Ohlédnutí za rokem 2019                      

13. a 15. června 2019 - oslavy 110. výročí založení českotřebovského gymnázia, resp. c.k. státní reálky. Velká událost v životě celého města, snad i hlavní událost roku, velká účast absolventů školy i hostů.

Dokončení opravy ZŠ Habrmanova, největší základní školy ve městě. Po 75 letech si budova školy takovou generálku zasloužila. Zbývá dokončit  parkovou úpravu vstupního prostoru

Pokračování úprav mateřských škol ve městě. Zejména se jedná o MŠ Habrmanova, největší mateřskou školu ve městě. Potřebuje celkovou omlazovací kůru, práce budou pokračovat v roce 2020.

Změna Vodárenské společnosti Česká Třebové, s.r.o. na plnohodnotnou společnost, která sama svými silami zajišťuje výrobu a rozvod pitné vody pro Českou Třebovou, Přívrat a Zhoř a a také kanalizace včetně čištění odpadních vod.  Dnem 1. ledna 2019 převzala pracovníky a odkoupila i techniku od  soukromé Orlické Vodohospodářské společnosti.  První jmenovaný jednatel společnosti Jaroslav Zedník byl v březnu z funkce odvolán a nahradil jej po vyhlášeném výběrovém řízení Ing. J. Šilar.

Rok 2019 přinesl změnu provozovatele městského krematoria. Uplynula doba pronájmu smluvně stanovená na dobu určitou, navíc legislativa a technický stav objektu vyžaduje realizaci stavebních a technických úprav. Novým provozovatelem se stala městská společnost Eko Bi, krematorium bylo ovšem od konce března do října odstaveno, obřady bylo třeba zajistit jinde, především v Ústí nad Orlicí. Investice do úprav krematoria přesáhly 5,5 mil. Kč

Město pořídilo pro jednání zastupitelstva města elektronické hlasovací zařízení. Poprvé bylo využito na dubnovém jednání ZM.  Nyní je tedy zaznamenán nejen počet pro, proti a "zdržel se", ale také přesně to, jak který zastupitel hlasoval. Během roku se změnilo složení městského zastupitelstva.  V dubnu odstoupil ze zastupitelstva  JUDr. Martin Netolický, na jeho místo nastoupil MUDr. Igor Paar, ředitel krajské zdravotnické záchranné služby, a v listopadu odstoupil radní Martin Fišer (27 statečných). Na jeho místo v zastupitelstvu nastoupila Soňa Mužiková.  Do rady města pak byl místo Martina Fišera zvolen Ing. Aleš Spirman.

Výběrová řízení v roce 2019. Byla vyhlášena na místo ředitele Sociálních služeb Česká Třebová. Ze dvou uchazečů byla do funkce potvrzena JUDr. Magdaléna Peterková. Po odvolání J. Zedníka bylo vyhlášeno VŘ na jednatele Vodárenské společnosti. Z více zájemců byl do funkce vybrán a potvrzen Ing. Jiří Šilar.  Výběrové řízení na místo ředitele ZUŠ bylo vyhlášeno po pěti letech, z více zájemců byla na místo ředitelky ZUŠ potvrzena  Jarmila Holcová, Po uplynutí funkčního období bylo také vyhlášeno výběrové řízení na místoředitele ZŠ Nádražní. Zde byl do funkce na další šestileté období potvrzen Mgr. Radim Kolář.  Výběrové řízení  v r. 2019 vyhlásila také městská společnost EkoBi.  Na místo vedoucí pohřební služby byla jmenována Ing. Veronika Cinková a na místo vedoucího krytého plaveckého bazénu Petr Baláž.

Ceny města Kohout 2018. Ceny města byly uděleny na slavnostním večeru, který uváděla Jolana Voldánová na základě dosavadní, praxe, tedy 3 x Kohout za oblast sportu ( Adéla Stránská, Lukáš Vašina, Lubomír Vašina) a 3x Kohout za oblast kultury (Bendl + Il Rifugio, Ing. Alice Formánková, Michal Horák). Cenu starostky města získal za svou desetiletou záslužnou činnost spolek Za jeden provaz. O problematice udělení Cen města je článek ZDE

Českotřebovský Ámos.  Akce byla zorganizována poprvé. V zaplněné Malé scéně byly při příležitosti Dne učitelů uděleny tituly Českotřebovský Ámos dle hodnocení jednotlivých středních, základních a mateřských škol, také z kolektivu DDM a ZUŠ.  Celkem bylo uděleno 14 cen, za přítomnosti krajského hejtmana a radního pro oblast školství VÍCE ZDE

Požár domů čp. 177 a 178 na sídlišti Lhotka. Krutá událost se stala 3. června při opravách střechy, vyžádala si mimořádné nasazení hasičů z širokého okolí a způsobila mnoho nezáviděníhodných starostí 40 rodinám v uvedených domech, tak Stavebnímu bytovému družstvu a také vedení města, které muselo zajistit spoustu věcí pro postižené rodiny. Více ZDE. Pardubický kraj poskytl  nenávratnou pomoc ve výši 1 milion korun, město  částku 288 tis. Kč a uspořádalo veřejnou sbírku, ve které se vybralo ve prospěch postižených rodin téměř 400 tisíc korun. Rekonstrukce bytů budou dokončeny v roce 2020.  Dne 6. prosince  pak od provizorního topidla vznikl požár v domě čp. 661 na Skalce, který rovněž způsobil velikánskou škodu ve výši přes dva miliony korun. Škoda na zdraví nevznikla, dům je pojištěný, ale neobyvatelný k úplné rekonstrukci. Více ZDE

Ztráty roku. Během roku jme zaznamenali řadu úmrtí významných osobností: Ing. Otokar Dobrovský (81), Josef Slavík (87), Ing. Ladislav Jindra (86), Libuše Jindrová (85), Ing. Jiří Maixner (81) Hradec Králové, kadeřnice Lucie Blažková (46), Lubomír Wagner (87), Miloš Popelka (73), Jaroslav Novák (Vlčkov), Emil Petržálek (70), Ing. Vlasta Čížová (71) Rybník, Zbyněk Šlechta (88), Vojtěch Dobrovský (75),  Stanislav Fišar (92), Stanislava Brdíčková, (64), Rybník, Ing. Jaroslav Vaňák (75). V únoru 2019 zemřela ve věku 103 roků nejstarší občanka našeho města paní Anna Vydrová. Nejstarší občankou města je nyní Růžena Zelingerová, která oslavila v říjnu 100 let. Mezi ztráty roku patří také zbourání Zedníkovy vily v Hubálkové ulici, domu projektovaného architektem Vanickým.

Čekalo se na zahájení úprav hotelového domu čp.  1906 na Novém náměstí.  Objekt dělá ostudu, vyžaduje rekonstrukce, v r. 2018 byl prodán developerovi, který slíbil pro r. 2019 zahájení rekonstrukce devítipodlažního objektu po vyřešení některých problémů doprovázejících prodej od společnosti TEZA. Na rekonstrukci objektu je vydáno stavební povolení, podle posledních informací bude rekonstrukce zahájena v r. 2020.

Stěhování provozu akciové společnosti Josef Škrkoň - Techplast z Benátek do Křivolíku. Nový závod Techplastu v Křivolíku funguje od jarních měsíců, objekty v Benátkách byly opuštěny a jsou nabízeny na prodej. Více ZDE

Rekonstrukce průtahu města a veřejného osvětlení. Nové osvětlení získala Riegrova a Moravská ulice. Bylo vybudováno v rozpočtu města bez dotace. Rekonstrukce silnice  byla akce ŘSD, současně byly provedeny úpravy sítí a vodovodních přípojek. Pro rekonstrukci chodníků město dotaci nedostalo, bude dokončena v roce 2020.  Dále bylo vybudováno nové osvětlení a chodník v úseku Litomyšlské ulice od LDM  k firmě Techplast.

Příprava modernizace železničního uzlu Česká Třebová - revize hlukové studie. Gestorem této rozsáhlé a složité akce byl Ing. Dalibor Zelený, který vedl poměrně náročná jednání s investorem, hygienou i nově určeným zpracovatelem hlukové studie. Podařil se husarský kousek, spočívající ve velkém omezení  původně navržených protihlukových opatření a projednání nového stavu s veřejností. Na poslední prosincovém jednání zastupitelstva pak bylo stanovisko města schváleno. Příprava významného projektu za cca 10 miliard Kč), který zajistí pro město nové spojení přes železnici, umožní bezbariérové osobní nádraží ovlivní také dění v našem městě v letech 2022 - 28 bude moci plynule pokračovat. 

Jednání o přímém napojení města na dálnici stále probíhají. V předchozích letech došlo k pro nás ve městě  nepříjemnému rozhodnutí o zrušení dříve plánovaného exitu Litomyšl sever, jehož důsledkem je skutečnost najíždět na dálnici  velkou oklikou přes město Litomyšl. Jednání v této věci pokračují, zatím ovšem tak, že výsledek je stále v nedohlednu. naopak se blíží rozhodnutí, které vymaže námi požadovaný exit z mapy definitivně a navždycky.

Singletrack glacensis - rozběhly se práce na realizaci projektu. V roce 2019 byla zahájena investice do nástupního místa  pod sjezdovkou na Pekláku.  Nešlo opět pouze o investici podpořenou dotací EU, ale velkou měrou opět musel přispět i městský rozpočet. Jako vynucená investice byla vybudována nová kanalizace, odvádějící dešťovou vodu z areálu Peklák dolů na Kubelkovu ulici a navíc bylo třeba vybudovat celou velkou asfaltovou plochu parkoviště, i kdy z dotace byla financována jen 1/3 této akce.  Nové nástupní místo vybudoval Profistav Litomyšl. Specializovaná firma buduje singletracky v lese na Habeší. dokončení  má být v létě 2020. Podařilo se zajistit přiložení trubek pro budoucí zásobování zasněžovacího systému  vodou z nezávislého zdroje, tak, aby v budoucnu nebylo na zasněžování třeba využívat stále nedostatkovější (a dražší) pitnou vodu.

Důležitá sportovní investice do výstavby šaten letního stadionu na Skalce byla znovu posouzena, došlo k úpravě projektu tak, aby vyhovoval sportovcům. Rozsah této akce (více než 48 milionů korun podle projektu) dřívějších let a nelze ji realizovat bez přidělené dotace. O dotaci v grantu MŠMT bylo požádáno v závěru roku, pro schválení všech náležitostí se zastupitelé dokonce sešli na mimořádném jednání. Při přípravě projektu vyšla ovšem najevo další skutečnost, tedy potřeba rychle realizovat jako samostatnou akci nádrž na zadržování dešťových přívalových vod dole v Benátkách před vyústěním kanalizace do Třebovky. Bez této nádrže nelze  dostavbu atletického stadionu zkolaudovat. Tím se akce na stavbu šaten  prodraží o cca 4,5 mil. Kč.  Minulé vedení města tuto nádrž zařadilo jako součást projektu parku  Benátky, který nyní není v centru pozornosti, nicméně tuto nádrž bude stejně zapotřebí vybudovat jako vynucenou investici.

Pardubický kraj přislíbil a také provedl rekonstrukci Litomyšlské ulice od Tyršova náměstí k podjezdu jako součást rekonstrukce přivaděče na budoucí D35. Současně byly rekonstruovány potřebné sítě,  na křižovatce u OD Billa byl vytvořen nový ostrůvek. V některých úsecích není ovšem dořešeno veřejné osvětlení, např. v okolí podjezdu pod železniční tratí.

Rekonstrukce Podbranské ulice včetně přípravy pro výměnu mostu přes Třebovku na Zámostí. Jde o akci Pardubického kraje. Akce po zahájení (stavbě náhradního přemostění) v r. 2019 má pokračovat i v dalším roce 2020. Bourání mostu mělo pokračovat v zimním období, ale bylo odloženo do vyřešení opravy statiky domu na křižovatce, který hrozí zřícením.

Festivaly. Bennewitz festival po dvacátéprvé proběhl důstojně v dubnu a květnu. Zasloužil by si však včasnější propagaci a větší pozornost. Měl letos i mezinárodní rozměr, ze Švýcarska přijel orchestr KEF - Farandole z Basileje, který vystoupil na společném koncertu v KOJKEM.  Vystoupilo také po letech znovu i Bennewitzovo kvarteto. Letní Jazzrockový festival se nekonal, návštěvnost festivalu v minulých letech byla mizerná a náklady pořadatelů byly vysoké. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka 2019 začal již v září a měl dobrou úroveň. Letošní ročník festivalu byl ve znamení výročí Petra Ebena.

Městské muzeum realizovalo 5 plánovaných tématických  výstav. Pro Třebováky nejzajímavější byla letní výstava ke 100. výročí skautingu v České Třebové, velký ohlas měly také akce uspořádané v dubnu ke 170. výročí zahájení provozu na železniční trati Česká Třebová - Brno. Muzeum také přiopravilo v říjnu a v listopadu zajímavý cyklus seminářů k 30. výročí sametové revoluce v České Třebové.

Koncertní činnost.  Velmi úspěšný cyklus koncertního abonomá Kruhu přátel hudby. Hned v lednu snad největší vrchol - 10.1. se konal koncert Soni Červené v Malé scéně. Také další koncerty měly velkou úroveň a velký počet posluchačů. Neuvěřitelný počet akcí pro veřejnost zajistila základní umělecká škola. Vrcholem byla např. akce ZUŠ OPEN uspořádaná 31. května již podruhé) na českotřebovském dopravním terminálu. Je třeba zmínit i další podzimní koncerty:  Koncert ke třem jubileím tří českotřebovských hudebních pedagogů Jany Pasekové, Jindřišky Vaníčkové a Josefa Petráka a potom listopadový koncert k 25. výročí založení dětského sboru Kajetánek. Pokračovala úspěšná činnost Velkého swingového orchestru,  jeho koncerty  jsou velmi brzo vyprodány. VSO také koncertoval na oslavách českotřebovského gymnázia. Nijak nezaostává ovšem ani Taneční orchestr ZUŠ vedený Milanem Špičákem, který na všech svých akcích dokázal svoji dokonalost a orchestr bývalých žáků ZUŠ Česká Třebová, vedený Jitkou Novákovou. Takovou velmi úspěšnou akcí byl dne 17. listopadu koncert k 30. výročí sametové revoluce, kde v zaplněné Malé scéně vystoupily pouze českotřebovská hudební tělesa přesto byl zážitek z koncertu skutečně mimořádný. 

Úspěchy žáků škol. Jakub Janíček - mezinárodní soutěž kontrabasistů Pro Bohemia Ostrava, Adam Janíček - laureát houslové soutěže ve Slovinsku a úspěch na mezinárodní houslové soutěži Dr.- Josefa  Micky v Praze. Velké úspěchy slavili také žáci VOŠ a SŠT Česká Třebová. Určitě je třeba uvést např. žáka Vítězslava Berana,  který v soutěži jako jediný soutěžící v oboru elektro slaboproud v daném roce obdržel zlatou plaketu Českých ručiček. Na VDA měli ovšem více úspěšných soutěží.  Je to aktivní škola a úzce spolupracuje s kreajem na pořádání akcí typu Technohrátky, pořádá okresní burzu škol atd. Významný je i další spěch našeho gymnázia, které v soutěži Gympl roku 2019 získalo v kraji 2. místo  a navázalo na vynikající ohodnocení z minulých let.

Zahraniční zájezd Komorního orchestru Jaroslava  Kociana.  V závěru prázdnin absolvoval KOJK reciproční zájezd do Švýcarska, aby zde opět dvakrát vystoupil na koncertech s komorním orchestrem Krammer ensemble Farandole, jehož uměleckým vedoucím je  (bývalý) Třebovák MgA Jiří Němeček, absolvent českotřebovské zušky ve třídě Josefa Petráka. 

Výstavy. 5 tematických  výstav se konalo v Městském muzeu, další výstavní činnost organizuje Kulturní centrum. zde byla  nejnavštěvovanější výstava prací umělecké skupiny Maxmilián. V červenci se konal ve Svinné 11. ročník  výtvarného minifestivalu Výtvarná Svinná, opět v exteriéru "na hřišti" a byl velmi úspěšný.  Poslední srpnový den se konal výtvarný happening Kobylinec v Kobylím dole, kde mimo prodejní výstavy  řady místních i regionálních umělců bylo podáváno občerstvení a  byl zajištěn hudební program. Akci zorganizovala ve spolupráci s Kulturním centrem Ing.- Eva Formánková.  V malém sále Kulturního centra byla také velikonoční a vánoční výstava.  O letních prázdninách byla Výstavní činnost omezena jen na Městské muzeum.

Oceňování sportovců za výsledky v roce 2018 zorganizovala Sportovní komise a vedení města (ZDE). Mezi nejlepšími sportovci okresu byli odměněni Justýna Bouchalová (orientační sport) , Vít Škrkoň (judo), Nela Hýblová (plavání). Lukáš Vašina (volejbal)  Sára Viktorie Serbousková (běh), Jan Bína (kuželky) a Adéla Stránská (běh mimo dráhu), cyklistka Monika Simonová, kuželkáři Lokomotivy a Hokejbalistky Lokomotivy. Mezi oceněnými chyběli hokejisté a vzhledem k jejich oblibě a návštěvnosti zápasů to je škoda. Jenže krajská liga je asi nízká soutěž...  Během roku 2019 potvrdila Adéla Stránská svoje kvality na MS v běhu do vrchu v Argentině, kde obsadila 4. místo a v byla navíc členkou stříbrného družstva. 

Významné sportovní akce:  Cena firmy Iscarex - Svinnský kros byl spojen s oslavou sedmdesátin Jana Šimůnka, který dvacet podporuje sport a také aktivně sportuje, připravil pro celý východočeský region sportovní pohár, který nemá obdoby. 21. ročník Streetballcup - Memoriál M.J. Husa - byl poprvé "pod střechou zimního stadionu" a měl opět výbornou úroveň. Světový pohár v hokejbalu  v závěru června přivedl do České Třebové hokejbalisty až ze zámoří. Velkou mezinárodní akcí se stává lednová velká cena České Třebové v judu mládeže, pořádaná místními judisty. Má už takový rozměr, že letos opustí tělocvičnu na ZŠ Nádražní a několik stovek bude soutěžit na 5 tatami v nové hale Skalka.    Je třeba nezapomínat ani na malé akce, které systematicky vedou ke sportování  veřejnosti. Konkrétně myslím na Městskou hokejovou ligu CHL, která dávno překročila rozměr města a účinně napomáhá s ekonomikou zimního stadionu.