odpověď „nevím“! Poslední a jediná otevřená otázka už to ale opravdu nezachrání! Nevím, zda je v tom úmysl nebo „pouhá“ neznalost sestavování anket, ale jsou to přinejmenším zajímavá „opomenutí“. Škoda, že autoři ankety nechtějí tohle všechno vědět. Jako by bylo třeba ochránit  současné televizní vysílání v České Třebové před další blamáží.

Bylo by také dobré hodnotit užitečnost poskytování informací ve smyslu „cena - výkon". Zda tedy za zaplacené peníze dostáváme to, po čem toužíme a co potřebujeme. I tato otázka zřejmě anketou nebude zodpovězena. Pro občany užívající kabelovou televizi je možnost sledovat  OIK TV vlastně zadarmo, ale je třeba pamatovat na to, že za zajištění vysílání město tvrdě platí. Zastavme se proto chvilku nad touto otázkou:

Regionální televize OIK TV je společnost s ručením omezeným (IČ 25927281), se sídlem Česká Třebová, Hýblova ulice 543, která vznikla v říjnu 1999. Pracuje pouze s profesionály (tedy s lidmi, kteří jsou za práci placeni). Přepočtený počet pracovníků je šest, z toho jeden vedoucí. V posledních letech 2017 a 2018 podle zveřejněných výsledků byla ve ztrátě (minus 51 tisíc a minus 97 tisíc korun), poslední ziskový rok byl 2016, kdy zaplatila na dani 35 tisíc korun. Obrat činil v těchto letech něco přes 3 miliony korun, nyní bude díky vysílání pro Letohrad a Pardubický kraj vyšší. Zdrojem prostředků pro vysílání je úhrada služeb za výrobu audiovizuálních děl z měst, pro které se vysílá (Česká Třebová, Ústí n. O., Lanškroun a Letohrad), ale také z Pardubického kraje a z inzerce. S městem Česká Třebová měla společnost OIK TV, s.r.o. do konce loňského roku 2019 každý rok obnovovanou smlouvu o dotaci v režimu „de minimis" v hodnotě 918 tisíc korun. Za tuto cenu pro Českou Třebovou OIK TV, s.r.o. vyrobila a odvysílala 189 reportáží s průměrnou délkou 1:45 minuty.

Na letošní rok 2020 však již tato smlouva o dotaci obnovena nebyla, televizní vysílání pro Českou Třebovou je zajištěno smlouvou z 18. 12. 2019 s jiným subjektem - zapsaným spolkem „Orlická mediální skupina". Předsedou tříčlenné rady spolku je Martin Vašíček, který je současně jednatelem OIK TV, s.r.o. Musí to být velmi důvěryhodný člověk, když dokázal přesvědčit Radu města ke schválení smlouvy jen 16 dní poté, kdy byl tento „spící spolek" po letech probuzen k činnosti získáním živnostenského oprávnění. Spolek sice vznikl v lednu 2015, ale poté svou ekonomickou činnost přerušil až do 1. 12. 2019. Ač jde o subjekt, který se dosud nijak ekonomicky ani mediálně neprojevoval, získal přesto smlouvu (zřejmě v časovém presu?) přímým zadáním. Pro tento spolek a možná i OIK TV, s.r.o. to bylo jistě terno, protože peníze tímto způsobem tekoucí jsou těžko dohledatelné.

Proti předchozí smlouvě města (s OIK TV, s.r.o.) je počet realizovaných reportáží v roce 2020 snížen o 25, tedy o 15% (ale za stejné peníze). Každá natočená reportáž je tedy proti loňsku o 15% dražší. V letošní smlouvě je již pouze 164 reportáží s délkou 90 - 110 sekund. (Smlouva je zveřejněna ZDE).  Podle této smlouvy stojí jedna 1,5 minuty trvající reportáž 5.588 Kč, což znamená, že jedna vteřina vysílání reportáže z České Třebové stojí 55,88 Kč. No, nedělejte to za ty peníze! Uvědomme si, že každého jednoho Třebováka stojí vysílání reportáží z České Třebové (ať už je sleduje nebo ho nezajímají nebo k nim nemá vůbec přístup) včetně dětí 62 Kč. A vzhledem k tomu, že zpravodajství ve vysílání sleduje 2x v týdnu a více (podle loňské ankety) asi 10% dospělých Třebováků, kteří mají tu možnost, pak je opravdu mizivá (pravděpodobnost je při premiéře i jakémkoliv dalším opakování zpravodajství dohromady 500 - 600 zapnutých televizí na OIK TV, při vysílání jiných materiálů se hodně snižuje).  Malá sledovanost je také dána stále se zvětšujícím regionem i tím, že aktuálních reportáží o dění v našem městě je stále méně a nikdo nechce čekat, jestli v aktuálním vysílání vůbec nějaká reportáž bude. 

Ještě něco k textu smlouvy o poskytování audiovizuálních služeb pro Českou Třebovou uzavřené na dobu určitou pro jeden rok do 31. 12. 2020. Zde „poskytovatel", tedy Orlická mediální skupina, z.s. slibuje, co všechno zajistí jiný subjekt (společnost OIK TV, s.r.o.), který není účastníkem smlouvy (např. jak velké slevy poskytne pro inzerci atd.)... Překvapením je také samotný závěr této jednoroční smlouvy, kde se smluvní strany ujišťují o tom, že roční plnění budoucích smluv bude zvýšené maximálně o míru inflace (Jako kdyby bylo již předem domluvené, kdo s kým další smlouvu o vysílání v České Třebové podepíše!).

Zajímavé jsou ale hlavně podmínky, za kterých „poskytovatel" služeb pracuje: Termín objednávky reportáže musí být nejpozději a navíc pouze písemně předložen nejpozději 5 dnů předem, o víkendech je ochotná Orlická mediální skupina, z.s. prostřednictvím zřejmě OIK TV, s.r.o. (to přesně nikdo neví) natáčet maximálně dvakrát do měsíce. Takováto smlouva se mi nezamlouvala a zeptal jsem se proto vedoucího právního odboru města, zda na ní nevidí něco podezřelého. Odpověděl mi, že jde prý o smlouvu standardní.

Poznámka: K výše uvedenému vyjádření má pan Mgr. Karel Honl námitky. Na dotaz autora těchto řádků a vyjádření si nepamatuje. (Téma bylo diskutováno v kuloárech po únorovém jednání zastupitelstva města za přítomnosti dalších kolegů). Tím problém ovšem není vyřešen, mým cílem je skutečně zjistit, zda byly nebo nebyly nalezeny v uzavřené a zveřejněné smlouvě nějaké problémy. (Pokud by snad vznikly, měla být smlouva upravena, vyjadřuje vůli obou smluvních stran.). Doufám, že takové vyjádření ještě dostanu. Za zásadní problém považuji to, že objednatelem služeb bylo město, ale text a podmínky uzavřené smlouvy připravoval podle všech symptomů právě poskytovatel objednané služby tak, aby to vyhovovalo jemu.

Samostatnou kapitolou celého problému je samotný obsah vysílání OIK TV. Smlouva je sepsána pouze na zpravodajství (které je ještě ze strany poskytovatele podivně omezováno) a nikoliv na další formáty vysílání. Zpravodajství je přece záležitostí poskytovatele, nikoliv zadavatele (tedy toho, kdo natáčí a vysílá zpravodajství, ne města). Nebo si dovedete představit, že například Česká televize nebo Český rozhlas by vysílaly ve zpravodajství pouze to, co si vláda nebo poslanecká sněmovna (včas) objedná nebo co by chtěli i obyčejní lidé nebo různé občanské iniciativy. To by vůbec nemohlo projít. Za obsah a kvalitu zpravodajství (a samozřejmě i dalšího vysílání) vždy odpovídá ten, kdo vysílá a je odpovědný buď lidem, státu nebo akcionářům, pokud se jedná o soukromé médium, které koncesionáři, stát (u nás tedy město a tím pádem občané České Třebové) platí. Českou televizi i Český rozhlas navíc kontroluje včetně toku financí Rady pro vysílání a Rady pro ČT a ČR (u místního vysílání by takovou Radou měla být Rada města nebo jí zřízená mediální komise (něco takového již zřídili v Lanškrouně). Zadavatel, tedy město a občané, mají také funkci pouze kontrolní v tom smyslu, aby bylo zpravodajství (když už tedy nic jiného) vyvážené, kvalitní a bohaté obsahově i technicky a aby obsah byl adekvátní penězům, které město Orlické mediální skupině, z.s. (nebo komu?) poskytuje. A kdyby bylo například v měsíci osm důležitých akcí o víkendech, bude pak ve vysílání prostě osm reportáží a nelze klást omezení v počtu měsíčního natáčení (např. v počtu maximálně dvou reportáží z víkendů). Chce-li poskytovatel jen dva víkendy (a navíc zřejmě pouze jednu reportáž z víkendu), chce vlastně dělat svoji práci méně než polovičatě. Zodpovědnost je vždy na poskytovateli, nikdy ne naopak!

Zpravodajství OIKTV by mělo být také aktuální a vycházet z potřeb města. Ne podle toho, kdo co zaplatí. Doba od natočení reportáže do jejího zveřejnění je někdy velmi dlouhá. Některé události tak nějak „utekly" poskytovateli zpravodajství úplně. Například v poslední době zpráva o znovuotevření českotřebovského krytého bazénu, byť to je jediný fungující bazén v regionu a OIK TV je právě regionální televize. Nebo Trampský volejbalový turnaj v Rybníku, i když má tento turnaj nejen velkou účast, ale i historii, neboť je pouze o rok mladší než Jabkancová pouť. A sportu je nyní navíc tak strašně málo. (Ale v posledních dvou vysíláních nebylo v prvním z Českotřebovska nic, ve druhém alespoň důležitá informace o grilování). Během šestiměsíční sezóny bylo zcela také opomenuto jakékoliv zpravodajství z nejsledovanějšího sportu v České Třebové, z krajské ligy ledního hokeje. Z toho vyplývá, že poskytovateli audiovizuálních služeb na zajištění řádné informovanosti ve městě vlastně nezáleží. Nicméně během roku bude jistě „počet kusů" natočených reportáží splněn (byť mnohdy pouze kameramanem bez účasti redaktora). Nebo jste přesvědčeni, že místní „poskytovatel audiovizuálních služeb" plní požadavky a přání občanů České Třebové?

Napište své názory, které se vám nevejdou do ankety nebo anketu nechcete využít, do Českotřebovského deníku! Pokud to bude vaše přání, tak váš názor zveřejníme!

Další názory občanů v anketě by bylo vhodné směrovat k programové skladbě, kde zcela chybí publicistika (magazín Minuty České Třebové, není ani publicistika a dokonce ani magazín, je to docela obyčejné rozšířené zpravodajství již odvysílaných materiálů, kde jsou využity i ty části, které se do krátké reportáže nevyšly. A navíc se tento pořad (jediný speciálně zaměřený na Českou Třebovou!) zcela nesmyslně vysílá podle smlouvy pouze 6x za rok, to se nemusí vysílat vůbec. Stejně tak zcela chybí dokumenty, které by vytvořilo OIK TV (občas se objeví nějaké, které však nemají s Českou Třebovou nic společného, maximálně občas s regionem, když jsou vysílány dokumenty, které kdysi vytvořili Jiří Flídr nebo Karel Kubišta pro město Ústí nad Orlicí). Klidně by tedy mohlo být ve smlouvě i to, že poskytovatel vyrobí v daném roce také určitý počet nových dokumentů.

Obsah programové nabídky je tedy velice chudý. Je „obohacený“ jen vysíláním různých magazínů a materiálů z různých míst naší republiky s kolísavou kvalitou. Možná si také i další občané všimli, že vysílání tak nějak stagnuje, jsou také mnoho let stejné znělky, hudba nebo grafiky...

Nemám nic proti tomu, aby televizní vysílání pro Českou Třebovou zajišťovala OIK TV, s.r.o. a vím, že to zadarmo nikdo dělat nebude.  Jde mi ale o to, že z uzavřené smlouvy čpí jako odleželý sýr zřejmý pocit nenahraditelnosti ze strany „poskytovatele", i když se nyní jedná o nový tajemný účelově vzniklý spolek, který se ještě nikde neetabloval a který ve skutečnosti žádným spolkem není. (Tomuto tématu chci věnovat další text).

Za naprosto zásadní považuji vybírat poskytovatele televizních služeb pro Českou Třebovou v otevřeném výběrovém řízení, aby každý, kdo vysílání bude chtít zajišťovat, musel přijít se svou nabídkou služeb a s nabídkou ceny. Podobně je přece už dlouhá léta zajišťována výroba Ročenky Českotřebovsko. Tu zajišťuje Karel Kubišta, ale jen proto, že podal nejlevnější nabídku z oslovených subjektů. Zatímco před dvaceti lety byl příspěvek města na ročenku 160 tisíc korun, nyní je pouze 38 tisíc korun. Cena dotace na kabelovou televizi jde za stejné roky opačně strmě nahoru. Je to i proto, že se v této věci žádné výběrové řízení nekoná! 

Zajištění televizního vysílání je po dlouhá léta realizováno podle hesla „s OIK TV, s.r.o. na věčné časy a nikdy jinak", byť se „poskytovatel" dočasně přejmenuje, jak chce. A byl by tím konec velkopanským podmínkám určujícím způsoby (viz výše), jak je nutné si reportáže předem objednávat, i když je město platí a je tedy čistým objednavatelem, tedy „kontrolorem“ kvality“. To je stejné, jakoby učitel chtěl po dětech (nebo rodičích) týden předem, co si objednávají učit. Vybrán by měl být ten, kdo bude mít nejkvalitnější (a samozřejmě také levnou) nabídku. Může to být OIK TV, s.r.o, ale také nemusí. A další zájemci existují a již dokonce projevili zájem!

Místní televizní vysílání v České Třebové je vysíláno po síti kabelové televize a vysílací frekvence je tak poskytována zdarma. Ti, kteří nemají kabelovou televizi (a není jich v České Třebové zas tak málo, podle dostupných materiálů jde o téměř polovinu domácností), mohou vysílání sledovat s určitým omezením na internetu a také v určitém obtížně zjistitelném čase ve vysílání Regionální televize.

Nelze ani říci, že vysílání OIK TV je dosažitelné pro všechny občany města, protože existuje významný počet obyvatel, který ke sledování vysílání nemá běžný přístup, i kdyby měli zájem (ale platit za vysílání musíme všichni). Toto televizní vysílání tedy nelze považovat za univerzální zdroj informací pro všechny občany města. Peníze na televizní vysílání tedy nejsou peníze pro všechny (ale jsou od všech)… 

Milan Mikolecký 1. června 2020

P.S.

Myslím, že by se vyplatilo zajistit  provedení podobného průzkumu (anketou či jinak) jako bakalářské práce pro studenta (nebo skupinu studentů)  oboru Veřejná správa, takový obor lze studovat také např. na Univerzitě Pardubice, ve Zlíně i jinde.  Nemuseli by to být ani Třebováci, byli by oproštěni od vlastních dojmů a zvyklostí a mohlo by to být objektivnější...