Českotřebovský deník 313/2019 (13/11)

Akce DDM Kamarád v prosinci

Mikuláš
Dům dětí a mládeže Kamarád zve děti a rodiče na již tradiční mikulášskou nadílku s názvem Čerte, čerte, počkej až …., na děti se těší Mikuláš. Akce se koná ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 15:00 do 17:00 hod. (v tomto čase můžete přijít kdykoli). Začátek trasy je „u hříbku“. Vstupné 15,-Kč – děti do 3 let (doprovod zdarma), 30,-Kč – děti od 3 let. Balíčky, které chcete předat dětem je nutno označit jménem a příjmením dítěte. V případě deštivého počasí bude akce zrušena.
Připravujeme: 
Dětský karneval – 25.1.2020 v restauraci Na Horách
Pololetní prázdniny – 31.1.2020
Herní víkend
 
Hejtman píše dopis premiérovi o trasování koridoru D - O - L

Problematika financování oprav silnic II. a III. tříd a trasování kanálu Dunaj-Odra-Labe v takzvané labské větvi. To byla hlavní témata úterního jednání hejtmana Martina Netolického s náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem. Hejtman dlouhodobě kritizuje systém, kdy kraje nemají jistotu, že na opravy silnic nižších tříd získají finance prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Zároveň nechce, aby byl rozvoj obcí v regionu blokován teoretickou možností stavby labské větve kanálu DOL, na kterou kraj musí ve svých zásadách územního rozvoje držet územní rezervu. O postoji kraje bude chtít hejtman informovat dopisem předsedu vlády Andreje Babiše.  „Pro nás je důležité mít především aktuální informace nejen o celém záměru, ale především o tom, zda a jak bude řešena územní rezerva, která se dotýká rozvoje obcí na trase kanálu. V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že se minimálně do roku 2022 územní rezerva definovaná v platné Politice územního rozvoje České republiky ze stávající varianty na variantu doporučenou studií nezmění. O našem stanovisku budeme dopisem informovat předsedu vlády Andreje Babiše, jelikož nechceme zbytečně blokovat obce a města v jejich rozvoji,“ řekl hejtman Netolický. Ten se touto problematikou zabýval již v rámci jednání s ministry zemědělství a životního prostředí Miroslavem Tomanem a Richardem Brabcem na základě oslovení zástupci České Třebové a okolních obcí, kterých se trasa kanálu přímo dotýká.
Obrázek se po klinutí zvětší  do nového okna
Financování silnic II. a III. tříd
Druhým tématem jednání s náměstkem ministra dopravy Čočkem bylo financování silnic nižších tříd. „Informace, že jsou pro kraje na příští rok připravené čtyři miliardy, jsou jednoznačně liché, jelikož se jedná o dvě miliardy ze státního rozpočtu a dvě miliardy z Integrovaného regionálního operačního programu, což rozhodně nemůžeme stavět na stejnou úroveň. Projekty v rámci IROPu jsou jednak velmi náročné na přípravu a navíc není možné financovat všechny stavby. Reálně jsou tedy k dispozici pouze dvě miliardy rozdělené mezi kraje dle délky silniční sítě. Stát na nás v minulosti převedl silnice ve špatném stavu a nyní by měl tento dluh každoročně splácet tak, abychom mohli tyto komunikace udržet v odpovídajícím stavu,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Advent na Zámečku u Lanškrouna  

Jako každý rok i letos se účastním se svojí drátenickou dílničkou, v které si každý může něco vyrobit a podívat se, jak se drátuje nebo se dozvědět něco zajímavého o tomto řemesle účastním před vánoci několika akcí nebo jarmarků.
Letošní novinkou je, že jsem právě získala certifikát a  osvědčení Český výrobek, a mohu své výrobky označit logem lva, které zaručuje zákazníkům stoprocentně český původ výrobků, a alespoň v mém případě i jejich výhradně ruční výrobu a kvalitní povrchovou úpravu.Od loňského roku jsem také členkou spolku Dratenik z.s.
Další novinkou letošního adventu je, že se účastním dvou akcí které pořádá nadační fond Šance onkoláčkům, při kterých si budou moci návštěvníci u mého stolečku něco vyrobit a celý výtěžek věnuji na těchto dvou akcích včetně výdělku za prodej výrobků do sbírky pro onkologicky léčené děti a jejich rodiny,kterým tato nadace pomáhá i v místě kde působím jako kastelánka a průvodce na Novém zámku u Lanškrouna. Tyto příspěvky budou vlastně pokračováním zisku pro potřebné v rámci charitní akce Knoflíkiády, která nyní tři roky stagnovala, i kvůli mým velkým zdravotním problémům a operacím. Zatím se v jejím rámci od r. 2010 podařilo získat pro ochrnuté či jinak handicapované děti i dospělé 502 000 Kč, a doufám,že alespoň ještě jednou tolik se dál podaří ve spolupráci s touto nadací. Výhodou je, že každý může poslat nejen finanční pomoc ale na jejich bazárek své výrobky, které tam v přehledné aukci vydraží a ještě získají víc. Ráda bych inspirovala a získala ke spolupráci další tvořivé lidičky a i proto Vám posílám tato pozvání.
Ještě se účastním zahájení 40 ročníku vánoční výstavy betlémů v Betlémské kapli v Praze, kde budou v prodeji i mé výrobky, a kde si návštěvníci budou moci také prohlédnout mé nejnovější výstavní výrobky z drátu. Informace o této akci jsou na www.vanocnivystava.cz . Krasava Šerkopová
 
MMR podpoří regeneraci brownfieldů i pro nepodnikatelské využití
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití byla vyhlášena poprvé. Cílem programu je regenerovat nevyužívané a zanedbané objekty, které mohou sloužit k dalšímu rozvoji obce. Zamezí se tím i vzniku oblastí se sociální segregací a vytvoří se podmínky pro stabilizaci území.
„Mnoho obcí má na svých pozemcích například staré JZD nebo opuštěné továrny či staré budovy občanské vybavenosti. Tyto objekty mohou sloužit dalšímu využití, ale starostky a starostové ve svých rozpočtech na tyto investice nemají dostatek peněz. Proto jsme opět vyslyšeli jejich přání a přišli s tímto programem, který je letos vyhlášen historicky poprvé. O program byl tak velký zájem, byly přijaty žádosti za více než dvě miliardy korun. Žádosti jsou zaměřeny na výkup nemovitostí a jejich následné regenerace, samotné rekonstrukce nebo také na demolice a následné projekty. Přestože ne všichni žadatelé splnili náležitosti, alokace je zcela vyčerpána a v zásobníku jsou náhradníci za dalších 75 milionů korun.
Za pár týdnů MMR vyhlásí novou výzvu.. Žadatelem v rámci této podpory mohou být  jak menší obce, tak i větší města a také kraje. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které budou sloužit široké veřejnosti. Díky téměř 400 milionům korun z Ministerstva pro místní rozvoj bude regenerováno 32 brownfieldů, kde následně vzniknou kulturní a multifunkční domy, obecní úřady, hasičské zbrojnice nebo zázemí pro obecní techniku.
 
V češtině se tyto pozemky označují jako brownfieldy.
Teorie udržitelného rozvoje upřednostňuje revitalizaci brownfieldů před výstavbou na zelené louce (angl. greenfield), což patří i mezi 10 perspektiv moderního města.
Tak je vytyčuje nová Athénská charta z roku 2003, protože území patří mezi nejcennější nenahraditelné zdroje.
Proč si upozorňuji  tento grantový program:  Máme v České Třebové nabídku na využití nevyužitého průmyslového areálu společnosti Böhm plast Technik v Bezděkově v sousedství Domova pro seniory. Pokud bychom mohli grantem podpořenou revitalizací tohoto nevyužívaného areálu vybudovat další sociální bydlení nebo rozšířit areál Domova pro seniory, vznikl by v klidné lokalitě města a v sousedství Třebovky areál, který naše město potřebuje a který stejně musí řešit. Buď nákladně rekonstruovat "starou budovu" B Domova pro seniory (viz fotografie) tak, aby zde bylo bydlení na úrovni 21. století, nebo  tuto budovu ponechat jako technické zázemí domova a rozšířit areál o prostor nevyužitého průmyslového podniku, kde jsou dnes (zatím) jen sklady. To jsou důvody, proč bychom se měli grantovým programem na nepodnikatelské využití brownfieldu "Böhm plast" zabývat.  Pokud ovšem bude tento poměrně zachovalý areál za brownfield uznán.
V lokalitě byl nejdříve Plašilův statek, potom první českotřebovský družstevní kravín, další využití je spojeno se vznikem a působením Zemědělského stavebního sdružení. Byla by to další přestavba této lokality. Místo dostalo také nabídku využít areál pro "technické služby", neboli Eko Bi, dokonce s možností směny areálu. Do tohoto místa se však nehodí, je sem složitá a problémová dopravní cesta navíc je pro ně tento areál moc veliký. Pro Eko Bi je umístění na Semanínské ulici vhodnější. Využití pro sociální bydlení + rozšíření Domova důchodců by bylo optimální, jde však o to, zda je pro to možné zajistit dotace. Bez nich by stavba neměla smysl. (mm)

Brownfield  je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a skladové prostory (haly i deponie), prázdné administrativní budovy a kulturní centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy - vše, co není užíváno. Jako ekvivalent pro výraz „brownfield“ používá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR název „deprimující zóna“.

Definice dle CzechInvestu: „Pojmem „brownfield“ rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.“ Podle délky nevyužití mohou být objekty brownfieldů v dobrém nebo až velmi špatném stavu, někdy lze mluvit o rozpadajících se ruinách. Brownfieldy nebo jejich části mohou, ale nemusejí mít i ekologickou zátěž. Brownfieldy mají různou velikost - od menších (jednotlivé budovy, podlaží v budovách) až po velké areály


Do interní ambulance a diabetické poradny Městské polikliniky v České Třebové hledám zdravotní sestru. Nástup l. l. 2020, velmi dobré platové podmínky, úvazek 0,75 , případně l,00, pěkné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, 3 dny jako sick days, příspěvek na obědy.

Předpokladem  je příslušná  kvalifikace a určitá praxe, schopnost empatické komunikace, spolehlivost.
Za nabídky děkuje MUDr. Hana Fialová, kontakt: 465 534 236  v pracovní dny, mail:
interna.hanafialova@seznam.czDemonstrace a koncert pro demokracii - 17. 11. Pardubice 

Přijměte pozvání na demonstraci konanou 17. listopadu od 15:30 v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích.  Ačkoliv jsem svolavatel a spoluorganizátor akce pod záštitou Milionu chvilek, akce není stranická. Zváni jsou všichni demokraticky smýšlející lidé. Pojďme si připomenout co přináší svoboda, co jsme díky ní získali, proč je ji nutné bránit a co můžeme dokázat, pokud začneme každý sám u sebe. Akce se koná za každého počasí, máme připravené i vnitřní prostory. Na místě bude k dispozici občerstvení. Po skončení akce následuje koncert pro demokracii.  Společně roztočíme mlýny!
Michal Sláma, předseda MO a RO TOP 09 Pardubice
 

Pardubice oslaví 30 let svobody mládežnickým hokejem

V neděli 17. listopadu 2019 se uskuteční v pardubické enteria areně druhé kolo hokejového turnaje pro mládež Sev.en Hockey Cup. První zápas se hraje od 8:45. Průběžné pořadí vede po úvodním kole HC Litvínov, který v turnaji ještě neztratil ani bod. Soutěž pořádá skupina Sev.en Energy pro čtyři mládežnické týmy ze všech regionů, v nichž má své energetické provozy: HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, HC Rytíři Kladno a PSG Berani Zlín.
„Účastní se mládežnické týmy z tradičních klubů, které vždy patřily ke špičce v republice. Jsem moc rád, že se takovou akci podařilo zorganizovat a těším se na dobrý hokej,“ řekl bývalý československý reprezentant a pardubický patron turnaje Vladimír Martinec.
„Na konci října jsme byli na turnaji v Litvínově, který nastavil vysokou laťku. Byl to skvěle zrealizovaný turnaj. Zejména pro děti to musel být velký zážitek. Rozhovory do kamery zřejmě ještě nedávaly,“ komentoval první kolo turnaje trenér mladších dorostenců HC Dynamo Pardubice Milan Kusý.
Turnaj je určen pro hokejisty do 14 let, a reprezentuje tedy přehlídku mladých talentů. Ambicí pořadatele Sev.en Energy je založit sportovní tradici, která posílí vztahy a nastartuje zdravou rivalitu mezi jednotlivými subjekty v rámci Skupiny a zároveň pomůže rozvoji mládežnického hokeje v Česku.
Zdravohrátky v kraji zahájily na ústecké zdravce

Je to program pro podporu zájmu studovat zdravotnické obory, které zatím nemají tak  velký výběr uchazečů, jako tomu bylo v minulosti.  Po vzoru Technohrátek na školách průmyslového charakteru tak vznikly "Zdravohrátky" masivně podporované Pardubickým krajem. Ten ve svých čtyřech okresech zřizuje čtyři zdravotnické školy a ty organizují  tyto projekty pro svůj region.
Premiérová akce se uskutečnila dnes ve středu ve středu 13. listopadu ve Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a a sociální v Ústí nad Orlicí. Zájem zúčastit se ze základních škol byl veliký a musel být dokonce regulován. Přihlásilo se jich 120 žáků ze třinácti základních škol z celého orlickoústeckého okresu a sousední Sloupnice na Svitavsku. Dopravní a prostorová kapacita však umožnila účast pouze 76 z nich.
Žáci  mají na speciálních stanovištích dostatek prostoru zapojit se do připravených činností a navzdory tomu, že se vzájemně neznají, musejí společně hodně komunikovat. Žáci při jednotlivých aktivitách poznají nejen učebny, laboratoře i celkové zázemí, ale také s pedagogy orlickoústecké zdravotnické školy. Navíc si vytvoří dokonalou představu  Aktéry Zdravohrátek  čekalo sedm atraktivních stanovišť zaměřených na seznámení s ambulancí i sanitkou, prevencí, problematikou stáří, první pomocí, terapií v praxi a zdravým životním stylem.