Českotřebovský deník 256/2019 (16/9)
Čtvrté jednání zastupitelstva města v tomto roce

Zastupitelé schválili druhou rozpočtovou změnu a projednali 18 majetkových a finančních záležitostí. K některým byla i širší diskuze. Příkladem byly pozemkové úpravy v oblasti nad parnickým hřbitovem. Po návrhu p. Najmana, jednoho z účastníků řízení v diskuzi k tomuto bodu se ukázalo, že bude třeba návrh usnesení ještě doplnit, proto byl návrh z programu jednání stažen. Širší diskuze se rozproudila také k již k vícekrát projednávanému návrhu na prodej pozemku pp 3656/1 v Borku na Semanínské ulici, o který mají současně zájem dva vlastníci: Antonín Hájek, který pozemek má dlouhodobě pronajatý, ale žádnou činnost zde nevyvíjel, a společnost Böhmplast technik, která jej potřebuje pro realizaci investičního záměru.  Návrhy obou žadatelů posoudila příslušná komise rady města a také rada města, která doporučení k dražbě pozemku nepovažovala za nejvhodnější řešení, stojí-li proti sobě menší místní podnikatel a větší společnost.  Hlasovalo se o radou navrženém řešení, tedy rozdělení pozemku, ve kterém  Antonín Hájek získá (pro záměr p. Klimeše vybudovat autoservis) menší část (150 m2) a Böhmplast větší část pozemku (482m2). Návrh rady města byl schválen.
V dalším usnesení byl např. vyřešen již dvacet let řešený majetkový problém v parku u krematoria, nyní se podařilo schválit smlouvu o odkoupení  pozemku 741/1 o rozloze 4060 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2. Byl dokončen bezplatný převod budovy ZŠ praktické od Pardubického kraje na město Česká Třebová.  Zastupitelé také potvrdili návrh rady města a zamítli záměr prodeje pozemků v Kobylím dole v sousedství čp. 331. Majitel chce rozšířit pozemek domu. Vzhledem ke stavu nemovitosti, která dělá městu nyní spíše ostudu, bylo doporučeno s prodejem pozemku posečkat až bude vyřešena budoucnost lokality. Jde o pozemek naproti pavlačovému "Šlechtovu domu" čp. 472, který je kulturní památkou.
Zastupitelé dále schválili využití částky od Pardubického kraje ve výši 1 milion Kč na odstranění následků požáru na Lhotce a z vlastních prostředků města pro tento účel přidali ještě dalších 100 tisíc korun.
Několik usnesení bylo věnováno úpravám v městské památkové zóně, v okolí kostela sv. Jakuba. Schválené příspěvky budou určeny pro obnovu schodišť č. 1 až č. 3. v celkové výši 576 tis. Kč  Z prostředků města bude využita částka 60 tisíc Kč a z prostředků Ministerstva kultury částka 285 tis. Kč. (t.j. 50% ceny investice). Další schodiště č.- 4 z ulice Hýblovy již není součástí kulturní památky a příspěvek MK ČR se na  jeho opravu nevztahuje.  Rekonstrukce tohoto schodiště je řešena s využitím další individuální dotace města ve výši 130 tis. Kč.  Oprava kostela bude zajištěna v příštím roce společnou investicí Římskokatolické farnosti, Ministerstva kultury, Pardubického kraje a města Česká Třebová. Proto byly prostředky určené na tuto akci v letošním rozpočtu přesměrovány až na rok příští. Zastupitelé schválili závazné prohlášení že z rozpočtu města v roce 2020 bude pro opravu kostela sv. Jakuba schváleno využití částky ve výši 1200 tis. Kč.
Změna zřizovací listiny Sociálních služeb. Hlavním důvodem, proč byla změna projednávána je snaha rozšířit rozsah poskytovaných služeb o odlehčovací službu.  Bude tedy možné vyjednat dočasné umístění rodinného příslušníka, vyžadujícího trvalý dohled nebo péči v Domově pro seniory po dobu např. dovolené rodiny nebo jiného problému, který to bude vyžadovat.  O podmínkách poskytování této služby se budu snažit připravit konkrétní informaci.
Zastupitelé  dostali ke studiu komplexní podkladový materiál, který byl připraven odborem majetku pro přípravu privatizace části městského bytového fondu. Jedná se především o nájemníky městských bytů v domě čp. 1979 - 1983 a domů v tzv. "čtverci" na Farářství čp.- 1101 - 1112. město dále vlastní 51%  procentní podíl na domech obytného souboru v Moravské ulici, kde k vypořádání zbývá částka cca 3,5 mil. Kč.  Pro nájemníky byl připraven návrh dotazníku ankety, který by měl být v uvedených bytech distribuován.
 
V neděli 29.9. v 8,30 bude zahájena komentovaná mykologická vycházka

Sraz účastníku bude v parku Javorka u Hříbku. Průvodcem bude Martin Mička. Vycházka bude ukončena u restaurace Na Horách. Ve venkovním pavilonu restaurace bude od 13,00 do 17,00 výstava a určování nalezených hub. Pro děti bude v průběhu výstavy připravena soutěž. Akce je otevřena veřejnosti.
Vycházka a výstavka Na Horách nahrazuje tradiční podzimní mykologickou výstavu. Ta letos pořádána nebude..
Za houbami do Svitav 
Kdo si chce užít větší výstavu živých exponátů hub, může navštívit výstavu Houby Svitavska, která se uskuteční od pátku 20.9. do neděle 22.9. v prostorách muzea ve Svitavách.  Celou akci odstartuje ve čtvrtek 19.9. od 17:00. přednáška Terezy Tejklové „Méně známé druhy jedlých hub“.
Za houbami do Chocně
V termínu od pátku 20.9. do  neděle 22.9. bude probíhat také 33. výstava hub na zámku v Chocni. Připravují ji tradičně členové Mykologického klubu Choceň. Otevřeno bude v pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.
 
Základní škola Ústecká 160, Česká Třebová - Parník

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice přijme do svého kolektivu:
- od 1. 10. 2019 ASISTENTA PEDAGOGA na úvazek 25,5 hodiny týdně.
Požadujeme pedagogické vzdělání nebo kurs asistenta pedagoga,
ochotu spolupracovat a dále se vzdělávat
 
- od ledna 2020 UČITELE ANGLICKÉHO JAZYKA na II. stupeň
- na částečný úvazek dle domluvy (cca 12-16 hodin týdně).
Požadujeme kvalifikaci podle zákona 563/2004Sb.
Svůj životopis zasílejte na e-mail: reditel@zs-ustecka.cz. Více informací obdržíte osobně nebo na tel. 465 531 054 nebo 605 717 350.

 
Krade se na městském hřbitově 

Dnes mi volala známá, velmi rozhořčená. Opět jí někdo ukradl z hrobu výzdobu, tentokrát žardinieru se sukulenty, předtím to byl košík s květinami atd. Ke kolika krádežím na městském hřbitově dochází se asi nedozvíme, protože většinou to lidé na Ekobi bohužel nehlásí a ani se to nezveřejňuje, ale zloději by měli vědět, že jim okrádání zemřelých nemůže projít a doufáme a věřím, že se jim to vrátí.  Na každého jednou dojde.... VV
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky UP přivítala pedagogy středních škol

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přivítal 12. září děkan Zdeněk Němec zástupce středních škol z Pardubického kraje. Setkání spolu s děkanem organizoval radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Fakulta elektrotechniky a informatiky disponuje špičkovým vybavením v oblasti informačních technologii. Dále jsou zde například laboratoře pro komunikační a navigační techniku s přístrojovým vybavením, které naše střední školy, ale ani některé firmy v kraji, nemají. Univerzita má navíc týmy odborníků a vhodné prostory pro výuku i výzkumné aktivity.  Pardubický kraj plně podporuje navázání spolupráce našich středních škol s univerzitou,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.
Zástupci středních škol si prohlédli zázemí fakulty. Vidět mohli unikátní přístroje, které jsou určené nejen pro výuku, ale také pro vědecko-výzkumnou spolupráci s firmami zejména z Pardubic a okolí. Fakulta elektrotechniky a informatiky má tak co nabídnout nejen školám, ale i komerčním subjektům. Zajímavostí bezesporu je, že mnoho prostředků na provoz získává fakulta řešením projektů, a také přímou spoluprací s firmami. 
„Nabízíme pořádání kroužků a kurzů, exkurze s konkrétními tématy, přednášky pro studenty i učitele, spolupráci na studentských projektech, posun při vědeckém bádání nebo prostory na nejrůznější akce jakými jsou například soutěže nebo odborné přednášky,“ vyjmenoval možné způsoby spolupráce Zdeněk Němec, děkan FEI UPCE. Studenti se mohou také přijet podívat a zjistit, jaké podmínky by je na pardubické akademické půdě čekaly.  
„Maturanti z našich středních škol odcházejí studovat elektrotechniku a informatiku velmi často mimo kraj a po absolvování vysokoškolského studia se z nejrůznějších důvodů nevracejí zpět domů. Regionální firmy ale stále intenzivně hledají špičkové odborníky právě z těchto oborů. Měli bychom se proto snažit tuto situaci zlepšit,“ dodal radní Bohumil Bernášek.   

Sociální služby Česká Třebová hledají pomocnou kuchařku do Domova pro seniory. Nástup ihned, podmínkou dobrý zdravotní stav. Informace u vedoucí stravovacího úseku p. Valentové:  tel. 465 503 453 , e-mail: kuchyn@socialnisluzbyct.cz

Téměř 11 tisíc dětí v kraji se účastnilo regionálních olympiád

Po celý školní rok se na základních a středních školách v kraji zapojují žáci do regionálních sportovních olympiád. Ti nejlepší v 16 sportech postupují do Krajské olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje. Její minulý ročník dnes v sále Jana Kašpara vyhodnotili představitelé České unie sportu, Pardubického kraje a starostů pozvaných měst. Oceněny byly také školní týmy prvních stupňů základních škol, které se uspěly v Atletickém čtyřboji. Vítězné třídy převzaly Poháry hejtmana Martina Netolického.
„Obecně se má za to, že děti pouze sedí u počítačů a málo sportují. Právě proto Pardubický kraj vydává ze svého rozpočtu ročně čtvrt milionu korun na tyto aktivity,“ říká radní pro cestovní ruch, sport a volný čas René Živný a pokračuje: „Mám radost, že se i díky tomu mohlo v kraji zapojit 3,5 tisíce malých dětí do Atletického čtyřboje, který je takovým základem pro další sporty a téměř 11 tisíc žáků do regionálních olympiád.  V krajském kole soutěžilo na 11 stovek startujících, nejpočetněji byly zastoupeny florbal, středoškolská atletika, basketbal, volejbal, přespolní běh a hokejbal. Ti nejlepší bojovali i v republikovém kole a například atletické družstvo z Gymnázia Mozartova v Pardubicích se probojovalo na soutěž do Francie.“
Nejvíce dětí z kraje sportuje v okrese Pardubice, na druhém místě jsou Svitavy, na třetím Ústí nad Orlicí a na čtvrtém okres Chrudim. Ze středních škol si v Krajské olympiádě nejlépe vedly Gymnázium Dašická před Gymnáziem Mozartova a VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová. Ze základních škol se nejvíc dařilo ZŠ U Stadionu v Chrudimi, ZŠ Polabiny 3 v Pardubicích a ZŠ Masarykova v Poličce.
V Atletickém čtyřboji vytvořili nejvíce rekordů žáci ZŠ Benešovo náměstí v Pardubicích, ZŠ Zámecká v Litomyšl, ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě a ZŠ v Bohousové.
 

Sociální služby Česká Třebová hledají do Domova pro seniory uklízečku. Nástup možný ihned, možnost zkráceného úvazku. Podmínkou dobrý zdravotní stav.
Informace u p. Škeříka: tel.739 344 577, e-mail:
provozni@socialnisluzbyct.cz

Potravina“ oslavila sto let své existence

V abiturienty zaplněném pardubickém divadlu se vzpomínalo na historii Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Ta oslavila v letošním roce 100 let od svého vzniku. Pardubický kraj, jakožto zřizovatele školy, na akci reprezentoval radní pro školství Bohumil Bernášek.  „Potravinářská škola v Pardubicích patří mezi rodinné stříbro školství Pardubického kraje. Velice mne potěšilo, že se na oslavách sešlo velké množství absolventů. Jejích vzpomínání na začátky  „pekařské“ kariéry bylo poučné, veselé a místy i dojemné,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.
Na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb se v současnosti vyučuje sedm oborů a daří se udržovat potřebné počty žáků na tříletých učebních i čtyřletých studijních oborech. Škola v nedávné minulosti zlepšila vybavení odborných učeben, kraj investuje též nemalé prostředky do údržby funkcionalistické budovy z 30. let minulého století. „V tuto chvíli dokončujeme opatření na úspory energií za 43,6 milionů korun, které budou hotové v říjnu 2020.  Oprava střechy za 6,9 milionů bude dokončena do konce letošního roku,“ konstatoval Bohumil Bernášek.
Během oslav výročí mohla široká veřejnost navštívit budovu školy a prohlédnout si prostory, kterými prošly generace  žáků a pedagogů. Ti vystavěli během svého působení základy současného mlynářského nebo pekařského řemesla. Díky pardubické škole je pekárenský průmysl České republiky na velmi vysoké úrovni.  Při slavnostním zahájení byl mimo jiné oceněn pan Jiří Skalický, který vyučoval a řídil školu šedesát let. Současný ředitel Zdeněk Zitko převzal ocenění pro školu od zástupců Svazu pekařů a cukrářů České republiky. Uznávaný slovenský odborník Vojtech  Szemes přivezl do Pardubic ukázat i chléb pro kosmonauty z 80. let.
„Oslavy 100. let výročí založení školy proběhly v úžasné atmosféře, která se vytvořila již při slavnostním zahájení ve Východočeském divadle v Pardubicích a gradovala po prohlídce školy na společenském večeru absolventů. Pozitivní ohlasy převážné většiny účastníků oslav jsou pro nás největší odměnou. Mnoho setkání, tisíce příběhů, událostí… To vše vytvořilo mozaiku vzpomínek, které tvoří tradici naší školy. Připomněli jsme si historické milníky, vzdali hold všem těm, kteří se významně zasloužili o rozvoj školy. Pro současný kolektiv zaměstnanců přirozeně vynikl závazek vynaložit ještě větší úsilí k tomu, abychom poskytovali výchovu a vzdělávání dostatečnému počtů žáků. Pevně věříme, že se nám to podaří a za deset let se opět sejdeme u nás na „Potravině“,“ řekl k oslavám ředitel školy Zdeněk Zitko.

Pronajmu garáž v Benátkách, volná od října 2019. Tel.: 731583495 po 18:00.


Skautské středisko Javor hlásí

Nábor nováčků ve skautském středisku Javor pokračuje

V některých družinách zbývají ještě volná místa, tak neváhejte a vyberte si místo právě pro Vaše dítě. A proč by Vaše děti měli chodit do skautu? Ve skautu si děti můžou vyzkoušet pestrou paletu aktivit a činností, najdou si dobré kamarády (často na celý život), naučí se různým dovednostem. Skauting vytváří prostor pro každého, je založen na spolupráci a podpoře, ne na soutěži.
Chlapci 1.-4. třída
·         každá středa 16.30 – 18.00 (3. chlapecký oddíl)
o    kontakt: emilka.ct@seznam.cz, 607 955 269, trojka.e-skaut.cz
·         každý pátek 16.00 – 17.30 (7. chlapecký oddíl)
o    kontakt: danieltomas57@gmail.com, 735 093 931
·         každý pátek 16.00 – 18.00 (33. chlapecký oddíl)
o    kontakt: dominikhabiger1@gmail.com, 739 727 775, 33-oddil.javorct.cz
Chlapci 2.-7. třída
·         každý pátek 17.00 – 18.40 (3. chlapecký oddíl)
o    kontakt: emilka.ct@seznam.cz, 607 955 269, trojka.e-skaut.cz
Chlapci od 11 let
·         každý pátek 17.00 – 19.00 (7. chlapecký oddíl)
o    kontakt: jirouseklukas@gmail.com, 732 705 821
Dívky 1.-3. třída
·         pátek 16.30 – 18.00 (8. dívčí oddíl)
o    kontakt: d.starmanova@gmail.com, 776 452 329, www.dcskaut.cz
 
Skautská drakiáda – ne 13. 10. 2019

Zveme Vás na skautskou drakiádu, kde se Vaše děti mohou setkat s mnohými skauty a zalétat si s nimi s drakem. Začátek bude v 10.00 hod na letišti v České Třebové. Plánovaný konec 11.45 hod. Startovné 20 Kč.